eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.229

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 237-238
Nummer: 229


<-Forrige . Indhold . Næste->

229.

26 April 1496.

Gertrud Pedersdatter, Gert Grubbes Efterleverske, Forstanderske i Vor Frue Kloster i Roskilde, giver en Gaard i Kattesund til St. Margrete Alter i Vor Frue Kirke for en aarlig Sjælemesse.

Jeg Gertrud Pæthersdatter, Gwært Grubes effterleffuerske oc forstanderske vdi wor Frwe closter i Roskilde, giør witterligt alle nærwærendes oc komesculendes medh thette myt obne breff, adh ieg medh myn gode frij welge oc berad hw vdi myn frij welmagt haffuer wnt, giffuet oc affhænd fraa meg oc alle myne arffuinge, ehwo the hælst ære eller wære kunne, myn gard oc grund ligindes i Købendhaffn i sancti Clementz sogn ther samestedz hoss Catteswnd norden optil then gard, som her Anders Andersen tilhørde, oc sinden næst then gard, som liger til sancti Jørghens capil vdi Købendhaffn, medh

IV s.237

all then gardz friihed paa lenge oc brede, vppæ oc nødre, atwære oc bliffue til iomfrw sancte Margrete altere vdj wor Frwe kircke i Køpendhaffn til ewindelige eye, iomfrw sancte Margrete, her sancti(!) Bartholomeus, her sancti Nicolaus oc the vskillige børn oc alle Jhesu Cristi werdige helgene, til loff, heder oc ære, ffor meg, myne kyere hosbonders, wore kyere børns oc forældernis siæle, oc alle cristne siele til hielp, trøst, roo, lisæ aff theres pynæ, medh skel oc vilkor som effterfølge. Fførst adh ieg scal selff qwit oc frij nyde, haffue oc beholde forscreffne gard vdi myne liffuedage, oc effter myn død scal han wære oc bliffue til forscreffne altere for en ewiig messe, som læses oc holdes scal aff her sancte Clement pawe om othensdagen for oss alle, som forscreffne staa, then benedide Gud til loff oc oss til then ewige salighed. Skede thet swa, thet Gud forbiwde, at forscreffne gutz tieneste ey huldes i swa made, som fore er rørdh, tha sculle myne arffuinge fuldmagt haffue thette breff ighen atkalle oc gøre thet døt oc mactløst, oc legge forscreffne gard til et anneth altere, ther som swadan gudztieneste holdes kan til ewig tijd. Emeden hwn holdes fore forscreffne altere, tha scal forscreffne gardh bliffue ther til vden alt hinder, trethe, delæ eller gensigelse for alle myne arffuinge eller nager retgang, hues the heremod kunne fynne i nager made. Adh thette er nw myn fulkomelige welge vdi myn welmagt oc tilsligeste(!) myn yderste velge, adh forscreffne gard medh bigning oc forbedring i alle made, encthet wndentaget, scal wære oc bliffue til forscreffne altere, tha til ydermere forwaring, stadfestelse oc bedre beuisning her om hænger iegh myt indcegel næden for thette myt obne breff medh heterlige oc welburdige mendz indcegle, som ære her doctor Johan Jensen, dæghen j Roskilde, her Pæder Reberg, cantor samestedz, her Lyder Jensen oc mester Otte Hansen, canicker her samestedz, huicke ieg kerlige bedet haffuer atbesegle thette breff medh megh. Datum ex ciuitate Roskildensi anno domini mcdxcvj, fferia 3tia proxima post festum beati Marcj martiris et ewangeliste.

Samtidig Afskrift i Konsist. Ark. Foranførte Gavebrev er stadfæstet af Kong Hans 1496 Mandag næst for St. Petri og Pauli Dag (27 Juni) »paa vort Retterting i Kjøbenhavn, nærværende os elskelige Hr. Jørgen Hintzen og Hr. Anders Povlsen, Kanniker i Kjøbenhavn«. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 116-17.

IV s.238

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 2 21:04:35 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top