eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.989

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 618-622
Nummer: 989


<-Forrige . Indhold . Næste->

989.

13 Dec. 1664.

Forordning om Gadernes Renholdelse.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig præsident, borgemester och raad her i wor residentz stad Kiøbenhaffn haffuer giort os vnderdanigst forslag, huorledes de formeener gaderne saauelsom stræderne och andre adskillige tilhørige steder och pladtzer her i bemelte wor residentz stad Kiøbenhaffn en gang for alle v-forbigiengelig at kunde reene holdes sambt med broelegning och i andre deslige maader i agt tages, da wille wi hermed haffue forholdet som effterfølger:

1. Broeleggerne skal ingen stennbroe eller rendesteene effter denne dag opbryde, omlegge eller forandre anderledes end som dennem aff kiemnern eller broefogden forewiises, vnder straff i raadhuuskielderen. Item broeleggerne skulle och alle vegne legge rygsteene mit langs gaderne, at vandet kand haffue fald derfra til begge sider udj rendesteenerne, saafrembt de iche ville samme arbeide igien opbryde och omlegge forvden belønning och dertil bøde trej march kongen och trej march byen effter privilegierne. Och huor rendesteenene langs med gaden vd med huusene findis tillugte, saa at wandet aff gaden

III s.618

ey kand haffue sit fald, da skal de aabnes och om behøffues gandske opbrydes och forandres, saa at de ey wandløbet forhindrer. Disligeste skal rister, som i rendesteenene wandløbet til forhindring ere satte, i huem de end tilhøre, optages och affskaffes, saa at wandet kand haffue sit fald aff gaderne udj och langs rendesteenerne, som det sig bør.

2. Skulle broeleggerne iche nogen mands broe for deris huuse eller paa gaderne høyere oplegge end som wandfaldet kand taale, mens allevegne skiche det saa, at wandet beholder sit fald paa de steder, som det bør at løbe och aff arildz tid løbet haffuer, och det iche andenstedz henlede, vnder trej natters straff i raadhuuskielderen.

3. Huor gader och streder findis saa forkiørt och v-jeffne giort med huller och stød, at folch ilde der kunde fremkomme, da skulle broefogden først adware och paaminde dennem, som samme vjefne gader tilhører, at de lader dennem omlegge och til rette flye. Wille de det iche giøre, skal hand giffue kimbnern det tilkiende, at hand paa stadens bekostning lader det giøre och siden vdpante fra dennem, som broerne bør at holde wed lige, baade for broernes bekostning saa uelsom for v-lydighed och for pandtebetienternis v-mag. Findis och nogen v-loulige broer vden for adelens gaarde eller leyehuuse, och de folck, som deri boer, effter første och anden paamindelse iche vil lade dennem til rette flye och omlegge, da kiembnern iligemaade samme broer at lade forbedre och fordre betaling igien aff dennem udj leiehuusene boer eller och derfore pante, om de mutwillige findis. Huilchet och saaledes skal holdes med kongelige betienter, høylærde, prester, fougder och andre i landet boendes deris huuse och fortoug her udj staden, naar folchene, der paa boer, iche vil sielff giøre dennem loulig, som det sig bør. Och skal broleggerne iche videre giffuis for huer fauffn steenbroe i fire kandt at legge och tilbørligen at forferdige end tolff skilling danske.

4. Wogenmendene aff det stoere laug effter deris laugs ordinance och artichler haffuer til dennem alle de smaa wogenmend, som kaldes sandagere, at tage, och efftersom byens stræder och gader, som dennem saaledes tilforne ere deelde imellum effter til kiembnern derom rigtig offuergiffuen vdskrifft och fortegnelse, saa at huer er beuist huad gade och siden aff gaden hand skal vere med at reenholde, da skulle bemelte wognmend och sandaggere vere tilfortengt huer paa sit hold med heste och en goed skarnwogen at møde, naar behøffues skarn och møg at vdkiøre, och til dend sted allerede ordinerit er eller hereffter ordinerit worder hedenføre, huorfore de stoere wogne

