eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.148

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 136-138
Nummer: 148


<-Forrige . Indhold . Næste->

148.

29 Nov. 1480.

Kongens Retterthingsdom, ved hvilken en Bod i Gamle Hyskenstræde og en Gaard i Bennikestræde tildømmes St. Mikkels Vikarie og fradømmes Raadmand Esbern Skriver.

Wii Cristiern, met Gudz nade Danmarcks, Sweriges, Norges, Wendes oc Gothes koning, hertug i Sleswig oc hertug i Holsten, Stormarn och Ditmersken, greffwe i Oldenborg oc Delmenhorst, gøre alle witherligt meth thette wort obne breff, at aar effter Gudz byrdh mcdlxxx0 sancti Andree afften vdi wort magh ower porten paa wort

IV s.136

slot Købendehaffn nærwærendes høygboren førstinne drotning Dorothea, wor kære hwsfrwe, oss elskelige werduge fædre her Marinus, biscop i Camyn oc wor helgeste fadhers pawens legate a latere, her Oleff Morthenssen, biscop i Roskilde, doctor Erick, rector vniuersitatis i Købendehaffn oc erchediegn i Wiborgh, her Jens Perssen, erchediegn i Roskilde, wor elskelige cantzceler, her Korrefitz Rønnow, her Johan Oxe, riddere, wore elskelige men oc raadh, mester Brighe, wor kære hwsfrwes canzceler, doctor Tilleman, Holgerd Henrickssen, Oleff Morthenssen, wor landzdomere i Judland, Erick Jenssen, wor embitzman paa Køpendehaffn, Hanss Keldzssen, wor kære hwsfrwes embitzman paa Haridzborg, mester Bernd, vor borgemestere i Købendehaffn, oc mange flere gothe men, som ther tha nerwærendes wore, wore skickede fore oss hedherlige men mester Jesper dæghen i Købendehaffn oc mester Jørghen Hwidh, canick i samestedh, vppaa wor Frwe kirckes wegne, capittels oc her Morthens, perpetui vicarii till sancti Michels altere i forscreffne wor Frwe kircke i sammestedh, vppaa then ene sidhe oc beskedhen man Esbern Scriffwere, wor raadhman i Købendehaffn, paa then annen sidhe om trætte oc dele, som the tilsammen haffde om forscreffne sancti Michels alther oc thes bodher, grund oc rænte, som thet wor doteret meth, tha kærde forscreffne her dæghen oc mester Jørgen, at forneffnde Esbern Scriffuere haffde giort forscreffne her Morthen hinder paa nogre forscreffne sancti Michels alteres bodher oc aarlige rænte, som Jes Ebbessen, borgere i Købendehaffn, hwes siel Gudh nade, haffde funderet oc sticktet forscreffne altere meth till at Wære oc bliffwe eet perpetua vicaria, oc bare forneffnde mester Jesper oc mester Jørghen eet obet besegld pergmens breff fram i rætte meth længede(!) incegle, som werdugh father biscop Jenss Perssen i Roskilde (hues siel Gudh nade) nw fore xxxviii aar siden vtgiffwit haffde, i hwilket breff han stadfester forscreffne alteris vicarie fundacie oc d[otering] meth bodher, hws, grwnde oc rænte till ewig tiidh, som fundacie breffwit vtwiser oc inneholder, till hwilcket forneffnde biscopens stadfestelse breff .......... skydher fore forscreffne Jes Ebbessens bøn skyld. Till hwilket forneffnde Esbern Scriffuere swarede swo till, at forneffnde Jes Ebbessen haffde aldrigh noghen tidh skøt noger hws eller bodher till forscreffne altere, oc wilde thet bewise meth eet tingswidne, som han her i aar paa Købendehaffne byting taghet haffde, hwilket han her frambar, swo ludendes, at them ey myntes, at forneffnde Jes Ebbessen haffde skøt fra sigh noger bodher eller hws till forscreffne sancti Michels altere, oc paa thet siste tha gaffwe forscreffne her

IV s.137

dæghen oc mester Jørghen oc Esbern Scriffwere sig aldeles i rette fore oss paa bothe sidher om forscreffne sagher i alle made, oc effter thi at forneffnde Esbern Scriffwere oc hans forfædre haffde altiidh fornøyget oc antwordet forneffnde her Morthen oc hans forfædre sin aarlige rænte aff forscreffne alteres bodher intil thenne vwilge kom them emellom hoss fire aar siden, oc giordes ther aldrig hinder eller illing paa tilforn, swo oc effter andre bægges theres bewisning, som the lagde her fore oss i rætte, oc effter forscreffne wore elskelige raadz oc hedherlige oc ærlige doctorum, klerckes och gothe mentz vnderwisning, samtycke oc fuldbyrd oc effter then helge kirckes low oc ræt, tha fwnne wii oc dømpde fore rætte, oc finde oc døme forscreffne biscop Jensses obne breff oc forscreffne sancti Michels vicarie at wære oc bliffwe aldelis wedh sin fulde macht i alle made, som thet sticktet, funderet, [doter]et oc confirmeret er, oc forneffnde her Morthen at wære oc bliffwe perpetuus vicarius till forscreffne altere oc vicarie, oc dømppde wii sammeledes the hws, bodher, garde oc grwndhe frii at bliffwe til forscreffne sancti Michels altere her effter till ewerdelige eye, oc forneffnde Esbern Scriffwere enctet ther vdi athaffue, hwilke bodher oc hws, som forscreffne Esbern Schriffweres hwsfrwes methærffwinge, som ere Maghens Scriffwere oc hans hwstrw Karine oc Hemming Nielssen oc hans hwstrw Lucie, tilstodhe oc tilforn vtlagde vden skiffte frii at bliffwe till forneffnde sancti Michels altere oc her nw fore oss obenbare vpneffnde, som eer een bodh oc grwnd liggendes vdi gamble Hyskenstrædet oc een gardh oc grwnd liggendes vdi Benicke strædeth oc een brygge kædell, som the oc ydermere oc synderliger fore flere dande men thet tilforn beneffnd haffwe. In quorum omnium et singulorum euidens testimonium secretum nostrum presentibus est appensum. Datum anno, die et loco quibus supra.

Dominus rex per se presentibus domino Olauo Martini, episcopo Roskildensi, et domino Johanne Oxe milite.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 77-79.

IV s.138

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 15 20:19:40 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top