eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.988

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 617-618
Nummer: 988


<-Forrige . Indhold . Næste->

988.

15 Nov. 1664.

Bevilling til at oprette en privat Mynt.

Frederik 3 beuilger woris elskelige kiere søn prinds Christians ingenieur os elskelig Gotfred Krüger at maa her i woris residentz stad Kiøbenhaffn indrette och i werch stille en mønt, som skal kaldes den liden mønt, med effterskreffne conditioner:

1. Maa bemelte Gotfred Krüger saawelsom dend, huilchen hand i compagnie til sig tagendes worder, til samme liden møntes brug anrette en mølle her i staden och dertil bruge och niude aff wandet, som hid ind i staden løber, dog at møllerne, som vandet bruger, ingen nachdeel eller skade paa samme deris brug derwed wederfares.

2. Haffuer wi naadigst beuilget, at bemelte møntemester i beste maader maa betiene sig med at indkiøbe och sig tilforhandle sølff och guld saauel inden som vden riget, huor det hannem bequemmeligst kand falde, saauelsom huis sølff och guld sambt andre materialier och instrumenter, som hand fra fremmede steder til bemelte liden møntes fornødenhed her ind i riget lader indføre, vbehindret och frj for ald told at maa hid ind bekomme.

3. Bemelte Gotfred Krüger maa for sig och sine arffuinger, saavelsom dend hand til bemelte mønt i verch at stille och ved lige at holde til sig i compagnie antager, sambt dends arffuinger, vbehindret och begge tilsammen nyde och allene beholde denne forskreffne liden møndt paa 10 aars tid och imidlertid erlig och oprigtig at møndte alle slags guld och sølffmøndt, som aff os allerede befalet er eller hereffter befalet worder at møntes, som de for os agter at forsuare och stande til rette, och wille wi bemelte Gotfred Krøger sambt hans consorter, saalenge de denne myntebeuilling niuder, for ald borgelig paaleg lige wed andre woris hoffbetienter naadigst haffue forskaanet och dennem for ald vold och ofuerlast handtheffue och beskierme. Derimoed skal bemelte møntemester med hans consorter were forpligted til forskreffne liden mønt paa egen bekostning at anrette och huis dertil behøffues aff deris egen middel vden nogen woris forlag selff at forskaffe och wedligeholde saauelsom folchene och betienterne, som til werchet behøffues, selff at bestille, antage och

III s.617

lønne, saa wi aldeelis aff ingen vdgifft til dette werch ville vide at sige. Dog skal dend aff os beedigte gvardien paa samme liden mynt brugis imoed dend sæduanlige probierløn aff en enhuer zigelprobe. Derforuden skal bemelte møntemester och hans consortes effter egen erbiudelse udj woris eget cammer aarligen indleffuere en wis penge aff huer march sølff, i bemelte liden møndt bliffuer mønted, nemblig toe march danske aff huer march fiin sølff, som i danske skillinger bliffuer brugt och formønted, en rixort aff huer march fiin sølff, som i toe skillinger bliffuer formønted och brugt, en rixmarch aff huer march fiint sølff, som bliffuer mønted och forbrugt i fiirskillinger, en march danske aff huer march fiin sølff, som bliffuer brugt och formønted i heele och halffue slettedaler, jligemaader och aff huer march sølff, som bliffuer mønted och forbrugt til 6 Sk. danske, sexten skilling danske. Anlangende rixdaler, ducater och guldkroner eller alle slags skowpenge wille wi selff aarlig forordne, huormange aff huer sorte myntes skall, huoraff udj woris eget cammer iligemaader skal leffueres woris vdbytte, saa ringe som dend och were kand effter guldets och sølffuets jndkiøb, vden myntemesterens och hans consortes skade och nachdeel. Forbydendes etc. Hafniæ 15 novembris 1664.

Sæl. Registre XXV. 654-55.

III s.618

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 20:45:28 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top