III s.619

10 skilling och de smaa 6 skilling om sommeren och fra Michaeli til Paaske otte skilling for huer læs skal betales. Findis der ey for en mands dør fuld læs, søge det for fleere, som naboerne da ad advenant betaler. Findes nogen skarnet andensteds, end huor det befalet er eller befales, at bortlegge och dermed betredes, skal den det paa sin rette sted forskaffe och derforvden udj porten indtil afften straffes udj halsjernet. Befindis och at vagten, som derpaa vden portene bestillis, seer med nogen igiennem fingre, skal hand samme møeg paa sit tilbørlige sted sielff forskaffe och derfor vden lige wed dend anden straffes med halsjernet.

5. Wognmendene skulle holde gode, sterche och tætte wogne med goede gaulfieller for och bag effter dette maal, som hereffter formeldes. Først skal det stoere laugs wogne imellum for och bag gaufflen were 3 1/2 allen, breden 4 1/2 quarteer offuen til och i bonden 3 quarteer, noch høyden 3 1/2 quarteer. Item det lille laugs wogne 3 allen imellum for och bag gaufflen, breden offuen 4 quarteer och i bonden 2 1/2 quarteer, noch i høyden 3 quarteer, som alle skal med tuende jernbaand vere beslagen vnder bonden, saa at møget, som de paatager, inden och vden byen ey tabes och strøes langs gaden, førend det paa sin tilbørlige sted henlegges. Findis effter denne dag nogen wogenmand udj det store eller lille laug med falske och v-loulige wogne, som iche findis effter forskreffne maal at vere, da skulle samme vogne vden ald forskonsell aff broefogden eller aff portenern i porten sønderhugges och eiermanden derforvden at bøde til byen och broefogden med sine tiennere, som dermed opsigt haffuer, fiire march. Findis hand sielff eller sine tiennere med nogen at see igiennem fingre, straffes sielff lige wed de aff wogenmendene, som sig forseet haffuer.

6. Huilchen wogenmand paa sin ordinerede sted med heste och wogen iche møder eller en anden i sit sted at møde forskaffer, saa noget forsømmes, skal giffue til straff trej march, och om hand dennem ey formaar at vdgiffue, da med kielderen eller i andre maader at straffes och det til trende gange, om hans forseelse saa tit befindis. Skeer det fierde gang, forwiisis lauget. Och om hans heste dereffter findis paa byens fellet at vdslaaes, were forbrut til byen, effterdj hand dermed ey giør byen dend tienniste, hand pligtig er. Och paa det dermed desto ligere maa tilgaa, skall fiire gange om aaret alle wognmendene huer med sin skarnvogen møde paa en wisse tilforordnet sted effter kiembnerns tilsigelse, som med fiire borgere

III s.620

dertil forordnede dennem skal besigtige och saamange deriblant vdøgtige och vloulige findis skal strax paa steden sønderhugges.

7. Gadefogderne skal huer udj sin part aff byen, efftersom de ere tilordinerede, langs gaderne vdraabe och tilsige, at jnduohnerne huer for sin dør deris gademøg tilhaabe feyer och bortskaffer. Huo herimoed findis fortreden och v-lydige och lader skarnet for deris dørre nattenn dereffter bliffue beliggendes, skal derfore strax om morgenen vdpantes wed broefogden och gadefogden effter dend maade i forskreffne tredie artichel ommeldes, och samme pandt udj kiemnerns giemme paa raadhuuset eller en anden bequem sted leffueres, huilchet pandt inden trende dage skal indløsis eller vere forfalden. Will nogen skarnet med sine heste och wogn lade bortføre, det stande dennem frit fore, dog at huer sin egen wogen tæt for och bag med gauflfieller lader forferdige, vnder 4 Mk. straff, halffparten til staden och halffparten dend, som det angiffuer.

