eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.215

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 222-223
Nummer: 215


<-Forrige . Indhold . Næste->

215.

30 Nov. 1491.

Hr. Povl Laxmands Stiftelses brev paa et Alter (St. Peders) i Vor Frue Kirkes Højekor, af nogle Stenboder i Klosterstræde, for hvilket en Mester in studio skulde holde en daglig Messe.

Alle men, thette breff see eller høre læses, helsser iegh Pauel Laxman ridder af Waldhin, waer nadighe herris konings Hanss etc. hoffmester wdj Danmarck, ewindeligh meth gudh, oc gør witherligt met thette mit opne breff, at effther thij iegh kan mercke oc forstaa, at all then wmaghe, som wij gøre oss hær for werdzens gotz, kan encthet hielpe oss til then ewindeligh salighet, met mynne æn wij betencke noghen dell till gudz thieniste hanom till loff oc ære, som oss haffuer giffuet siæll oc liff oc alt thet gode, som wij haffue. Thij haffuer ieg aff tilladelsse doctor Ericks, dæghen i Køpenhaffn, oc hederligh capittels utj waerfrwæ kirkæ i sammesteth, meth myn kære hussfrue frwe Ingerd Holghersdotters willie oc sampthycke, stichthet et althere utj fornæffnde woer Frwæ kirckæ i høge koor, paa then nørre sidhe nædhen hoss høghe althere, meth kalk oc disk, messeredhe oc andre ornamentæ, som ther til hører, the hellighe trefollighet, iomffrwe Marie, sancto Pedher oc alt hemmeriges herskab till loff, ære oc wærdighet, wore syæle, wore wænerss, frænderss oc forældhærs syæle till hielp oc trøsth, roo oc lijsæ. Till huilket altere ieg giffuer, skøder oc affhænder meth thette mit opne breff the stenhws bodher, som lighe i Closterstredet i Køpenhaffn, westhen syndhen optil closteret, meth lenghe oc bredhe oc alt theres retthe tilliggelsse, som iegh them køpte aff graabrødhers procuratoribus, Esbern Schriffuer borgemesther, Hans Korthe oc Oluff Schredher, borghere i sammesteth, oc the migh skøte for Hanss Keldsøn, righens canzeler, som thet skøde breff wtwiser, the migh ther pa giffuet haffue, met swodant skæll, at doctor Peder Albrectssen, som iegh nw fornæffnde altere i sin tiid forlænt

IV s.222

haffuer, oc huat mester som effther hanum kommer in studio i hans stet, skal ladhe holle for fornæffnde altere en dagligh messe om wghen oc hwer dagh aff the hellige threfollighet, oc bedhe for migh, myn husfrue oc wore børn, fore wore wæners oc forældhres syæle til ewigh tijd: togh swo at hwo som fornæffnde altere skal haffue then stwnd iegh leffuer, han skal thet haffue meth mit mynne oc samptycke, men naar iegh affganghen er, tha skal dæghen oc capittel i Køpenhaffn forlæne samme altere j. mestere, som studium presenterer, oc till stede wil bliffue in studio oc holle fornæffnde gudz thieniste oppe, oc skal fornæffnde mestere en tijd om aaret lade holle en begenghelse meth doctoribus oc mestere oc alle studenthere i høge koor i waer Frwe kirke. Wordhe thet swo, at ther ey wore noghen mestere in studio, som wilde lade holde swodan thieniste for forneffnde altere, tha skal then caneck, som haffuer thet mynste canickdøme aff renthe, haffue fornæffnde altere oc holde then samme gudz thieniste ther fore, som forscreffuit staar, oc holde fornæffnde altere meth synæ ornamentæ i godhe madhe, som thet nw er, oc hus oc gotz, som ther till liggher, bygd oc wedh sin fulde heffd. Skede thet swo at fornæffnde articlæ, som thette breff inneholler, ey fast holdes, tha skall iegh eller myne arffuinge fuldmagt haffue at aname fornæffnde alteres ornament oc gotz ighen, oc thet forsee anderstetz till gudz thieniste. Till witnesbyrd oc ydermere forwaring haffuer ieg hengt mit indzegle nedhen fore thette mit opne breff met hetherlighe oc welbyrdighe mendz indzegle kerlige tilbedendes, som ære her Oluff Stigssen, her Jens Brock, riddere, Hans Grijs aff wabn, Pedher Hanssøn, borgemester i Helsingør, Hans Perssøn i samesteth, Hans Boghebinder oc Hans Korthes, borghere uti Køpenhaffn. Datum Kopenhagen, die beati Andree apostoli, anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Jon Mortensens Afskrift (ex orig. perg.) i Gl. kgl. Saml. 727 Fol., sammenlignet med en Afskrift i Diplomatariet. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 104-106.

IV s.223

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre feb 28 19:41:58 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top