eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.225

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 232-233
Nummer: 225


<-Forrige . Indhold . Næste->

225.

29 Avg. 1495.

Hr. Erik Ottesen (Rosenkrands) tillader, at den af ham stiftede Gudstjeneste i Helligaands Kloster (jfr. Nr. 130) maa holdes af en Klosterbroder, tillige giver han nogle Bestemmelser om denne Gudtjeneste i St. Anne Kapel sammesteds.

Jeg Erich Ottessøn, ridder, til Skierne i Nørre Judland, giør witterligt alle nu værende och komme schullende, at ieg med fri villie och velmacht hafver undt och tilladt och med dette mit obne bref under och tillader, at den daglig evig messe, som ieg hafver stifftet for sanctorum Petri och Pauli alther i den Hellig Aands closter i Kiøbenhafn at holdis af en verdsens prest, som det hofvidt bref udviser, som ieg derpaa giorde och gifvidt hafver och indelest er i det forschrefne mit obne bref, schal och maa hereffter holdis af en closter broder, hvilchen forschrefne prior eller hans effterkommere priorer i forschrefne closter vaarder tilschichendis, til evig tid for forschrefne alter. Item hafver och prioren och conventbrødrene udtydelig(!) vedtaget, at i forschrefne capel 1) schal siungis høytideligen til evig tid hvert aar sancte Anne dag sancte Anne messe, som dend dag falder, och disligeste paa sancti Peders og sancti Povels dag den messe, som da af dem siungis; och schal forschrefne messe, som saa siungis i forschrefne thvende høytider, regnis i den messe, som daglig falder i capellet, som hofvidt brefvidt vdviser: och tha beder i predichestolen for mig, min kierre huusfrue, begge vores fader och

__________

1) Udentvivl St. Anne Kapel i Helligaands Klosterkirke.

IV s.232

moder, børns och forældris sielle. Item schal och forschrefne prior och conventbrødre i forschrefne closter synge eller synge lade i forschrefne capel hver thirsdag afften thvende lof sange: Ave Maria stella etc. med wersichel och collect af iomfru Maria, imeden ieg lefver, och siden til evig tid, paa hvilchen dag som gud vil mig her af werden kalde. Item hafver och forschrefne prior och conventz brødre endrechteligen vedtaget, at der schal daglig en af conventz prester holde forschrefne messe, hvilchen som schal vel forvare och giemme forschrefne capels ornamenter i gode maader, och schal forschrefne daglig messe alle thider holde(s) imellum første messe och den hellig aands messe. At saa er samtycht och tilladt paa begge sider, och alle artichle saa blifve och holdis schal til evig tid, som før er schrefvidt, da hafver ieg med villie hengt mit indsegel neden for dette bref, och hafver bedet och beder mine kierre sønner Jørgen och Hendrich Erichsøn, som nerværendis vaare, at beseigle med mig til vidnidtzbiurd. Datum Hafniæ anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo qvinto, ipso die decollationis sancti Johannis baptistæ.

Afskrift (unøjagtig) i Hans Nielssøns Kjøbenhavns Hospitals Fund. og Breve. Ny kgl. Saml. 686. 4. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 113-14.

IV s.233

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 2 19:07:41 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top