eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.228

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 236-237
Nummer: 228


<-Forrige . Indhold . Næste->

228.

9 Marts 1496.

Skøde til St. Margrete Alter i Frue Kirke paa 3 Boder paa Dragør.

Alle, som thette breff forekomer, helse wij Anders Ipssen i Syndre Swndby oc tingfogit paa Amage land, Oluff Perssøn i Skelgaar, J. Ipsen i Tymbrop, Jep Falster i Swndbywestre oc Aage Is i Catstrop ewindelige med wor herre, oc kundgøre for alle værende oc kome sculende med thette wort obne breff, adh aar effter Gutz bird twsinde firehundrete halffæmtesindztiwe paa thet syettæ othensdagen næst fore medfaste søndag paa Amage landzting wor skicked erlig oc forsinlig mand Niels Andersen guldsmed, borger vdi Køpenhaffn, med lowlig tijnglijd vdi hans frij velmagt med hans gode frii velge oc berad hw oc med hans kiere husfrwes raad oc samticke, med mwld oc tree skøte, gaff oc affhænde fra seg oc beggis therris arffuinge the tree boder med thet herberre, som op til thagen bigt er vd til stranden, med forscreffne boders bodestede, ligende paa Dragøør, sinden næst Anders Ipsens boder ther sammesteds, med alle the boders frihed, bigning, forbedring, paa lenge oc brede, vppe oc nødre, enthet wndentaget, at were oc bliffue til iomfrw sancte Margrete alter wdi wor Frwe kircke i Køpendhaffn til ewindelige eye for en messe, som holdes scal om søndagen aff the helge werdige trefoldighed till ewig tiid for forscreffne alter. Oc scal beginnes nw poskedag næstkommende for hanum, hans kyere husfrw Lwmme oc beggis theris forælderne, leffuende oc døde, med effterscreffne wilkor. Først adh hans kyere husfrw Lwmme, som hand nw haffuer, oc hand selff sculle selffue haffue, nyde, beholde oc regere forscreffne boder med all theris frihed i theris liffuedage, oc huilcken aff them lengst leffuer scal arlige ars giffue then dandemand, som perpetuus vicarius er til forscreffne sancte Margrete alter, en lødig mark aff forscreffne boder til løn fore forscreffne søndags messe, oc the sculle holde forneffnde boder wel færdig med got thag oc bygning vden all brøst, emeden the ære vdi theris værie, som thet sig bøør, oc effter begge theres dødh sculle forscreffne boder wære oc bliffue med all theris bigning oc forbedring qwite oc frij til forscreffne sancte Margarete altar vden all trethe,

IV s.236

delæ, hinder, gensigelse eller nogen retergang, hwes her emod kand findes i nogen made. Ther vppa beddis forscreffne Niels Guldsmed eth uwilligt stockewitne. Tha melte fogeden thesse effterscreffne dandemen aff alle fyre tingstocke, som wore Hans Matzssen i Swndby øøstre, Jørgen Olssen ibidem, Niels Jonssen ibidem, Jørgen Michelssen ibidem, Michel Olssen i Catstrop, Laas Ipsen i Tymbrop, Peder Henningsen i Tornby, Jes Geldssen ibidem, Josep i Sundby øøstre, Nis Kempe i Tornby, Oluff Issen i Magleby oc Jep Laurissen ibidem. Huicke forscreffne xii dandemend aff fogedens beffalling vdginge aff tynge effter theres fulde berad, oc ighen kome alle innen fyre tingstocke oc witnede endrectelige paa æigt oc sandhed, adh the nærwærende wore, hørde oc soge, adh forscreffne Niels Guldsmed skøte, gaff oc oplod forscreffne boder fraa seg, sin husfrw oc beggis theris arffuinge, oc til iomfrw sancte Margrete alter med forscreffne wilkor til ewig tiid wære sculende, oc ther wor enghen giensigelse emodh, oc thette skøde bleff lowlig stadfest innen fyre tingstocke oc all then trethe oc delæ, som forscreffne Anders Ipsen haffde emodh forscreffne Niels Guldsmed, fore han haffde ladt bigt syne boder for ner hans boder, then vdover gaf samme dag paa forscreffne ting for seg, syne arffuinge oc alle andre ther vppa vilde thale, ylde, kyere eller trethe i nogen made effter then dagh. Adh swa er vdi sandhed, som forscreffuit stor, thet haffue wij hørt oc seeth paa forscreffne tyng. Huicked wij til ydermere wythendesbyrd widne med wore incigler hængende næden for thette wort obne breff. Datum anno, die et loco ut supra.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. Tidligere trykt i Rørdams Kirker og Klostre, T., 114-16.

IV s.237

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 2 20:48:46 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top