eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.993

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 624-627
Nummer: 993


<-Forrige . Indhold . Næste->

993.

8 Marts 1665.

Forordning om Gadernes Udvidelse og om Torvene.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att efftersom wj naadigst erre j forfaring kommen, huorledis en stor deell aff de fornemste gader her j woris residents stad Kiøbenhaffn met atskillige skuur, suiboer, boder, bislager, stacketer, kielderhalse, steene, støtter, trapper och deslige udbiugninger deformerede erre och for farten och kiørselen hinderlige, sampt och atskillige personer udj bemelte gader och streder att staa och fallholde kiød, fisk och dislige wahre, saa at saadanne vdbiugninger staden iche alleniste stor vlighed och wanære tilføjer, mens endoch carosser och andre wogne farten frem och tilbage forhindrer, da haffue wj naadigst for got och nødigt erachted denne forordning, en huer wedkommende til vnderdanigst efterretning, att publicere lade.

1. Skulle effter denne her neden anskreffne specification en huer inden førstkommendis paaske lade obenbemelte udbiugninger for deris huuse och dørre borttage, rydde och pladsen igien picke och ordinere lade, at gaden sin brede vbehindrett beholder, nemlig udj Nørregade m. Jens Birckerods boder att indfløtes to alne, Peder Thuesens skuur offuen till at afftagis et quarter, Ebbe Pedersens boe 1 1/2 alen att indfløttis, frue Sophia Rantzoes tu boder fem quarter for

III s.624

brede, Oluff Lauritzen brøgger to boder 1 1/2 alen for brede, Frederich Thuresens waaning, som affgangne Søffren Christensen iboede, er for breed 2 1/2 quarter, Peder Rasmusens tuende boder er fem quarter for breed, Søffren Lauritzens to boder er en alen for bred, Hans Muhle skall lade rendesteenene legge ind till gaarden 2 alen, saa att rendesteenene kand werre fem quarter fra husett och iche widere, Jens Wochman skall nogett aff hans huus affskære och rendesteenen en alen indfløtte, rendesteenen for bispens gaard skall to alen indfløttis, m. Vitus Berings skuur skal 1 1/2 alen langs igienem afftagis, dr. Peder Lauritzens to skuur en alen for breed, Maren Madsdaaters to skuur en alen for bred, Jørgen Naffnsens boe en alen for breed, Lorentz Pouelsens tralwerek att indfløttis effter snoren, synderlig imod hans port, Jacob Wejers daaters ene boe 1 1/2 alen for bred och rendesteenen bedre at indfløttis, desligeste de andre tuende huuse dernest hos beliggendis, Anders Fiellerops bod for breed tre quarter, Henrich Brinchmans skuur for breed tre quarter. Vdj Kledeboderne skall boerne aff begge sider paa huer side en alen indfløttis, Søffren Pedersen at fløtte sit bislag bedre ind, Isack Clomands affstøder att afftagis, Johan Drog at fløtte sit skuur en alen bedre ind, Johan Lehns bislag att indføris en halff alen. Wimelschafft: Hans Wilhelmb Schrewe och Peter Byes deris bislager att indfløttis tre quarteer, Isach Klaumands lejewonings trappe tre quarteer at indfløttis; ellers j Wimelschafft skall skuur och bislager paa begge sider affskaffis och rendesteenene indfløttes. Offuen i Skouboerne skall boerne gandske borttagis, Ditmer Bøffkes skuur paa hiørnet wed Closterstredit des opstandere skall flyttis en alen ind bedre, Poffuell Poulsen kremmer iligemaade sin hiørnestolpe att indfløtte tre quarter, Bertell Biscops skuur skall en alen indfløttis och huis krambencke, som staar paa gaden paa begge sider, att indtagis. Och efftersom imellem Casper Groth och Johan Ludwig er for sneffuertt, skall de paa begge sider indfløtte saamegett fornøden och noch eragtis, desligeste rendesteenene med des affwiser. Ved Karen Andersdaaters skall rendesteenene indfløttis 1 1/2 alen, saawelsom fijre eller fem gaarde frem bedre, desligeste Conratt Møllengraffs boe, som suertfejeren iboer, och den boe nest hos skall och afftagis saa megett noch eragtis. Høibrostredde: Først imellem Gert Brask och Jochum Carnatt er ichun sex alen imellem rendesteenen, skall werre nj alen, Christoffer Herforts gadewerch, hans boe och trappe 1 1/2 alen for bred, wed Mette Rhodes er ichun romt 6 alen imellem rendestenene, och bør rendesteenene att indtagis to alne. Doctor Mothes trappe at indtagis med

