eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.990

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 623
Nummer: 990


<-Forrige . Indhold . Næste->

990.

22 Dec. 1664.

Præsten ved Bremerholms Kirke skal være Provst for Garnisonens Præster, der maa betjene Alterens Sakrament i denne Kirke.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom woris gvarnison prester ey noget geistlig forum vndergiffuen er, huoreffter atskillige exorbitantzer fornemmes at begaaes, disligeste och at Bremmerholms kirche ligesaauel aff soldatessked som aff skibsfolch och andre søestaten tilhørige søges, da haffue wi naadigst for got anseet saadan anordning, indtil wi anderledes tilsigendes worder, derom at giøre, nemlig at bemelte woris gvarnison prester, som nu ere eller hereffter kommendes worder, skulle agnossere deris geistlig forum her hoes sognepresten til forskreffne Bremmerholms kierche at were och (ligesom woris skibsprester) hannem for deris præpositus erkiende. Disligeste efftersom presterne til bemelte Holmens kierche iche kunde kiende eller were beuist deris forhold aff gvarnisonen, som samme kierche søger och sig med absolution och alterens sacramente der lader sig betienne, da haffue wi iligemaade naadigst for got anseet at befale, saaoch hermed alworligen befaler de nu werende eller hereffter kommende gvarnisons prester her i staden, sig paa de seduanlige tider i forskreffne Bremmerholms kierche sig vforbigiengeligen at indstille och dersammesteds dennem, som til gvarnisonen henhører, sielff at absolvere, saaat de dereffter der i kierchen med alterens sacramente tilbørligen kunde vorde betiente, efftersom wi dog tilforn endoch til den ende thoe hundrede rixdaler til wiin, brød och woxlius offuer forrige anordnede indkombst aff kierchen naadigst deputerit haffuer. Hereffter alle och enhuer wedkommende sig vnderdanigst haffuer at rette. Hafniæ 22 decembris 1664.

Sæl. Registre XXV. 583.

III s.623

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 21:40:37 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top