eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.966

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 598-609
Nummer: 966


<-Forrige . Indhold . Næste->

966.

22 April 1664.

Bestemmelser og Lavsartikler for det store og lille Vognmandslav.

Anno 1664 den 22 aprilis hafuer vnderskrefne Claus Ifuersen Rafn och Peiter Holmer, raadmænd, Willem Danielsen, kiemner, och Peder Jørgensen, vnderfoget, alle her udi staden Kiøbenhafn residerende, efter stads magistratens ville oc begiering veret forsamlede i vognmendene i det store laug deris oldermands och gadefodernis nerverelse, da er først den anordning oc taxering effterseet, som den 3 novembris 1655 om deris laug da om gadernis reenholdelse her i staden giort och sluttet er, saa oc er huer laugsbrøderne tilskrefuit huad gader oc stræder de med stor flittighed efter denne dag skal tage vare paa, at de jdeligen och aldtid blifuer tilbørligen reenholden, som det sig bør, oc skarnet daglig oc vgelig der fra at bort age, saa gandske ingen vfledighed eller drechs vreenhed effter denne dag paa nogen af gaderne befindis at blifue liggendis, mens en huer aff dennem paa di anordnede steder, gader oc torfuer lade blifue tillbørlig renholden, som det sig bør, at der ey paa klagis i nogen maader, och det vnder aldvorlig och tilbørlig straf, huor till de oc skulle holde loulig oc tette vogne och skarnkister, som skall vere 3 1/2 allen langs imellem for oc bag wogngaflene, offuen til i viden en siellandsk allen och i bunden 3 fulde qvarteer neden udi, som de tuende jern baand skall lade offuer beslaa at forbinde, och skall samme deris skarnkister vere tre quarteer dybe, faddingen, som tilforen af magistraten hafuer anordnit veret, oc ey skarnit efter denne dag af deris vogne for deris v-agtsomhed langs ad gaderne spildes och affalde skall, och huilchen af dem sig her udi ulydig lader finde, men sig motvilligen imod denne

III s.598

anordning, som den gandske stad høyt angelegen er, anstiller eller lader befinde, skall der for i høyeste maader blifue strafet, och paa det de sig her udi fligtig och med ifuer och ernst skall sig befinde lade, er dennem bevilget for et les med en fuldkommen och døchtig vogn at bort age om sommeren och om vintteren 10 Sk. och ey videre, huor effter di dennem at rette hafuer och for straff at tage vare.

Huilchen anordning och dispensation er korteligen som følger:

Hans Andersen skall hafue Kiøbmager gade fra Canniche stredet och till Amager torff.

Tønnis Marchusen och Niels Charstensens enche skall hafue Rosengaarden fra Violl stredett och til Kiøbmager gade, enchen den nørre side och Tønnis den søndre side.

Pouell Gudmansen skall hafue fra Steenboderne oc till Amager torff den østre side.

Hans Hansen skall hafue Øster gade fra Amager torff och till Pille stredet paa begge sider.

Thin Karsen(?) och Morten Jensen skall hafue Øster gade fra Pille stredet oc till gammell Østerport.

Søren Jullmand store och lille Fergestredett paa begge sider.

Jens Welantzen skall hafue de 3 smaa Kirchestreder paa begge sider.

Suend Boesen skall hafue Høybro stredet paa begge sider.

Christen Christensen och Peder Mortensen skal hafue Amager torf fra Kiøbmager gade oc till Closter stredet, Christen den nørre och Peder den synder side till Hyskendstredet.

Søren Møller skal hafue Skoboderne fra Closter stredet och till Badstue stredet, och till Nørre gade den nørre side.

Hans Oluffsen Wimmellskafftet fra Badstue stredet och til Gammell torff den sønder side.

Peder Nielsen och Lars Sørensen Vester gade fra Gamell torff och til Vester port.

Niels Tommesen Leder stredet fra Høybroe stredet och til Johan Stenkuls hiørne paa begge sider.

Christen Nielsen skall hafue Compagnie stredet fra mester Mortens gaard och til Raadhuus stredet den søndre side.

Hans Jørgensen Compagnie stredet fra Hydsken stredet och till Raadhuusstredet den nørre side.

Peder Knudzen Nørre gade fra Skiden stredet och till Nørre port den østre side.

Anders Nielsen Springaden paa begge sider.

III s.599

Søren Brendevin, Jacob Jacobsen, Christen Jensen, disse trende ere døde och forordnede(?), huor for de samtlige laugsbrødere ere paa lagt och anlefueret deris tillagde gader och streder, som er Nørre gade fra den gammell Nørre port oc till den Tydske kierche, den vestre side, Badstue stredet paa begge sider, at de lige ved deris egne tillskrefne gader oc stræder skulle oc reenholde, indtill nogle flere vognmend i deris laug indkommer, som till deris gader oc stræder indtegnis kand.

Gammell torf oc Wester port hafuer det store laug tilbørligen at reenholde her efter som tillforne och iche heller paa klagis.

