eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.99

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 85-87
Nummer: 99


<-Forrige . Indhold . Næste->

99.

31 Juli 1629.

Eske Jensen beskikkes til Byfoged.

Christian IV giøre alle vitterligtt, att vij haffue naadigst betroet och tilskichett oss elskelige Eske Jensen, borger vdj Kiøbenhaffn, att vere byefogett hersammestedz och haffuer hand loffuett och tilsagtt att vill och skall vere oss och cronen huld och tro, vor och rigens gaffnn och beste vide och ramme, skade och forderff hindre och affuende och sigh vdi samme tieniste och befalling troligen och flittigen forholde och forhielpe huer mand thill loug och rett, som hannom hender fore att komme, och skall hand haffue flittigt thilsiunn vdi alle vore sager, som forefalder her vdi byen, att di icke vnderslaes eller forhindris, och huis sager, som falder och skeer her vdi byen om mandrab, slagsmaal, vitterlig gield, thiuffuerie, skendzord eller huad dett vere kand, vdi huilcke oss kand tilfalde nogen sagfald och rettighed, dennom skall hand forhøre vdi rette paa byetingitt mett byeskemner och mett tingmendene och forhielpe saa vell denn ene partt som den andenn thill den deell som rett er, och derhoss haffue indseende med, att vij bekomme huis sagfald och rettighed, som der aff bør. Dersom hannom och kommer nogen sag fore, som er tuifflraadig at dømme vdi, eller ochsaa rictig, att hand icke allene trøster sig thill derpaa att kende, ordele och dømme, daa maa hand begiere aff borgemestere och raad hersammestedz, att di effter recessen dømme medt hannom vdj de sager, som di bør att giøre, huor udj de icke heller bør att veigre dennom och skall hand iche heller nogen sager affsiige paa vore vegne, vden saa er, att enn aff byens kemner er der hoss tilstede, saa att byen i lige maade bekommer sinn anpartt der aff, och altingest ganger ligeligenn och rett thill vdenn mistancke; hand skall och icke heller steffne nogen sag for sigh vdj hands huuss att forhøre, entenn liden eller stor, men alle sager skulle forhøris thill byetingett huer mandag eller for borgemestere och raad paa raadhusett, om sagerne ere victige, att hand icke kand dømme der paa; hand skall icke heller vere mectig att efftergiffue nogen sager, i huor ringe di kunde vere, vdenn dett skeer

III s.85

mett deris villge, som anklager, och att vij och byenn bekommer huer deres rettighed der aff, och skall hand hollde en klar och rictig tingbogh, huor vdi alle sager skulle klarligenn indtegniss mett all omstendighed, saa viitt som behoff giøris, och samme thingbog skall hand aarligenn lade indlegge paa raadhusset i borgemesternis och byens foruaringh, och naar nogenn manddrab skeer her vdi byenn, daa skall hand giøre sin yderste och største flid der thill, att manddraberen kand bliffue grebenn och icke for hans forsømmelse skylld bortkommer. Hand skall och lade thilholde vnderfougdenn her vdi byenn, att hand haffuer god tilsiun mett att borgerne holde gaderne och strederne reene her vdi byenn, saa och selff haffue indseende der med, och huilche som der vdi findis mutuillige och iche ville hollde gaderne reene for deris dørre, dennom skall hand tiltalle for deris faldsmaall, det ochsaa aff dennom endeligenn oppebere och ingenlunde efftergiffue. Och effterdi vij forfare, att fast alle vegne her vdi byen ere gaderne och steenbroerne meget v-ieffne, saa at paa denn ene side er dett høytt och paa den anden side er dett laugtt, sommestedz en steen eller flere liggendis offuer huer andre, att mand med stor besuerlighed maa fare der offuer, vndertiden och saa vogne synderbrydis, naar denn ene møder denn andenn och maa vige huer andre vdi saadanne v-ieffne veye, da skall hand och der med ved sig selff och vnderfougdenn haffue flittig och aluorllig indseende, att huor saadanne v-ieffne stienbroer findis paa gaderne her vdi byenn, skall hand tilsige och tilhollde dennom, som gaderne tilhører, for huiss dørre och huor saadanne brøst findis, att di dett lader hielpe och anderledis broelegge och der om dennom en viss tid forlegge, och dersom di der imod findis offuerhørige och icke inden forstillede tider lader brolegge for deris anpartt och gaarde, da skall hand dennom tiltalle derfore, indtill di retter for dennom och lader steenlegge for deris grund, som dett bør att vere; dersom dett och er for nogenn aff adelens gaarde, som saadanne bryst findis, da skall hand vdi lige maade der om tilsige dennom, vdi gaardenn ere boendis, att di aff hussleyen dett lade hielpe, eller deris herskab der om lade atuare inden visse tid, och dersom di da icke findis tilbørlige raad(!) der ved inden forlagd dagh, daa skall hannd paa vore och byens vegne lade dett bekoste och anderledis brolegge och arrestere och annamme aff huusleye saa megitt som dett kommer att koste, paa dett att io endeligen her i byen maa bliffue gode ieffne gader och steenbroer, saa meenige mand kand vdenn saadanne besuerlighed, som vdi saa maade findis, frem komme. Och skall forskrefne Eske Jenssen vere

III s.86

forplictig aarligen huer aar att giøre oss rede och regenschab for all huiss pendinge, faldsmaall eller andett, som hannd paa vore vegne oppeberendis eller vdgiffuendis vorder, och vdi alle maade vere villigh och flittig att lade sigh bruge vdi vor bestillingh her i byen, huor och naar hand thilsigis. Och skall hand aldelis ingen vogne vdfaa, eller nogen der mett befordre, vndertagen dennom, som haffuer voris pasbord eller ochsaa att hand derpaa bekommer vor statholderss befaling, eller nogen deris, som pa vore vegne vdi saa maae haffue befalning her vdj Kiøbenhaffn, och haffue vij for saadan hanss vnderdanige tro tieniste naadigst beuilgett att ville lade giffue hannom aarligenn till løn och vnderholling firesindztiffue gamle daller och enn seduanlig hoffkledning, huilcken lønn och hoffkledning hand aff huiss pendinge, sagfald eller andett, som hand paa vore vegne her aff byenn opberer, skall annamme, och dersom det icke kand tilrecke, da skall hannom samme løn och hoffkledning her aff vortt rentekammer giffuis och fornøyes. Sammeledis maa och skall hand derforuden bekomme och lade opbere quitt och frij vden affgifft vor och cronens anpartt aff korntienden aff Smørum sogenn. Och skall forskrefne besoldingh, hoffkledning, saa och korntienden begynde och angaa fra denn 16 junij sidst forledenn; huilcken besolding och thiende hand skall nyde och beholde meden och all den stund hand er vdi samme bestilling eller vy anderlediss derom tilsigendiss worder, bedendis osv. Giffuett paa vortt slott Kiøbenhaffnn denn 31 julij anno 1629. Wnder wortt zignett.

Sæl. Registre XVIII. 427-30.

III s.87

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 13 21:32:55 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top