eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.250

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 260-261
Nummer: 250


<-Forrige . Indhold . Næste->

250.

1 Feb. 1499.

Klavs Bertelsen, Præst i Kjøbenhavn, skænker sin Andel i en Gaard ved Stranden og to Boder i Lille Kirkestræde til Hellig Aands Kloster, hvorfor han betinger sig en Aartid af Prioren og Konventsbrødrene.

Jeg Claus Bertelssøn, prest i Kiøbenhafn, giør witterligt alle nerværende och komme schullende, att ieg med min fri willie och velmacht och med beraad hu hafver undt och gifvedt, schiødt och afhendt, och med dette mit obne bref under och gifver, schiøder och afhænder fra mig och mine arfvinger til den Hellig Aands closter i Kiøbenhafn, til evendelig eje hafve schullende ald den deel och rettighed, som mig er tilfalden af rett arf effter mine forældre: Den gaard med huus och iord, som Peiter Sigvorssøn nu iboer och ligger vid Stranden vesten nest den gaard, Hans Winche nu iboer, och østen den gaard, som Bernt Parys nu iboer, i lengde och brede, oppe och nedre i alle maader, som den nu forfunden och begreben er. Item thou boder med huus och iord liggendis i det stræde, som

IV s.260

løber ret vesten for sancte Nicolai kirche och saa ind til Fergestredet, eller nogen anden sted, hvor de helst kand være eller findis inden for Kiøbenhafns bye, Gud fader, Søn och den Hellig Aand til loff, hæder och ære, for mig, mine forældres, faders och moders siele och andre christne siele, med saa schiel, at prioren och conventz brødrene i forschrefne closter schal holde eller holde lade en aartid med messe och vigiliis en tid om aaret, naar dennem techis, for os alle, som forschrefvit staar, och alle christne siele. Och kiendis ieg mig och mine arfvinger ingen rettighed ydermere at hafve i forschrefne deel effter denne dag; thi tilplicter ieg mig oc mine arfvinge at fri, hemle, tilstaa forschreffne closter forschrefne deel oc rettighed for hvermands tiltale, som der kand paa tale med lands lou, kirche lou eller nogen anden rettergang vdi nogen maade. Thil ydermere forvaring och stadfestelse henger ieg med villie och vidschab mit indsegel neden for dette mit obne bref, och hafver ieg bedet hæderlige och ærværdige mænd her Hans Wegge, her Gregorius i sancte Nicolai kirche, Anders Nielssøn, borgemester, Hans Bogbinder, raadmand, Egbret och Matths Grydestøfvere, borgere i forschrefne Kiøbenhafn, at de henger deris indsegle med mit til vidnesbyrd. Datum anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, in profesto purificationis virginis gloriosæ.

Afskrift i Hans Nielssøns Kbhvns Fundat. og Breve, 1693. Ny kgl. Saml. 686. 4, Smstds findes Kbhvns Bythingsvidne om denne Gave, udstedt 1500, Mandagen næst efter St. Jacobi Apostels Dag. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 129-30.

IV s.261

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 6 19:23:32 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top