eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.998

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 628-630
Nummer: 998


<-Forrige . Indhold . Næste->

998.

3 Maj 1665.

Overenskomst mellem Præsterne paa Kristianshavn.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att efftersom hos os vnderdanigst ansøgis och begieris woris naadigste confirmation paa en foræning, som os elskelig, hederlig och wellerd her Rasmus Büsing och her Mathias Hillebrand, prester udj Christianshaffn, med huer andre giort och opretted haffuer, liudendis ord effter andett som følger:

Eftersom woris allernaadigste herris och kongis befaling er woris højærwerdige her erchebiscop naadigst meddeelt om den tuistighed, som os vndertegnede Hans Kongl. Mait. vnderdanigste tienere och prester udj Christianshaffn imellem werret haffuer, j wenlighed att componere, haffuer wj saadan kongelig naade med inderste hiertens tachsigelse och alworlig bøn till Gud for Hans Kongl. Mait. och dett gandske kongelige, arffuehuuses velstand vnderdanigst att erkiende och derfor j den herris Jesu naffn med hin anden wenligen indgaat och slutet som følger:

1. Tienesten angaaende beholder enhuer sine selff att forrette, som tilforn werret haffuer. Och efftersom den tydske prest altid

III s.628

tilforn haffuer tillige med sognepresten tient j højmesserne, och jeg Mathias Hillebrand saadant for mit sogns skyld, som jeg westen for Kiøbenhaffn haffuer at betiene, iche kand affwarte, loffuer jeg sognepresten j andre maader, naar hand loulig er forhindret, att tiene, och jeg iche er loulig forhindret, med saa god en willie, som jeg selff udj trang hans tieneste kunde begiere.

2. Hues accidentia der falder till højmesse beholder her Rasmus Büsing, uden naar her Mathias j hans loulige forfald effter hans anmoding tiener, da niuder her Mathias den tredie part, och till froepredicken beholder her Mathias huis der falder, uden naar den ene person er dansk och den anden tydsk, da deelis dett imellom os, och huer bekommer strax sin anpart.

3. Efftersom alle, der boer j sognet, bør att erkiende her Rasmus for deris sogneprest effter Hans Kongl. Maits. naadigst meddeelte vocation, anloffuer jeg Matthias Hillebrant iche att hindre her Rasmus sit offer och prestepenge hos de tydske jndwaaner, mens meget meere at tale och søge hans beste hos dennem j alle maader, och till den ende endoch ingen betiene, førend de effter kongelig forordning haffuer werret hos her Rasmus, och de mig en bewiis fra hannem leffueret, att de ere skreffne j kirchebogen och mig aff hannem bewilget er dennem at betiene. Disligeste anloffuer jeg Rasmus Bysing att tale och søge her Mathises beste och lade hannem betiene alt huis paa tydsk betienes skall, om ellers folckene selff ere hans tieneste begierendis och her Mathias iche andensteds er occupered, och ingen aff os skall tuinge nogen enten till fropredicken eller højmesse, mens enhuer jndbyggere her udj att haffue sin frj willie.

4. Anlangende Hans Kongl. Maits. liffguarde, om dennem er saaledis slutted, att alt huis aff dennem for tienesten giffuis, huilchen aff os effter deris egen begiering tienesten forretter, naar de ere skreffne i kirchebogen, da deeles dett strax imellem os, aff huad naffn dett werre kand, som kommer fra liffguarden, skrifftepenge undertagett, som giffues her Mathias, dennem beholder hand selff.

Forskreffne poster haffuer wj well med hin anden offuerwejet och befundet os och tilhørerne tienlige till fred och enighed, och derfor med henders undertegnelse stadfested. Gud werre nu med os och regere os med sin hellig aand for Christi skyld! Amen. Christianshaffn den 2 maij anno 1665. Rasmus Büsing. Matthias Hildebrandt.

Da wille wj forberørte foræningh udj alle sine puncter och clausuler, efftersom forskreffuet staar, allernaadigst haffue confirmered och stadfest, saa och hermed confirmerer och stadfester, helst effterdj

III s.629

de sielff saaledis indbiurdis haffuer samtøcht och med egne hender vnderskreffuet. Fremdelis skal sognepresten paa Christianshaffn nyde prestepenge och offer aff de huuse och waaning paa Christianshaffn, som aff fremmede nationer beboes. Huo derimod giør skall exemplariter straffis. Thj forbiude wj alle etc. Hafniæ 3 maij 1665.

Sæl. Registre XXVI. 37-38.

III s.630

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 09:44:13 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top