eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.130

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 119-120
Nummer: 130


<-Forrige . Indhold . Næste->

130.

1 Okt. 1475.

Hr. Erik Ottesen (Rosenkrands) skænker paa sine egne og sin Faders, Hr. Otte Nielsens, Vegne en Gaard ved Højbrostræde i Kjøbenhavn til Helligaands Kloster med Betingelse af en vis daglig Gudstjeneste.

Jeg Erich Otthessøn paa Biørnholm udi Nørre Judland giør vitterligt med dette mit obne bref, at ieg med min fri villie, velmacht och beraad hue hafver undt och opladt, schiødt och afhendt, och under och oplader, schiøder och afhender paa min faders her Otthe Nielssøns och paa min egen veigne, fra os och vore arfvinge, til den Hellig Aandz closter i Kiøbenhafn til evindelig eje hafve schullende en vor gaard och grund liggendis vesten nest Høybrostrede, och schiuder sig op nesten sønden til det strede, som kaldis Lederstredet, i sancti Nicolai sogn i forschrefne Kiøbenhafn, med ald forschrefne gaars tilleggelse i lengde och i brede, med huus och iord, oppe och nedre, i alle maader, saa vi den nu inted undertagendis, være sig hvad nafn det helst nefnis kand, som forschrefne gaard med rette tilhører, den hellig threfoldighed til lof, hæder och ære, for alle de sielle, som min fader her Otthe Nielssøn och min moder Else Holgersdaatter eller mig och min huusfrue Sophia Henrichsdaatter hafver undgieldet at, och for alle christne sielle, med saadan vilkor at der schal holdis en daglig messe for sancti Peders, sancti Povels och for Marie Magdalene alter bag vid den søndre kirche dør i forschrefne closter til evig tid, om søndagen af den hellig threfoldighed, om mandagen af den hellig aand, om thirsdagen af fru sancta Anna, om otthinsdagen for alle christne sielle, och schal søngis om thorsdagen af Guds legeme, om fredagen af vor herris hellige femb vunder, och om løfverdagen af iomfru Marie, med tvende evige begengelser thvende thider om aaret, den ene den første søgne uge nest effter paasche, och den anden den første fulde uge efter sancti Michels dag. Disse forschrefne messer schal alletider holde en werdslig prest for forschrefne alter, hvilchen som prioren och hans efterkommere i forschrefne closter schal fuld macht hafve af och til at schiche hver effter anden, lønne, fornøye och undervise nu som behof giøris. Och kiendis ieg mig och mine arfvinge ingen rettighed at hafve i forschrefne gaard effter denne dag, dog schal ieg hafve vaaning i forschrefne gaard med alle de huus, som mig behof giøris, i min lifs tid. Thi tilbinder ieg mig och mine arfvinger at fri, hiemle och til stande forschrefne closter i Kiøbenhafn forschrefne gaard och grund med ald sin rette tilleggelse for hvermands tiltale, der forschrefne gaard kan oppaatale med lands lov, kirche lov, eller med nogen anden adgang i nogen

IV s.119

maader. Thil ydermere stadfestelse och bedre forvaring hafver ieg med villie och vidschaf hengt mit indsegel neden for dette bref med andre gode velbiurdige mænds, saasom er her Lodvig Nielssøns, her Johan Oxis, her Corfix [Rønnovs], ridder, Eggert 1) Rantzo i Slangedrop, Claus Nymand, Jeppe Claussøn, borgemestere i forschrefne Kiøbenhafn, Bernt Hachenberg och Hans Lydichsøn, raadmænd i den samme stad. Gifved under voris egne hænder, aar thusinde fire hundrede halffierdesindtztiuge paa dett fembte, paa sancti Remigii dag, som vaar confessor.

Afskrift (unøjagtig) i Hans Nielssøns Kbhvns Hospitals Fundationer og Breve, 1673. Ny kgl. Saml. 686. 4. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 68-69.

__________

1) I Afskriften: Gert. Der burde ogsaa staa Her foran Rantzovs Navn, da han var Ridder (S. R. D. VI. 187).

IV s.120

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre feb 14 20:53:26 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top