eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.175

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 181-183
Nummer: 175


<-Forrige . Indhold . Næste->

175.

21 Juni 1482.

Erkebiskop Jens (Brostrup) i Lund stifter Forlig i Striden mellem Kapitlet i Kjøbenhavn og Esbern Skriver, Raadmand sammesteds, om noget Altergods.

Wij Jens, met Gutz nate erchebiscop i Lund, Suerigis furstæ ock pawens legate, gøre vederligt met thette wort, opne breff, at aar effter Gutz burd mcdlxxxij0, ffredagen nestfore sancti Johannis baptiste dag, i Lundegard vppa wort mag, ffor oss nerwerendis hederlige men her Jens Tetz, erchediegn, Boo Jenssen, cantor, mester Lauris, mester Kelder, mester Jon, mester Jens Agessen, canicke i Lund, doctor Tileman, ock Jørgen Daa, vepnere i Hareberge, wore skickede i rette hederlige och erlige men doctor Eric, dægen i Køpenhaffn, ock mester Jørgen Huid, canick sammestadz, paa then ene

IV s.181

siidhe, ock beskeden man Esbern Scriffuer, radman i forscreffne Køpenhaffn, paa then annen siide, om dele ock trette, som thenom emellom wor om twa gardhe liggendis i Køpendhaffn, een vdi Husekestrædet och then annen i Beneke strædet, ock ornamenta till sancti Michels althere i vorfrue kirche sammestædz, som ther bør till atwaris: huilke garde forscreffne doctor Erick och mester Jørgen sagde ware giffne till forscreffne sancti Michels althere, ock forscreffne Esbern sagde ware sin hustrues och hennes børns rette ærffue och pantthegotz. Tha gaffue the thenom vppa bade siidher for oss i mynne ock rette, ock lagde forscreffne doctor Erick ett wor kære nadige herris, hues siell Gudh nathe, dombreff i rette, ock ett contracsbreff, som velburdige men Henric Meyenstorp, landzdommer i Seland, ock Euert Grubbe, Danmarcks rigis cantzeler, haffde vtgiffuet i samme sagh, ock ther modh lagde forscreffne Esbern ett pantebreff, ett køpebreff ock ett skøte breff i rette for oss, ludendis paa samme ij garde, huilke breff wij anammede till oss, læsde och owerveyde, och siiden bade parterne atspurde, om the ville giffue thenom till kerlige mynne i forscreffne sagh. Tha vtginge the poa bade siidher, beradde ock igen yndkommo for oss ock sagde, at the wille høre huat mynne ther talis kunne. Tha funne wij swo fore ett gott ock kerligt mynne effther begge partes tilladelse, att forscreffne Esbern Scriffuer och hans hustru Anna, som han nw haffuer, scule haffue ock beholle forscreffne ij garde i beggis theris liffs tiid i leye aff forscreffne sancti Michels althere for arligt landgille iiij løde marc rede penninge, betale skulende till forscreffne sancti Michels althere twa om poske och twa om sancti Michels dag, ock the garde bygge och forbædre effter theris formue, och nar the bade døde och affgongne ære, tha skule forscreffne ij garde ffrij och quitte igen atkomme till forscreffne sancti Michels althere wden alle hinder och hielperæde aff forscreffne Esberns eller hans hustrues arffuinge i nager made: Och ther vppa skøtte forscreffne Esbern fra sigh och sin hustrue all theris rettighet och eyedell i forscreffne ii garde, och antwordede strax forscreffne doctor Eric i hender ett pantebreff, han ther i rette lagt haffde, och melte alle the breffue døde och macktløsæ atware, som hoss hanom eller hans hustrue fynnes kunne effther thenne dagh, ludendis paa forscreffne ij garde, ock forscreffne sancti Michaelis althere kunne tilskade komme, och met swodant skell, at vicarius perpetuus till forscreffne althere, som nw ære eller her effther tilkommendis vorder, skule till ewig tiid sye eller lathe sye tre messer till forscreffne althere, ock holle een artiid i koor met canicker for Jes Ebbessens siell, hans

IV s.182

arffuingis och forscreffne Esbern Scriffuers, hans hustrues och theris foreldris sielæ. Woret swo, at forscreffne artiid oc gutz thienestæ ey hiøllis, som forscreffuet stander, thet Guth forbiude, tha skule forscreffne ij garde komme ffrij och quitte till rette arffuinge igen wden alle gensyelse ther ymod i nager made. Ock ther met skall alle owilge, twedragt, kost och thæring poa badhe sidher ware afflagt, ock lagde wij theris hender sammens, i vilie och kerlighet, vbrødlige atholle till ende. In quorum omnium et singulorum euidens testimonium secretum nostrum presentibus duximus appendendum. Datum Lundis, anno, die et loco quibus supra.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. Seglet er tabt. Rørdam, Kirker og Klostre, T. 84-86.

IV s.183

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 22 11:12:05 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top