eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.245

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 255-256
Nummer: 245


<-Forrige . Indhold . Næste->

245.

10 Avg. 1498.

Ghristiern Torkildsen, Prior i den Helligaands Hus i Kjøbenhavn, og menige Konvent sammesteds afhænder to Gaarde i Kødmangerstræde og Østergade til Facultas artium for den Sum, Universitetet havde faaet i Sjælegave af Mester Clavs de Polonia, fordum Dronning Dorotheas Livlæge.

Wii brodher Cristiern Torkilssen, prior i then Helliandz hwss oc kjosther i Københaffn, oc mene conuent i samme stædh, gøre witherligt met thette wort obne breff, at wij fore forscreffne wor klosthers store trangh oc merckelig brøst skyld haffue soldh, skøt oc affhend, oc met thette wort obne breff sellij, skødhæ oc affhendæ fraa oss oc forscreffne wort klosther till ewindeligh eiæ hetherlig oc erlighæ men, mesther oc regentibus in facultate arcium in studio Haffnensi, thoo forscreffne wore klosthers gordhæ ligendis i Københaffn, then ene nordhen i Kødmangers strædhet, som her Lauris Morthensen, perpetuus vicarius i wor Frwe kircke i Københaffn, nw haffuer i leiæ aff oss oc liiffs breff ther paa, ligendes ræt østhen twert ower gaden, fran then gord forscreffne her Lauris Morthensen nw i boer, met all sin bygning, abildgord, gorsrom, lengd oc bredhæ, som han nw fattiit och begreffuen ær, oc then annen paa Østræ gadæ i sancti Nicolai soghen nordhen wedh gaden, østen nest then gordh, Lange Jon nw i boer, oc westhen nest then Oluff Twesen nw sist i bodhæ, i hwilcken

IV s.255

forscreffne gord nw i boer Hemmingh Perssen, met all forscreffne gords tilligelsæ i lengd oc bredhæ, som han oc nw fattiit oc begreffuen ær. Oc wetherkenne wij oss at haffue oppeborit penningh och god betalingh fore forscreffne gordhæ effter wor eghen nøffue, saa at wij tacke them for godh betaling. Men skedhæ thet saa, thet gud forbiwdhæ, thet forscreffne facultas arcium eller studium trengdes till eller skulle ighen sellij eller affhendæ forscreffne thoo gordhæ, tha skullæ wij eller wore efftherkommere i forscreffne Helliands hwss oc klosther. wære them nest ighen at købe, for nogher annen, oc tha them at betale met firæ hundredæ marck, som tha gengæ oc geffue ære i Danmarck. Skedæ thet oc saa, thet gud forbiwdæ, at forscreffne facultas arcium, studium eller vniuersitas aldelis bleffue forstørit, oc ey hob til wore, at thet ighen skulle recupereris, tha skall forscreffne thoo gordhæ aldelis met all bygning oc forbædrelsæ, som the tha fynnes, frij oc qwiit ighen komme till forscreffne Helliandshwss oc klosther i Københaffn wdhen all gensighelsæ. Tog met sodant skell oc wilkor, at prior oc brødre i forscreffne Helliands hwss oc klosther skulle ther effther orlig aar till ewigh tiid holle een begengelsæ oc messe met alle brødhre for hetherlig mandh mesther Claus de Polonia 1), hwes siell gud nade, quondam phisico domine Dorothee regine pie memorie etc., met hwes siælegaffue och penningæ forscreffne gordæ køptæ æræ ad dictam facultatem arcium, effther hans ytherstæ wilgæ oc begiering, som hans testamentæ ythermere ther om inneholler oc wtuisser. Tiil ythermere fastheit oc forwaringh her om hengher iegh forscreffne brodher Cristiern Torkilsen, prior, mit embitz indsegell nedhen for thette breff, met wort conuentz, tilbedendes hetherlig oc reenliffuet man brodher Torkild Pouelsen, wor kære brodher oc prior i then Helliandshwss oc kloster i Malmø, samme breff met oss at besegle. Giffuet i Københaffn, aar effter guds byrd twsinde firæhundrede halffemtesynnetiwge paa thet ottendæ, sancti Laurencii martiris dag.

Jon Mortensens Afskrift (efter Orig.) i Gl. kgl. Saml. Fol. 727. - Sammesteds findes Kong Hanses Brev, udstedt 1498 den Løverdag nest efter Vor Frue Dag assumptionis (18 Avgust) til Vidnesbyrd om, at paa Retterthinget i Kjøbenhavn samme Dag oplod, skødede og afhændede Broder Ghristiern, Prior til Helliggesthus, fra sig og sine Efterkommere og Konventet sammesteds til »Hr. Hans Albrectsen Rectori universitatis studii Hafnensis og Kannik ibid. paa Facultatis artium Vegne i samme studio, til evindelig Eje«, de to fornævnte Gaarde. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 126-28.

__________

1) Jfr. Kbhvnske Selskabs Skr. IV. 267. Suhms Saml. 1 D. III. 206 ff.

IV s.256

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons mar 5 20:51:47 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top