eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.211

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 217-218
Nummer: 211


<-Forrige . Indhold . Næste->

211.

6 Maj 1491.

Jost Pedersen, Præst i Skanør og Falsterbode, skænker Vikarernes Kapitel i Kjøbenhavn en Grund paa Østergade, som hans afdøde Broder Hr. Niels Brun, Prior Vicariorum, forhen havde givet; tillige betinger han sig en vis Gudtjeneste i Vor Frue Kirkes Højekor. Jfr. Nr. 207.

Alle men, thette breff see eller høre lesse, helser ieg Jost Pedherssøn, sogneprest i Skanøør oc Falstherbode, ewinnelige met gud, oc giør vitherligt met thette myt opne breff, at ieg met myn frij wilye, samticke oc berad hw haffuer giffuet, skøtt oc affhend, oc met thette myt opne breff giffuer, skødher oc affhendher fra meg oc myne arffuinge hedherlige mend her Jeip Jøriensøn, priori, her Pedher Henricksøn, procuratori, oc alle theris medebrødre perpetuis vicariis i wor Frwee kirke i Køpenhaffn oc alle theris efftherkomere vicariis i samestedt en myn iord oc grwnd vbigd liggendis i sancti Nicolai sogn paa Østregade norden wed gaden mellom Knarderops klosthers gard, som Jes Torckilsøn nu i boor, oc en myn gordh, som Oluff Permentmager aff meg i leeye haffuer oc nw selff i boor, met all syn rette tilligelse i lenge oc brede, vppe oc nedhre, som hwn nw begreben er, engthet vndentaghet, som er i syn lengde two oc tredywghe oc hwndrede Syelenske alne liige i lenge wed de forneffnde garde ther hoss liggher, oc i syn brede till gaden fire oc tywge alne, oc i syn brede nedher wed thet store diige tywghe Syælandske alne, at haffue, nywde, brwghe oc beholde till ewinnelighe eyghe eygeskullendis. Tog i swodan maade, welkor oc forordh, at forskreffne vicarij oc theris efftherkomere vicarij skulle holde hwert aar, aar effther aar till ewiig tiid, en tiid om aaret eet anniuersarium, som kallis en aartiid, som er then fredagh nesth fore torsdaghen ascensionis dominj met messe oc om afftenen met vigiliis i høyekoor i war Frwe kirke i sammestedt fore myn kiære brodhers her Niels Brwns syell, myn, beggis wore foreldheris syelle oc alle cristne syeele. Hwilken forskreffne iord forneffnde myn brodher her Niels Brwn, gud hans syell nadhe, ffordom procurator vicariorum i sammestedt, gaff forneffnde syne kiære medebrødre perpetuis vicariis i syt testament fore samme forskreffne thieneste holle skullendis, oc ieg nw beggis wore wilghe till en fuld-

IV s.217

kommelig endhe her uti fuldkommet haffuer i alle madhe, som fore er rørdh. Skeer thet oc swoo, at forskreffne aartiid samme tiid ey holles wed syn mackt, som forskreffuet staar, thaa skulle myne nesthe arffwinghe, tha leffue, haffue fuld mackt forskreffne iord oc grwnd met hwess bigning tha fyndis paa at forsee till annen gudz thieneste fore swodan aarliig artiid oc thieneste, hwor them thaa theckes etc. Hwilken forskreffne iord oc grwnd ieg friie hembler oc fuldkomeliige tiilstaar forskreffne perpetuis vicariis oc theris effterkomere for hwers mantz giensygelsee i nogre made, som forskreffne myn brodher her Niels Brwn oc meg er aff rett arff till fallen effther wore fooreldhere, oc ieg i myn frij heffd oc haffuende wære her till thenne tiid brwghit haffuer, oc kennes ieg megh elldher myne arffwinge enghen ydhermere deell elldher rettighet at haffue i forneffnde iordh oc grwndh effther thenne dagen. Tiill ydhermere forwaringh, viishedh oc witnesbwrdh hengher ieg myt inceygle nedhen fore thette myt breff, oc ther till bether ieg hedherliige oc welbyrdige mend, som ere doctor Erick deghen, her Jeip cantor, doctor Pedher Albretsøn, mesther Jørien Hwiid, mesther Vincencius, mesther Areld, canicker i Køpenhaffn, oc Axell Olsøn af vapn, Bertrwm Heckleer, radmand, oc Niels Bruse, borgere i Køpenhaffn, at the henge theris inceyle nedhen for thette myt breff. Datum in residencia decanatus Haffnis, anno domini millesimoquadringentesimo nonagesimoprimo sexta feria proxima ante festum ascensionis domini.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. med Spor af ni Segl, hvoraf 1. 5. 6. tildels ere bevarede. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 101-03.

IV s.218

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor feb 27 19:24:21 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top