eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.972

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 611-612
Nummer: 972


<-Forrige . Indhold . Næste->

972.

13 Juli 1664.

Forordning om de ny Gader.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wi naadigst haffuer for got anseet en wis affstick paa byens gader at lade giøre och til den ende wed os elskelig Henrich Ruse til Savart etc. stager haffuer ladet opsette til effterretning, huorledes de skal gaa, huor om wj forleden aar haffuer ladet vdgaa fornøden anordning, saa er nu hermed woris naadigste wilie och befaling, at en huer som wedkommer skal strax affbryde huis som effter samme giorde affstickning gaderne hinderlig findis och iche allerede affbrut er, huor effter de deris planckewercker strax uden ophold haffuer at rette och anordne, saa at en huer, som huse och pladtzer i forskreffne gader haffuer, sin pladtz, som hannem tilkommer, med fornøden planckewerch indhegne effter den affstick paa gaderne, som giort er, inden tj dage i det allerlengste effter ad denne woris forordning der om publicerit worder, med mindre de samme plancke wercker vil haffue forbrut, dog at planckerne paa tilbørlige steder i de anordnede gader igien opsettis, och det paa eyermendenis bekostning. Men de, som huse for forskreffne gader skal nedbryde, skal were tiltenckt dennem at haffue nedbrut inden alle helgens dag førstkommendis i det allerlengste och paa deris tilbørlige linie hensat, saa frembt de icke samme deris huse wil haffue forbrut och til pris giort. Skal och een huer inden forskreffne tijd omkring deris grund gaderne lade forhøye och broligge den halffue part, huilchet dennem aff landemeter for betaling kand bliffue affmaalet, om de det begierendis worder, med mindre de wille sligt paa deris bekostning aff andre at skulle skee. Och skal ingen maa lade indrette paa deris grund støre haffuer end breden kand were aff deris huser til gaden, med mindre end det skeer med deris naboers bewilling, at haffue-rummene kand bliffue støre, dog at ingen pladtz ud til gaden ledig bliffuer bestaaendis, men med huse bebygt. Befindis och nogle pladtzer til gaden at bliffue liggendis øde och vbebygget, formedelst eyermendene ingen middel monne haffue dennem med at opbygge, da skal bemelte eyermend were forplict samme pladtzer for en billig betaling strax til andre at affstaae, som dennem ville lade bebygge. Huis och ingen skulle findis, som samme pladtzer wille kiøbe

III s.611

och opbygge, da skal de til os igien were forfalden, som wille drage omsorg for, at de med huse kand bliffue bebygt, som det sig bør. Huor effter alle och enhuer etc. Hafniæ 13 julij 1664.

Sæl. Registre XXV. 512-13.

III s.612

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 19:02:47 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top