eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.259

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 269-271
Nummer: 259


<-Forrige . Indhold . Næste->

259.

11 Maj 1501.

Kristiern Daas Testament, hvori han blandt andre Gaver betænker endel kjøbenhavnske Kirker og Hospitaler.

Jeg Kristiern Daa aff waben gør witherlicth allæ med thette mit obnebreff, at om Gwd haffuer forseeth, at meg bliffuer forstackith nw wty thenne wor nadigæ herris reyssæ tiil Swerigæ, som ieg ær nw wty skickith, tha skiicker ieg wtaff thet gotz, som Gwd meg forlænth haffuer: Fførst tiil ressurrectionis Jhesu Cristi altære wty wor Frwæs kirckæ wty Københaffuen tiil en ewigh mæssæ fore myn oc myne forældres syellæ eth panthæbreff, som ieg aff welbyrdig qwinnæ frwæ Hellæ wty Skonæ haffuer, lydendes paa ij hwndridæ libske marc, som ieg haffuer hennes gotz i panth fore, først en gard wty Borwppæ 1) oc giiffuer tiil langilæ j lødemarc, som Hans Skoffuæ wty

__________

1) Der er et Borup i Tikiøb Sogn, som vist her menes.

IV s.269

boer, item en gard wty Søwærwp 1), som Jørigen Hansen wty boer, giiffuer tiil landgillæ v Sk. grot, item en gard i Sanund 2), som Per Jensen wty boer oc giiffuer tiil landgillæ ij Sk. grot, item en gord fæst ibidem, giiffuer en Sk. grot. Item tiil sammæ altære eth panthæbreff, som ieg aff welbyrdyg swend Jacob Geeth haffuer, lydendes paa ij hwndride libske marc, som ieg haffuer hans gotz i panth fore, som ær en gord i Bierby, som nw Lassæ Andersen wty boer oc giiffuer tiil landgillæ v pund korn, ij Sk. grot, meth allæ arteckellæ, som panthæbreffuit inde holder. Item tiil sammæ altære xliiij lod sølff. Item skal forscreffne messæ holdes fore forcreffne altære om fredaghen oc wære sywngen aff wor Herres pinelssæ. Item tiil Dalby closter i Skonæ iiij lod sølff. Item tiil Hellig kors giillæ ibidem ij marc. Item ad conuiuium sancti Nicolai ibidem ij marc. Item ad altare sancti Nicolai ij marc. Item tiil Helligestws j Malmøø iij lod sølff. Item tiil Helligestws Haffnis iij lod sølff. Item tiil sancti Nicolai kirckæ iij libske marc. Item tiil sanctum Georgium ibidem ij libske marc. Item tiil Swortæbrødre i Roskild iij marc. Item tiil Graabrødræ ibidem iij marc. Item tiil sancte Agnetis closter iij marc. Item tiil sancte Clare closter iij marc. Item tiil wor Frwæ closter ibidem ij libske marc. Item sancti Jørgens kirckæ ibidem ij marc. Item fatigæ folck i Dwæbrødræ ij marc. Item tiil Grabrødræ j Køge iij libske marc. Item tiil Prestøø closter iiij lod sølff. Item tiil Graabrødræ closter Haffnis ii marc. Item tiil sancti Søffrins kirckæ i Holmstrop ij marc. Item tiil Bitzstrops kirekæ en libsk marc. Item tiil Stiernæbierre iij rinske gyllænæ. Item myn hest tiil Swortæbrødræ j Roskild for messer oc vigiliis. Item min broder her Erick Daa en sølff skee paa vi lod sølff med eth forgylt skaffth, en bloo mwsterfillæ koffuæ med næb oc iij rinskæ gyllænæ. Item myn broder Pally Daa thet bestæ par kleder. Item myn kære moder x marc penningæ oc iij lod sølff. Item her Søffrin Daa x marc, som hand ær meg skyldwg. Item her Lawris Falster iij lod sølff oc en rinsk gyllænæ. Item Niels Kempææ en follæ, gaar paa Bogænæss. Item allæ myne sengæ kleder fatigæ folck. Item Anderss Henricssen 3) eth swerd, som staar wty mith herbærre i Roskild, oc the knappæ som syde wty myn røde kiortell. Item søster Annæ Hanssedatter j sancte Agnetis kloster en rinsk gyllænæ iij lod

__________

1) Maaske Sørup i Grønholt Sogn.

2) Læsningen af dette Navn er noget usikker. Maaske er det Sande i Tikjøb Sogn.

3) Af Slægten Dresselberg, til Lyngbylille ved Arresø.

IV s.270

sølff. Item søster Abbællæ ibidem en grot. Item fatigæ prester i Københaffuen fore messer oc vigiliis xx libske marc. Item Benth myn stolswend mit bæstæ pantzær, en rød ledesk kiortell, wnder foreth med westerlendest, med kowæn, ther tiil hørrer. Item hwes penninge oc sølleff ighen ær skall skiifftes tiil fatigæ folck. Thette mith testamenthe at fwlkommæ oc fwltgøræ bæfaller ieg hederligæ mend her Lauris Fa[l]sther, cannick i Roskild, her Erick Daa, myn kære broder, perpetuus vicarius i Københaffuen, Anderss Henricsen aff wabæn oc Niels Kempæ, at [the] thette saa wdræde oc fwlkommæ, som the wellæ antzswore for Gud. Item scal oc sammæ myne testamentarij op kreffæ hwes gield meg til staar, lxxx libske marc aff Marckord oc Hans Kock, som the meg loffuide nw tiil sancti Michels dag, item xx marc aff Knwt Walkendorp, som ieg hans breff paa haffuer; item x rinske gyllænæ oc aff Knwt Walkendorp nw pintzdag, som ieg oc hans breff paa haffuer. Item thette ær thet, ieg ær skyldug bort: først Jep Skowgord wty Jwtland x marc, item Anderss Henricksen ij rinske gyllænæ. Tiil ythermeræ forwaring tryckær ieg mit indsegellæ neden fore thette mit opnæ testamentes breff, tiilbedendes hedherlige mand her Erick Daa, at han oc tryckær syth indsegellæ næden fore thette breff. Datum Haffnis fferia tertia proxima post festum beati Johannis ante portam Latinam, anno domini md primo.

Udenpaa: Kersten Daays testame[nt lydendes paa] jordgotz y Syælandt. Orig. paa Papir i Geh.-Ark. med tre paatrykte Segl. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 131-33.

IV s.271

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør mar 8 20:18:42 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top