eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.164

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 162-163
Nummer: 164


<-Forrige . Indhold . Næste->

164.

20 Maj 1482.

Kjøbenhavns Bythingsvidne, at Bernt Hakenberg paa Dronning Dorotheas Vegne tilskødede Hr. Peder Christiernsen paa den Helligaands Klosters Vegne en Gaard ved Højbrostræde.

Alle, som dette bref forekommer, witterlig giør wi Gregers Mogenssøn, byfouget i Kiøbenhafn, Claus Nymand, borgemester, Anders Nielssøn, Arved Vogn, Niels Pederssøn, Matths Mortenssøn, raadmænd, och Jens Michelssøn, borger i samme stad, med wor kierlige hilsen med Gud, att aar effter Guds biurd 1482, mandagen nest for pindtzdag paa Kiøbenhafns byting for os och menige thingmænd, som da thinget søgte, vaar schichet ærsomme mand Bernt Hachenberg, vor kierre borgemester, (och) berettede, at høygbaarne och værdige førstinne wor kierre naadige fru dronning Dorothea hafde hannem befallet om disse effterschrefne ærinder, af hvilchen befalning hand med loulig thingliud paa forscrefne vor naadige fruis veigne skiøtte och oploed ærværdige mand her Peder Christiernsøn til den Hellig Aandtz closter i forscrefne Kiøbenhafn en hendis naadis gaard och grund, som Hans Bødicher och mester Niels Barberer nu ibo, liggendis vesten vid Høybrostrede, norden nest Efverdt Madtzøns gaard och sønden nest her Erich Otthesøns gaard i sancti Nicolai sogn i forscrefne Kiøbenhafn, med ald forscrefne gaards och grunds tilhørelse, huus och iord, i lengde och brede, oppe och nedre i alle maader, som den nu begreben er, och forscrefne Hans Bødicher och mester Niels hannem nu i leje och i være hafver, inted undertagendis, til evindelig eje eje schullende, i saa maader och for saadan Guds

IV s.162

thienniste, som det bref derpaa giort derom indeholder, och vaar paa den tid ingen giensigelse paa forscrefne thing mod forscrefne skiøde i nogen maader. Thil vidnidtzbiurd herom ere vore indsegle hengde for dette bref, gifvidt som forschrefvit er.

Afskrift i Hans Nielssøns Kjøbenhavns Hospitals Fundationer og Breve (1673), Ny kgl. Saml. 686. 4. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 83-84.

IV s.163

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 17 18:54:10 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top