eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.132

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 121-122
Nummer: 132


<-Forrige . Indhold . Næste->

132.

25 April 1476.

Graabrødrenes Forpligtelse til at overholde en af Borgmester Jep Klavsen stiftet Messe i St. Jørgens Hospital.

Alle men, som thette bref se eller høre læses, kungør oc kennes wij broder Olaf Laurisson, graabrødre custos i Seland och gardian i Køpmannehaffn, met alle conventz brødre i samme steth, at effther thyat welbiurdig man Jep Clausson, borghemester i Køpmanhafn, hafde stikted it altare i St. Jøriens closter kircke weth Køpmanhafn, jomfru Marie til thieneste, lof, hæder oc ære oc hans siel, hans forældris och alle christne sielle til æwig ro och salighedt, so at der skal holdes for forscrefne altare til ewig tijd daglige messe om vghen, thre sungene messer, som er om mandagen, othensdagen och løgherdaghen, oc the andre dage skule de læses, oc schal altijd holdes wor Frue officium, Salve sancte Parens, oc y the sungne messer, strax effter at sanctus er ude, tha skal then, som thiener til messen, syunghe then lofsangh Jesus Christus nostra salus, wors herre Jesu Christi ligom til ydermere lof oc werdigheet, oc at ther holdes een ewig aartijd i forscrefne sanctj Jøriens kirche med thre messer hwart aar i the temper dage weth Michelmisse for hans oc hans forældris oc alle christne sielle, til huilcket wor Frue altare i forscrefne St. Jøriens kircke han hauer gifuet en messehagel af damask met messeserck oc annen redschap, som til eth messerede hører, oc kalck oc disch, som hans wapen pa staar, oc hafuer wij meth frij wilie oc beraad huch effter forscrefne welbyrdige mans Jep Clausens begiering oc villie annammit wor Frw altare, som han stickted hafuer,

IV s.121

fore at stande weder een gooth man oc broder her i wort convent oc hanom thijt daghlige at sende uden alt kiøns mootsielse oc forsømmelse, som forscrefne Guds oc jomfru Marie thieniste vpholde skal effther thet oc i alle made, som fore er sagt, oc kennes os til fornefnde Køpmanhafn Graabrødre closters oc kirckes store nytte oc behof at hafue vpboret til gode redhe oc annammit thrij hundrethe lubesk marck i dansch mynt af fornefnde Jep Clausen. Thij tilbinde wij os oc wore effterkommere oc serdelis wij menige conventz brødre i Køpmanhaun, som nw ere och kommende worde, fornefnde altare vpp at holde met messer oc aartijder i alle made, som forschreuet staar. Woret ocsaa, at wij eller wore efterkommere thette ey so holde, som fore ær sagt, tha skule borgemestere oc raad fuld mact hafue at forbywde conventz brødhre at gange met wor tafle oc kurwe j byen eller weth Stranden, ther til schulle the hafue macht at besette oc hindre, hwat som wij hafue til rente i Køpmannehafuen, om wij noghet merchelige brøst eller forsømmelse konne fynnes meth rette at haue, at fornefnde Gudz tieniste oc messe ey holdes som forskrefuet staar, oc skulle forscrefne messer holdes imellum siw oc aatte om dagen. Woret oc so, at forscrefne Gutz thieneste worder forsømet ey for annen sag, vden thet brødre worde saa afdøde met pestilencia, tha schule the thoch ladet fuldgøres innen sex ugger eller thet raskeligst the konne ther effter. Til withnesburd her om hafuer wij custos oc gardian oc convents brødre i Køpmannehaun hengd wore insigle for thette breff. Datum anno domini mcdlxx sexto ipso die sancti Marci evangeliste.

Indført i Resens Haandskrift: »De Fattiges Forraad« I. 4-5 efter en gammel Pergaments Bog paa Kjøbenhavns Raadstue. Tidligere trykt i Hofmans Fundatser X. 193-94.

IV s.122

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 15 12:05:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top