III s.625

affwiserne 1 1/2 alen, Søffren Lauridsens trappe skall indtagis 1 1/2 alen och rendesteenen att indfløttis, Magnus Prangers bislag skall indfløttis tre quarter och opstanderne aff skurett gandske bortt och fast giøris offuen till med jern. Thomas Oxes bislag skall indfløttis tre quarter och affwiserne eller hiørnesteenen borttagis, den liden boe bygt till Baltzer Condewins gaard skall gandske affbrydes och borttages, effterdj sammesteds stredett er paa det smalleste. Och efftersom Westergade er paa de sneffreste steder imellem rendesteenene tj siellands alen bred och paa somme steder 14 alen, befiendes for nogle deris huuse uden for rendesteenene affwisere, da skall de borttagis och affskaffis, att de ey erre kiørselen till forhindring; och huis boelemmer eller windueslage, som befiendis opslagen paa støtter under, huorpaa høckeri fall haffuis, derpaa skulle ey hereffter ware udsettis, mens gandske affskaffett werre. Huilche forskreffne udbiugninger wj saaledis wille inden den fastsatte tid haffue affskaffett och bortryddett, att der offuer kand agis och gaais, och siden trapperne j husene indfløttis, att durchfarten ej derwed forhindres.

2. Wille wi och hermed bønderne paa Amager eller andensteds fra kommende haffue formeent med deris wogne och farendetøj att holde j Højbrostredde eller paa Amagertorff, saa well naar de fare till som fra staden, och skulle de ej kiøre offuer Højbroe eller igienem Højbroestredett, efftersom de bequemmeligen offuer Holmens broe til de ordinerede steder kunde henkiøre. Mens wj wille naadigst, att halffparten aff Amagerne en wisse pladz paa bemelte torff niude, huor dett kiørselen ej kunde werre hinderlig, de andre aff bemelte Amagere eller andre bønder skulde fordeelis till den nye plads i Løffstredet och till dett store nye Øster torff, paa dett farten paa bemelte Amager torff kand worde fri.

3. Skulle och ingen med nogen ædende och drickende ware att fall holde sig j Højbroestrede, ej heller andre paa Amager torff lade finde, uden halffparten aff forbemelte Amagere, mens alle andre, som der paa torffuet plege deris wahre att fall holde, at sidde paa den nye plads j Løffstrede och nye Østertorff. Och haffue wi naadigst bewilgett, att kielderne j Højbroestredett, paa dett ejerne ey for stor skade skulle lide, maa till andre bortlejes, dog ej till høckere eller øltappere.

4. Huis materialia, som nogen till sin biugning behøffuer, maa hand icke legge j gaderne eller dermed offentlige marckedspladser opfylde, saa durchfarten derwed kunde hindres, men huo, som tømmer behøffuer att oplegge eller till biugning att lade hugge, skulle de

III s.626

derom søge stads kemner, som dennem dertill fornøden plads kand udwise paa Nye torff eller andre stadens publique steder, huor dett ingen kand werre forhinderlig.

5, Och efftersom befiendis foruden offuen antegnede gader andre smaa streder att werre megett sneffre, saasom Closter-, Heusken- och andre streder, och derfor wed boders och skuurs affbrydelse behøffuer nogen forwidelse, som erachtis uden stor affbrech for de wedkommende at kunde skee, da wille wj naadigst, att os elskelig præsident, borgemester och raad her j staden skulle derudinden till kiørselens fornødenhed anordne och forandre, som forsuarligt, best och fornøden kand erachtis. Huoreffter alle och enhuer etc. Hafniæ 8 martij 1665.

Sæl. Registre XXVI. 22-24.

III s.627

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 08:49:52 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top