eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.230

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 238-240
Nummer: 230


<-Forrige . Indhold . Næste->

230.

26 Maj 1496.

Gregers Mogensen, Raadmand i Kjøbenhavn, giver sin Gaard paa Amagertorv til St. Margrete Alter i Vor Frue Kirke for to ugenlige Messer og en Aartid.

Jeg Greiers Magensen, radman i Københaffn, giør witterligt alle nærwærendes oc komesculendes medh thette myt obne breff, adh

IV s.238

ieg medh myn gode frij welge oc berad hw vdi myn frij welmagt, oc medh myn kyere husfrwes oc myn kyere dotters Karines raad oc samticke, the helge werdige trefoldighedh til loff, iomfrw Maria, Jhesu Cristi benedide moder, ffrwe sancte Anne, iomfrw sancte Margrete, her sancti(!) Bartholomeus, her sancti Nicolaus, the helge werdige wskildige børn, som haffue tolt pyne oc død for Jhesu Cristi naffn skild, oc alle Jhesu Cristi werdige helgene hwer wedh sijt naffn, megh sindige meniske, myn kyere husfrw, myn kyere dotter, oc begges wore forældernæ, leffuindes oc døde, som wij haffue nyt got adh, oc alle cristne sielæ til help oc trøst aff then sware byttre pynæ, the ære skickede vdi for theres synder, adh then mylde barmhertige Gud, som alle godgerninger løner oc alle ondgerninger pyner, wel wnne oss, som forscreffne staa, her swa vdi werden atleffue, attwij mwe vndgaa swadan bytter pyne effter wor dødh. Oc til eth stadigt hob, adh wij mwe beside hemeriges rige effter thette liiff, haffue wij alle tree endrectelige medh wor gode frij welge oc berad hw wnth, giffuet oc affhænt ffraa oss oc alle wore arffuinge, ehwo the helst ære eller wære kunne, wor gard oc grund ligindis her i Københaffn paa Amage torffuid, som Jep Nielsen radman nw vdi bor, medh all then gardz lenge oc brede, oppe vdi garden medh all bigning oc forbedryng, som nw paa forscreffne gard bygt er, oc tisligiste nødre i garden j abellegarden oc i alle stede, vppæ oc nødre, medh all then gardz friihed, som han nw i indhægnet oc begriben er, effter skøde breffs oc købe breffs ludelse, som lude paa forscreffne gard, vden alt hynder, threthe, delæ, helperede, gensigelse eller nager retgang, hues wore arffuinge eller noger andre heremod kunne fynne i nager made, atwære oc bliffue effter myn død, myn kyere husfrwes, myn kyere dotters, til iomfrw sancte Margrete altere wdi wor Frwe kircke her samestedz til ewindelige eje, medh vilkor som effterfølge. Ffør(st) adh huicken dande man, som vicarius er til forscreffne altere, scal holde eller holde lade two læsne messer om wghen til ewigh tijd: en om tisdagen aff frwe moder sancte Anne, oc en om fredagen aff Jhesu Cristi werdige fæm wnder, oc en begengelse hwert aar medh alle vicariorum vigiliis vdi koor xiiij dage effter sancte Michels dag, oc hwer scal holde messe om morgenen for sijt altere oc til ewig tijd, som fore er rørd. Skede thet swa, thet Gud forbiwde, adh forscreffne gutz tieneste ey swa hwldes, som forscreffuit star, for hans forsømelse skild, som skicked wore til forscreffne altere atholde swadan gutz tieneste, thaa giffue wij her deghen, alle canickene, then dande man, som prior vicariorum er, oc alle vicariene fuldmagt medh thette samme breff

IV s.239

fforscreffne gard raedh bigning, forbedring oc all syn friihedh ighen attage fraa forscreffne sancte Margrete altere, oc legge hannum til eth annet fatigt altere, ther som forscreffne gutz tieneste til ewig tijd holdes kan, oc hwer vdi syn stedh her trolige tilseer, adh forscreffne gutz tieneste holdes, som wij eder tiltro, oc i welle antsware for Jhesu Cristi strengedom, nar Gud wel attwij ther komendes worde. Adh thette er wor fulkomelige wilge nw vdi wor welmagt oc tisligeste wor yderste wilge, tha til bedre stadfestelse, bewisning oc forwaring her om fænger ieg myt indcegel næden for thette myt obne breff medh erlige oc forsinlige mendz indcegle, som ære Arild Wogn, Niels Scriffuere, Erland Jonsen, som kalles Snare, oc Jep Jensen, radmen, myne kyere medhbrødre her samestedz, huicke ieg kerlige bedhet haffuer atbesegle thette breff medh meg. Datum ex ciuitate Haffnensi anno domini mcdxcvj fferia quinta penthecostes.

Samtidig Afskrift i Konsist. Arkiv. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 118-19.

IV s.240

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 2 21:14:25 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top