eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.248

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 258-259
Nummer: 248


<-Forrige . Indhold . Næste->

248.

16 Nov. 1498.

Lejebrev paa en Gaard i Tydskemannegade tilhørende de 24 Oldefædres Alter.

Alle men, thette breff see eller høre lese, helser jek Andrees Dwnckansøn, borgere i Købendhaffn, ewinnelig met wor herre. Gør jek vitterligt met thette mit obne breff, at jek met alle vicariorum i wor Frwe kircke i Køpnehaffn mynne, fulburd oc samtycke haffuer i leye annammet aff hederlig man her Mattis Matsøn, som er perpetuus vicarius i wor Frwe kircke til the helge xxiiij oldefedres altere i sammestet, een samme alteris gaard oc hws, som jek selff nw vti boer, som han nw er i all syn skyckelse met frij indgang at porten til brynden, naar behoff gøris, liggendes i forskreffne Køpnehaffn i wor Frwe sogen westen op til Tytzskemannegade synden nest op til sancti Andree alteres boder, met swadant skel oc wiilkor, som her effter følger, at iek oc myn eckte husfru Jahanne, som iek nw haffuer,

IV s.258

oc begges ware eckte børn sculle i leye haffue forneffnde gaard oc hws, so lenge wij leffue, for ix lubske mark gode oc geue penninge, som her i Sieland genge ere, halffdelen at pasken oc halffdelen om Michelmesse til gode rede aarlige ther aff oc betimelige at giffue oc yteskulendes forneffnde her Mattis eller hans effterkommere perpetuis vicariis til forskreffne altere, jtem skatt oc annen tynge, om noget paalagt worder aff herscap eller aff byen, thet sculle wij betaghe oc vtlegge oc encte therfore quitte eller affslaa i thenne forscreffne leye. Item bepliigte wij oss thenne forscreffne gaard oc hws at bygge oc forbedre her effter oc i gode made bygd oc forbedret at holde met steentagh oc annet, som wet bør, forthi at wii hanum nw i gode made nyebygd anammet haue, oc engen geengield ther fore igeen at kreffue i nogre made. Item [skedhe] thet so, huilket Gut forbiude, at thenne samme gaard oc hws forwerris oc icke so biggis oc forbedris, eller wii igeen siide offuerhørige met leyen oc icke giue then vt til gode rede, som fore staar screuet, tha scal forscreffne her Mattis eller hans effterkommere til forneffnde altere met forneffnde vicariis haue fuld macht at kalle thet breff igen oc til encthe at gøre, som wij haffue ther vpa, for uten all motstandelse oc retgang. Item skede thet oc so, at wij icke ville eller ey kunne holde forscreffne gaard oc hws i gode made met bygning oc forbedring, tha wille wij icke oc ey skulle haue noger macht at selie, pantsette, affhende eller nogre andre bort i leye at lade forscreffne gaard oc hws. Thij tilbinde wij oss met thette samme wort obne breff at antworde samme gaard oc hws met all sijn bigning igeen frijtt oc qvijtt til forscreffne her Mattis eller hans effterkommere til forneffnde altere for vten alt tilthaall, kraff oc geengield. Item nar iek forscreffne Andrees Dwnckansøn oc forneffnde mijn husfrue Johanne oc beggis wore eckte børn dødhe oc affgangne ere, tha skall thenne foresagde gaard oc hws met all sijn bygning oc forbedring til forscreffne xxiiij helge oldefedres altaris vicarium igeen komme for vten all geensigelse. Til witnesburd her om, at so i alle madhe holdes scal, som forescreuet staar, henger jek mit jndceile neden for thette breff met beskedne mentz jndceile, som ere Lasse Persøn radhmandh oc Niels Hanssøn Baghere, borghere i Køpnehaffn, til thess bedre wiishet oc forwaring. Datum anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octauo sexta feria infra octavas sancti Martini confessoris atque pontificis.

Udenpaa: Breff paa thend gaard Søren Gulldsmed nu ij boerd. Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.259

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 6 19:02:55 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top