eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.226

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 233-235
Nummer: 226


<-Forrige . Indhold . Næste->

226.

8 Sept. 1495.

Genbrev fra Prioren og Konventet i Helligaands Kloster paa Dronning Dorotheas Stiftelse af 12 Senge.

Jegh brodher Cristiern Torkilson, prior oc menighe conuentt vdi then hellighe aandz closter i Købendehaffn, gøre wittherlicht alle, som nw ære eller her effther komendes vorde, at wii fore synderlighe gaffwe, garde oc godtz, som høgboren førstinne drotningh Dorothea, wor kiære nadighe frwæ oss oc wortt closter bewiist, giortt oc giffwet haffwer fattighe menniske til hielp oc trøst, som er først en gard liggendis i Høygbrostrædhe vdi Købendehaffn, som Hans Bøteker oc Botild Lifflendhers nw vdi boo, oc recker indh til her Eriick Otsons ridders stenhws oc giffwer aarlighe til leye oc rentte tretiwghe marck met bredhe oc lenghe, vppe oc nedhre, som thet ejendoms breff, hennes nade oss ther vppaa antwordet haffwer, ther om ytthermere vtwiser oc inneholder. Item i Ladhagher i Ramsiøherret vdi Farebecksholms læen tre gorde, som Jeip Villemson, Jeip Holm oc Jeip Pederson nw vdi boo, oc giffwe til aarlighe landgilde hwer thøre trij pwnd korn oc en fierding smør. Item i Dalby i samme herrit oc læen oc tre garde, som Mattis Michelssen, Oleff Man oc Oleff Oleffsen nw vdj boo, oc the two garde giffue hwer thøre try pwnd korn oc en Sk. grot, oc then enæ gard giffwer tw pwnd korn oc tre Sk. grot. Item i Jersiæ

IV s.233

vdj samme herrit oc læen en ødhe jord, som Niels Arildsson nw vdj wære haffwer oc giffwer en marck til landgilde. Item i Kraghehawe i Lille herrit vdj forscreffne Farebecksholms læen en gard, som Andhers Jenssen nw vdiboor oc giffwer en lødig marck til landgilde. Hwilckæ forscreffne korn, smør oc penninghe regnithe til hobe, som thet gangher i arffweskiffthe, gør two lester korn, two skilinghe myndre, til ewiigh rentte. Beplichte oc tilbinde oss, wore efftherkommere, prior oc brødre i forscreffne closter met thette wort obne breff at holle fore forscreffne gwnst, gaffue, jordegodtz i Købendehaffn oc i forscreffne Farebecksholms læen twolff fattighe siwghe mennisker i forscreffne wort closthers siwghe hws, som ey lengher føre oc mectwghe ære æn at ligge paa senghene, oc them til ewigh tiid at besørghe met all redhelighet, sengher, madh, øl, ild, personer, som them ware skall taghe, oc andhet hwes them behoff gørs, swo at the fanghe theris nøttørfft oc biergingh, som wii wele andsware fore Gudh oc wære bekende fore erlighe skellighe dandhe men, oc nor nogher aff forscreffne twolff fattighe, siwghe mennisker døø oc affgaa, tha skulle wii oc wore efftherkommere, prior oc brødhre i forscreffne then hellige aandz closter andre siwghe mennisker, som altiid paa senghene ligge, strax ighen i forscreffne dødhe menniskers stædh indtaghe oc anamme i forscreffne wort siwghe hws, for vthen allt gwnst oc gaffwe aff them anamme skullendes vdi nogher modhe. Skeer oc swo, at nogher aff forscreffne swodanne fattighe siwghe mennisker ighen karske worde, tha skulle wii forscreffne prior oc brødhre haffue macht, swodanne karske mennisker vt at wise aff forscreffne wortt siwghe hws, oc andhre fattighe siwghe mennisker i theris stæd strax ighen ind at anamme, swo at forscreffne tall twolff fattighe siwghe menniskers altiid fuldt bliffuer oc er. Item skulle wii forscreffne prior oc brødhre vdi forscreffne closter holle en begengelse met mæsser oc vigiliis hellighe tre koninghe afften eller ther hoss fore oss høgboren første koningh Cristoffer, wor kiære nadighe frwes drotning Dorothees hwsbonde war, hues siel Gudh nade. Oc sammeledis en begengelse met messer oc vigiliis sancti Eriick koningz dagh eller ther hoss fore oss høgboren første koningh Cristiern, som oc hennes nades kiære hwsbonde war, hwes siel Gud nade, beggis theris børn, foreldhre, fadher oc modher, oc beggis theris børn, hennes nades kiære sytskene oc alle cristne siele. Item skulle wii forscreffne prior oc brødhre oc sammeledis holle en begengelse met alle søster oc brødhre i forscreffne wort closter met messer oc vigiliis vppaa hwat dagh eller ther hoss Gudh forscreffne wor kiære nadighe frwe drotning Dorothea aff thenne

IV s.234

werden kallendis vorder, fore hennes nade, forscreffne høygborne førster, børn oc sytskene. Oc æn tess for vthen skal hwer broder oc prest i forscreffne wortt closter en tiidh paa aaret, nar hannem løster, holle en mæsse oc læse en vigilias(!) fore wor, forscreffne førsthers oc alle cristne siele. Hwilcken forscreffne gutz thieniste wii forscreffne prior oc brødhre i forscreffne then hellige aandz closter beplichte oss hwert aar at holle i alle modhe, som forescreffwet staar, til ewiigh tiidh. Til ytthermere vitnesbyrd her om oc vppaa thet at alle tesse forscreffne article swo fuldkommelighe oc vbrødelighe aff oss oc wore efftherkommere prior oc brødhre i forscreffne then hellighe aandz kloster i Købendehaffn holdes skulle, haffwer ieg forscreffne broder Cristiern prior oc menighe conuentt i forscreffne wortt closter met endrechteligh fuldbyrd, vilie oc samtycke hengdt myt oc conuentz iudsegle nethen fore thette wort breff. Datum in ciuitate Roskildensi die nativitatis beate Marie virginis gloriose, anno domini millesimo, quadringentesimo nonagesimo quinto.

Udenpaa: Om gudz tieniste i Helligestis i Kiøpnehaffn. Orig. blandt Danske Selskabs Membraner i Geh.-Ark. Dronningens Skøde af samme Dag er trykt i Hofmans Fund. X. 178-80.

IV s.235

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 2 19:17:30 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top