eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.234

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 242-244
Nummer: 234


<-Forrige . Indhold . Næste->

234.

4 Avg. 1496.

Jep Pedersen, Borger i Kjøbenhavn, giver to Gaarde sammesteds og en Gaard i Ishøj til St. Margrete Alter i Vor Frue Kirke for to Messer og en aarlig Begængelse. Jfr. Nr. 244.

Jep Pædersen, borgere i Købindhaffn, giør witterligt alle nærwærendes oc komeskulendes medh thette myt obne breff, adh ieg medh myn gode frii welge oc berad hw vdi myn frii welmagt oc medh myn kyere husfrwes raad oc samticke, the helge werdige trefoldig til loff, iomfrw Maria, Jhesu Cristi benedide modher, iomfrw sancte Margrete, her sancte Bartholomeus, her sancti Nicolaus, the helge werdige wskildige børn, som haffue tolt død oc pine for Jhesu Cristi naffn skild, oc alle Jhesu Cristi werdige helgene til heder oc ære, meg sindige meniske, myn kyere husfrw oc begges wores forælderne, leffuendes oc døde, som wij haffue nyt got adh, til then ewige salighed, oc alle cristne sielæ til en help oc trøst aff theres pyne: haffue wij bade medh en godh wilge skøt, giffuet oc affhænd oc meth thette same breff wnne, skøde, oplade oc giffue ffraa oss oc alle wore arffuinge oc alle andre, ehwo the helst ære eller wære kwnne, oc til iomfrw sancte Margrete altere vdi wor Frwe kircke her i Købendhaffn thesse effterscreffne godz, medh vilkor som effterfølge. Fførst giffuer ieg myn gard, som ieg selff nw i boor, ligindes her vdi byen synden vptil

IV s.242

Wandmøllen, oc norden vptil Anne Per Hansens gard, oc westhen vptil then kalhawe, som Knwd Scriffuer radman haffuer aff sancte Berette altere i forscreffne wor Frwe kircke, medh all then gardz friihed, vppæ oc nødre, i lenge oc brede, medh hwss, iord, bygning oc boder, som han nw indhægnet oc begreben er i alle made, encthet wndentaget, atwære oc bliffue til forscreffne sancte Margrete altere efter myn død oc myn kyere husfrwes Kirstines, som ieg nw haffuer, qwit oc frij til ewyndelige eye, ffor two messer, som sculle holdes hwer wghe til ewijg tijd, oc sculle beginnes adh sancte Michels dag næstkomendes, en om torsdagen aff Jhesu Cristi helge werdige benedide legome, then annen om løwerdagen aff iomfrw Maria, Jhesu Cristi benedide modher. Oc ther fore scal then dande [mand], som perpetuus vicarius er til forscreffne sancte Margrete altere, haffue two lødige marc aff meg oc myn kyere husfrw, emeden wij leffue, oc effter begges wores død scal han wære qwit oc frij til forscreffne altere, som fore er rørd. Item giffue wij bode then iord medh hennis bygning oc forbedringh, som hwn nw bigd oc forbedret er, til forscreffne sancte Margrete altere, lligindes østhen wedh thet strede, som er mellem Gamble torff oc wandmøllen, twert ower østhen fraa then gard, ieg nw selff vdi boor, huicken iord ieg rettelige køpt haffuer aff mester Pæder, priore vdi wor Frwe closter i Helsingør, for halftresindztiwe marc, oc til ewindelige eye medh all then iordz friihedh vppæ oc nødre, paa lenge oc brede, som the breffue inneholde oc lyde, ther forscreffne mester Peder meg antwordet haffuer paa forscreffne iord, ffor en messe, som holdes scal om mandagen hwer wghe til ewigh tijd for alle cristne sielæ, oc beginnes scal adh sancte Michels dagh næstkomendes, oc forscreffne vicarius til forscreffne altere scal arlige arss haffue j lødig marc aff the boder, som stande paa forscreffne iord, for forscreffne messe, oc effter begges wores død scal iord oc bygning qwit oc frij igenkomme til forscreffne altere til ewindelige eye. Item giffue wij then gard wij haffue vdi Ysøwe, som Lass Jensen nw vdi boor, paa then sindre gade, oc giffuer arlige arss i pund byg til landgille, medh all then gardz friihed i skow, marc, aager, æng, wat oc tiwrt, encthet vndentaget, medh all then rettighed, som wij bode haffue vdi hannum, til forscreffne altere til ewyndelige eye ffor en ewig begengelse, som then dande mand arlige ars holde scal, ther perpetuus vicarius er til forscreffne altere, vdi høige koor medh alle vicarene viij dage fore sancti Morthens dag, oc scal nw strax beginnis innen forscreffne tijd. Oc myn husfrw oc ieg sculle arlige arss giffue then dande man ij skilling grot aff forscreffne

IV s.243

gard, som vicarius er til forscreffne altere, atbetale forscreffne begengelse medh, oc effter begges wores død sculle forscreffne godz oc garde qwitte oc frii wære oc bliffue til forscreffne altere ffor swadan forscreffne gutz tieneste, vden alt hinder, trette, delæ, helperede, gensigelse eller nager retgang, hues wore arffuinge eller andre paa theres wegne heremod kunne fynne i nager made. Oc then dande mand vicarius, som thesse garde i forswar haffuer, scal holde them wel færdige med godh bygningh, swa adh engen brøst scal fynnes ther vppa i nager made. Skede thet swa, thet Gud forbiwde, adh forscreffne gutz thieneste ey hwldes som fore er rørd, tha giffue wij her deghen, alle canickene oc alle vicariene fuldmagt medh thette samme breff atlegge forscreffne gotz til eth annet altere, ther som swadan gutztieneste holdes kan, oc seer ther trolige til hwer i syn stedh, som i velæ antsware for gudzdom. Adh thette er nw wor fulkomelige wilge vdi wor welmagt oc tisligeste wor yderste vilge, til bedre beuisningh oc forwaringh her om hænger ieg myt indcegle næden for thette myt obne breff medh erlige oc forsinlige mendz indcegle, som ieg ther til bedhet haffuer atbesegle thette breff medh meg, som ære Greiers Magensen, radman i Købendhaffn, Hans Bøtkere, Jens Skreder, Boo Bagere, burgere her samestedz. Datum Haffnis anno dominj mcdxcvj in profesto sancti Oswaldi regis et martiris gloriosi.

Samtidig Afskrift i Konsist. Ark. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 121-24.

IV s.244

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 3 18:48:01 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top