8. Ingen maa aff sine gaarder it eller andet slaugs v-reensell lade vdbere och legge paa gaden, were sig heste- eller koemøg, v-hymskhed aff slagterj eller huad det were kand, huoraff ond stanch kand foraarsages, vden tilforne wogne ere bestilte, som slig v-reenhed strax effter haanden paalæsser och bortfører. Bliffuer det natten ofuer beliggendes, bødis derfore første nat ij Mk., anden nat dobbelt, tredie nat førgetiuge march kongen och staden, formedelst at øffrigheds befaling och paabud iche anderledes er holdet och effterkommet.

9. Befindes nogen wed nat eller dag aff huuse eller kieldere v-reensel at vdbere eller vdbere lade och det udj eller wed stranden, paa gader, publique steder, torffuene, wed voldene eller paa andris fortoug at kaste och henføre, bøde derfor første gang 6 Mk., skeer det anden gang 2 rixdaler, tredie gang straffes paa deris førgetiuge march. Befindis nogen udj bøtter, balger, spande eller udj andre maader menniske skarn at vdbere eller vdbere lade och, saaledes som sagt er, henkaster, da bør dend det lader bestille at straffes paa 40 Mk., och dend sig det offuertager och forretter første gang derfore at straffes udj halsjernet. Skeer det offtere, agtes for det folch, som falder natmanden udj bestillingen och lenger ey bør at lides i meenigheden. Det samme forstaaes och holdes om dennem, som nat eller dag vdberer och kaster eller vdbere och kaste lader døde aadseler, stoere eller smaa, inden portene paa gaden eller udj hauffnen, effterdj sligt wed racheren och hans gesinde bør paa de steder vden byen at nedgraffues, som dertil bestembt ere.

III s.621

10. For dend megen stanch, her udj byen aff rendesteenene foraarsages, skal alle rendesteenene sommer och winter reenholdes, eller derfore at giffue til straff huer gang 2 Mk., halffparten til staden och halffparten dend, som sligt angiffuer. Er och for got anseet, at de som haffuer brønde och poster udj deris gaarder, naar aff gaderne och rendesteenene vdaget er, lader deris folch paa een fierding times tid opdrage eller pompe wand udj deris gaarder, saa det kand haffue løb vd aff gaden udj rendesteenene och dermed desto bedre vdskylle, ond stanch her udj byen, besynderlig om sommerens tid, desto mere at forekomme och affuerge. Och efftersom erfares, at naar offuerflødig regn falder, da lader mange feye deris gaders v-reenlighed udj rendesteenene, huormed de forstoppes och haffnen opfyldes, huilchet eragtes vbilligt at were, da skal huo, som dermed betredes, straffes første gang paa een rixdaler, anden gang dobbelt, halffparten til staden och dend anden halffue part til dend, det angiffuer.

11. Om winterens tider, saauel naar det frys som naar hastig tøe paakommer, bør huer at holde sine rendesteene for sit fortoug ophuggen och oprømmet, saa wandet kand haffue sit frj flod langs rendesteenene och iche stemmes, huoroffuer det naboerne løber udj huuse eller kieldere. Huo sligt forsømmer eller det ey vil effterkomme, naar aff gadefougderne derom tilsiges, da skulle de och offuer dennem satte ere det wed plidzkarle lade ophugge och oprømme ocb siden enhuer, saauitsom hans fortoug giort er, betale eller derfor vd-pantes och dermed widere siden at forholdes effter forrige artichlis indhold. Det samme er at forstaa om dennem, som sig, naar ijs aff gaderne offuer alt skal ophugges och vdføris, fortrøcher och ey effter som enhuer for sig tilkommer wil tilhielpe. Och til effterretning skal udj agt haffues, at ingen importunitet eller v-willie beuises, mens udj dend sted med beste føye och maneer tilsiges och effter stands gebühr ombedes de sig dertil wille bequemme, at saadant til dend gemeene beste, skich och forordning ey bliffuer suechet och affbrech giort, mens meere andre til got exempel bestyrchet och effterkommet. Ellers med slige gaarder, huor eyermanden sielffuer ey residerer, mens aff andre besiddis, skal forholdes effter forskreffne forordning. Huoreffter alle och enhuer etc. Hafniæ 13 decembris 1664.

Sæl. Registre XXV. 577-82.

III s.622

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 20:57:50 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top