eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.208

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 213-214
Nummer: 208


<-Forrige . Indhold . Næste->

208.

14 Sept. 1490.

Lejebrev paa Frue Kirkes Gaard i Vandmøllestræde ved Siden af Munkegaarden.

Jeg Adam mwrmester, borgher i Købmanhaffn, giør witherligt alle nerwerendis oc komme skullendis, oc kennes meth thette mit

IV s.213

obne breff at haffue annamet i leye aff hederlighe men deghen oc capitel udi Købmanhaffn en wor Froe kirkes gaard liggendis vti Vandmøllestredet paa den vestre side aff gaden mellum Munkegarden oc then gard ...... Brynby nw vti boer, met lenge oc brede, som han nw begreffuen oc indhegnet er, ath nyde, bruge och beholde vti myn tesligeste myn husfrues oc beggis vore echte børns tiidh met swodan wilkor, ath wij samme gaard huer aff oss vti syn tidh vel bygge oc forbedre skulle oc altid ved lige oc magt holle vndher got stentagh oc giffue ther vdaff til aarlig leye oc landgille fem mark danske penninge, som here i Sieland genge oc geffue ære, halffdelen til posken oc then annen halffue deel til Mechels møsse huert aar tijmeleghe til gode rede betale skullendis, jtem skat oc annen byss tynge, som meth tidhen paaleggis enthen aff herskab eller oc burgemester oc rad, them skulle oc huer vdi sin tiidh vdgiffue oc betale, oc intet therfore affslaa vdi forneffnde leye. Item skulle vii ingen magt haffue at selge, pantsette eller vdi noger maade affhenne samme gard eller noger vor bygning vden forskreffne capitels minne oc samticke. Item vore thet saa, ath thisse forskreffne article eller noger aff them ey holdis, som forskreffuit stander, tha skal capitel udi Købnehaffn, som tha leffuer, haffue fuld magt ath tage oc anname then samme gaar igen oc forlene en anden, huem them teckis, vden al ydhermere rethgang til tynge eller raadhuss. Item nar som ieg Adam, min husfrue oc vore børn alle døde oc affgangne ære, tha skal then forskreffne gaard qwit oc frii ighen komme meth al sin bygning oc forbedring, som han tha findis, til forneffnde vor Frue kirke vden huers mandz gensigelse. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis discretorum virorum Nicolai Smed senioris et Andree Timerman .... presentibus est appensum. Datum Hafnis ipso die exaltationis sancte Crucis anno ..........

Aaret er sandsynligvis 1490, idet Pontoppidans Origines Hafn. S. 200 siger, at Munkegaarden i Vandmøllestræde nævnes i et Dokument af dette Aar. Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.214

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 25 20:55:44 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top