eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.106

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 91-92
Nummer: 106


<-Forrige . Indhold . Næste->

106.

18 Feb. 1466.

Kongelig Stadfæstelse paa Roskilde og Kjøbenhavns Kapitlers Privilegier.

Wii Christiern, meth Gudhs nadhe Danmarcks, Sweriges, Norges, Wendes oc Gotes koning, hertug i Sleszwiig, greffue j Holsten, Stormarn, Oldenborg oc Delmenhorst, g[iør w]jtterligt alle, som nw ære og komme skulle, at oss ælskelige, werdige fadher meth Gwdh biscop Olaff Morthensson j Roskilde haffwer beræt for oss, at æn toch [wore] forfæthre koninge j Danmarck haffwe nadhelighe i forledhen tiidh vnt oc giffwet then helghe kirke oc hans forfæthre biscoppe j Roskilde, hans erlighe capitel, prelate oc canicke j Roskilde oc Køben[haffn oc a]lle theres efterkommere alt then helghe kirkes och the ......... wortnethes thienere frij meth all koninglige ræt, som the............ priuilegia, ther vppaa giffne ære, ydermere vtwise. Hw ..................................... capitel ther offte forfangh vppaa, at the forskreffne priuilegia eyg swo frii uydhe ............................................ brydhe segh i thet høgxste j modh loffwen meth kætterij, tyffwerij, mordh, manslagh ....... aarbodhe maal [eller] j nogre andre madhe, som gælder paa halsen .......... r oc theres falds maal riis paa twenne førietiwghe marck, tha taghe nogre wore fogedhe oc embitzmen theres godz, faldsmaal oc hoffwetloth, som forskreffne w[erdighe] fadher oc capitel paa then helghe kirke oc theres weigne bwrdhe opatbære oc nydhe effter forskreffne priuilegia ... at the ther fore offte haffwe stort kwmmer oc wmaghe for oss oc till tinge oc annenstadz meth delæ oc trættæ, thij haffwer forskreffne werdige fadher ødmygelige bethiet [och os]s begæret, at wii wille ydermere besørghe them ther vthi oc forskreffne priuilegia ydermere j forskreffne article forklare oc vthtrycke æn the ære, paa thet at the mwe th ..... geligere nydhe forskreffne friiheid vden delæ oc trættæ oc thes rooligere thiene then benedide Gwdh oc bethie fore oss, wor kære husfrwe, børn, forfæthre oc effterkommere koninge j Danmarck oc mene righens indbyggere oc stath, som the plictige ære. Thii haffwe wii betracktet j wort rætte samwiidh, at wij plictige ære eyg alteneste vbrødelige atholde the priuilegia oc friiheid, wore forfæthre koninge i Danmarck giffwet haffwe, besønderlige wor aandelige modher then helghe kirke oc hennes personer, men them hælder forbæthre oc forøghe, Gwdh till loff, hedher oc ære, then helghe kirke oc hennes personer til bestand, thii wele wii, som wii fore Gwdh plictige ære, thet yderste Gwdh oss sin nadhe till giffwer, fwlbwrde oc fwlkomme wore forfæthres. koninge i Da[nmarck] gwdhelige attraa,

IV s.91

godhe ackt oc rætwise gerninger. Ther fore effter thii at then helghe k[irke] forskreffne werdige fadher oc capitel haffwe swodane priuilegia [som for]skreffwet staar, oc hwat priuilegia ellir friiheid koninge, herre oc første vtgiffwe, bør ..... des j thet bæste, them till nytte oc gaffn, som the giffne ære ......... nnen maa them annerledes vttbyde æn som the stande, vden then them giffwet haffwer .......... maa oc mackt haffwer at statfæste, tha mæden thet swo ......... helghe kirke forskreffne werdige fadher oc capitel j Roskilde oc Københaffn haffwe alt thet godtz oc thienere, vndersate, wortnethe oc wortnethes thienere ........... [ko]ninglige ræt, som forskreffwet staar, vnderstaa wij thet swo oc aff wort bæste s .... wndh oc vnderstandelse, then Gwdh oss vnt oc giffwet haffwer .............. vttrycke aff wor koninglige mackt, at them fore Gwdh bør oc aff rætte skul[le n]ydhe oc opbære theres hoffwetloth, twenne førietywge marck ...... dhen meth alle andre koninglige faldsmaal oc ræt aff all then helghe kirkes oc theres thienere, wortnethe oc wortnethes thienere, som theres ....... forbrydhe, j swodane madhe, som fore skreffwet stander, eller j hwat madhe thet helst wære kan, æn toch wore fogethe oc embitzmen ........... offwer theres liiff eller lemmer fore theres vgerninger ........... effter loffwen. Thii forbiwdhe wii alle, e hwo the helst ære ellir wære kwnne, be[synderlighe wore fog]edhe oc embitzmen, som nw ære oc kommende wordhe, then helghe kirke, forskreffne werdighe fadher, capitel j Roskilde oc Københaffn ........ ere her omodh athindre ellir hindre ladhe, vmaghe, qwelie ellir vforrette j nogre madhe, vnder wor koninglige heffnd oc wredhe. [Datum in] castro nostro Helsingborg feria tercia proxima ante festum sancti Petri apostoli ad cathedram nostro sub secreto presentibus inferius appenso. Anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto.

Dominus rex per se presente domino Nicolao Rønnow.

Udenpaa: Anno domini mcdlx viij then odhensdag nest fore sancti Martini episcopi dag wor thette breff lest paa Sielandsfare landstingh. Seglet fattes. Orig., meget makuleret, i Arne Magn. Diplomsamling, Fasc. 26 Nr. 6, paa Univ. Bibl.

IV s.92

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir feb 11 17:01:55 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top