eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.253

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 264-265
Nummer: 253


<-Forrige . Indhold . Næste->

253.

7 Juli 1500.

Skøde paa en Gaard ved Stranden. Jfr. Nr. 265.

Alle the, som thette breff fore kommer, hilsser iegh Lizebæth Hildebrandz, Jacob Hildebrandz effterleuersche, ewindelige mæt Gud, kundgørendes alle nærwærendes oc kome skulendis mæt thette myt obnæ breff, ath iegh mæt myn frij villiæ oc mæt myn kære swogher Pær Matzsens villiæ, samtøcke, raadh och fuldbord haffuer vnth och opladeth oc mæt thette myth obnæ breff vnder oc vplader hedherlig oc forsiwnligh man Hans Teckeler, borgere i fornempde Køpnehaffn, hans husfrw Boeld, som han nw haffuer, beggis theris børn, om Gud forseeth haffuer om the noghre fangende worde, och theris arffuinge i theris leeffdage all myn deell oc rettighet, som jeg wdj then gordh haffuer, som fornempde myn husbonde, hwes siell Gud naadhe, j leyæ oc køfft haffuer aff reenliffweligh man her Jep Atzerssen, som war perpetuus vicarius thill sancte Agate altheræ i sancti Lucij domkircke i Roskilde, hwes siel Gudh naadhe, i fornempde Køpnehaffn liggendes weeth Sthranden østhen næst her Lodwijgh Nielsens gordh, riddere, vesthen næsth then gord, som cappittell thillhører oc nw Bærend Pariis nw vdi boor i sancti Nicholai soghn her sammestædz, mæth hwss, jord oc bygningh vdi lenghe oc breedhæ, vppe oc needhræ, som nw fornempde gordh indhæghnet och beghreben ær, inthet vndentaget, athaffuæ, nydhæ, brughæ oc behollæ for then samme leyæ, som iegh oc myn husbonde aff fornempde gord oc iordh her thill giffuet haffuæ, som ær otthæ Lub. marck danzske pennynge, fiiræ marck jnnen xiiij dage æffther poskæ oc iiij marck innen xiiij daghe effther sancti Michaelis dagh thill godhe reedhæ. Item desligis haffuer jegh och vnth och vpladeth fornempde Hans Teckeler, Boeld hans husfrwe, theris børn och arffuinge fornempde gord, jord oc grwnd for thet samme køb, som fornempde myn husbonde hanom foræ køfft haffuer, som ær for thw hundredæ oc thrysindzstiwe Lub. marck danzske pennynge for hwss, jord oc grwnd, som thet hoffwit breff vtwiser oc jnneholler, som jegh fornempde Hans Teckeler ther vppa vpladet oc antwordeth haffuer. Thil ydermere viisse oc bædre forwaringh ath swa i sannynghen ær oc wbrødelige holless skall i alle maade, som

IV s.264

forscreffuith sthaar, haffuer jegh beedith myn kære swoger Pær Matzssen ath han læner migh sijt jntsigle hengendis nædhen for thette myt obnæ breeff, thi ath ieg æy sielff intsigle haffuer, tilbedendis hederlige oc forsiwnlige mæn, som ære Erland Jonssen, Johannes Mesenheim, raadmen i fornempde Køpnehaffn, Hans Korthæ oc Hemyngh Nielssen Schriuere, borgere i samme stæd, om theris jntsigle thil ydhermeræ vitnisbyrd her foræ. Giffuet i Køpnehaffn aar effther Gudz byrd m0cd0xc0 decimo tisdaghen næst effther wor Frwe dagh visitacionis.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.265

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 6 20:13:54 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top