Och efter at denne anordning giort var, er oldermanden for det store laug alvorligen paalagt, ernstlig befalet, som nu her efter, med sine laugs brødre at rette och forholde oc denne taxering i deres laugshuus, i menige laugsbrødres tillstedeverelse, for dennem samtligen lydeligen at lade lese oc paaskrifue, saa oc gadefogederne anbefalet, at di her efter her ofuer tilbørligen holde skulde, at de i alle maader uden nogen forsømmelse eller vndskyldning blifuer holdet och efterkommit, som det sig bør och nu anordnit er, vnder paafølgende straff, hos huilchen forsømmelse findis, huor efter de sig alle at rette hafuer.

Och eftersom af got folch beklagis ofuer nogle wognmendenis drenge oc tienere, som deris strandwogn kiører, deris store traads och motuillighed, de folch med begengner, naar de nogen vogne behøfuer och for tilbørlig betalning begierer, de dennem da med haandske, spodske ord oc latter begegner oc suarer, och med saadan groff vforstandighed mere, som saadanne løse vforstandige companer mest følger. Huorfor oldermanden, bisidderne oc det gandske laug alvorligen her med anbefales, at de deris drenge oc tienere ernstlig tilholder oc tilbørligen befaler, at naar nogen erlig mand deris wogn behøfuer och for betalning begiere, de da for dennem at skulde age oc kiøre oc med deris spodske, vbeskeden, groff oc vhøflig ord indholde, och saa fremt det nogen dennem efter denne dag skeer och der paa klagis, at de da iche for saadan grofhed i halsjernet eller den spandske kappe tilbørligen vil vere strafet och refset, huor efter de kunde vide sig at rette oc for straf att tage vare. Hafnie ut supra. Claus J. Raffn. Peter Holmer. Willem Danielsen. Peder Jørgensen.

Fremlagt for retten paa Kiøbenhafns raadstue den 2 maij 1664, da gadefogederne lefueret med alvor[lig Paa]leggelse dem her efter at rette och forholde, och ellers med alting her udi tilbørligen indseende

III s.600

at hafue, som de ville suare till och vere bekient, vnder tilbørlig straf och til rette standelse. Effter befalning, Arent Berntsen, byskrifuer.

Anno 1664 den 22 aprilis. Wi vnderskrefne Claus Ifuersen Rafn oc Peter Holmer, raadmænd, Willem Danielsen, kiemner, oc Peder Jørgensen, vnderfoget, alle her udi staden Kiøbenhafn residerende, efter stadsens magistratens willie och begiering veret forsamlede i det lille laugs oldermands oc gadefogedernis nerverelse, da er først den anordning och taxering efterseet, som den 3 novembris 1655 om deris laug om gadernis reenholdelse her udi staden da giort och sluttet bleff, saa oc enhuer af laugs brøderne tilskrefuen huad gader och streder de med stoer flittighed efter denne dag skal tage vare paa, at de jdelig och altid blifuer tilbørligen renholden och skarnit daglig och vgeligen der fra at bortføre, saa gandske ingen v-fledighed eller drechs vreenhed efter denne dag paa nogen af gaderne befindis at blifue liggende, mens enhuer af dennem paa de anordnede steder, gader och torfue lader blifue tilbørligen reenholden, som det sig bør, at der iche paaklagis i nogen maader, oc det vnder alvorlig oc tilbørlig straff, huor till de oc skulle holde loulige oc tette vogne oc skarnkister, som skulle vere 3 1/2 alen lang imellem for oc bag vogn gaflerne, ofuen i vid en siellandske allen oc i bonden 2 1/2 quarteer neden udi, som de med tuende jernbaand skall lade ofuer beslaa oc huer kiste med forbinde, oc skall samme deris skarn kister vere 2 1/2 quarteer i høyden, lige som de ere neden till i breden, som tillforen af magistraten hafuer anordnit veret, at ey skarnet af deris vogne for deris v-agtsomhed langs ad gaderne spildes och affalde skall, och huilchen af dennem sig her udi ulydig lade finde, skall der for i høyeste maader blifue strafet, oc paa det de sig her udi flittig oc med jfuer och ernst skal lade befinde, er dennem bevilget for et les med en fuldkommen vogn at bort age om sommeren 6 Sk. oc om vinteren 8 Sk. oc ey widere, huor efter de dennem at rette hafue och for straf at tage vare.

Huilchen anordning och, dispensation er korteligen som følger:

Jens Lauridzen skal hafue Kongens gade at reen holde paa baade sider gandske igiennem oc om kierchegaarden.

Christen Lenertzen skall hafue Violl stredet, saa och Closter stredet, paa begge sider i Jens Jensens strede.

Christen Pouelsen Springaden paa begge sider.

Lars Gregersen skall hafue Lavendelstredet paa begge sider.

Jens Nielsen Farfue gaden paa begge sider till Raadhuus stredet.

III s.601

Jens Pedersen fra Hans Terchelsens hiørne och neden till Hendrich Kochis, saa och H. Kaars stredett paa begge sider.

Jens Christensen Vognbadstue stredet fra Gammell torf och til H. Kaars stredet paa begge sider.

Lauridz Sørensen skall hafue Sluttergaden och Raadhuus stredet paa begge sider.

Niels Madzen Studie stredet paa begge sider.

Madz Rasmusen St. Peders strede paa begge sider.

Jacob Marchusen Wognmand gaden paa begge sider.

Christen Kattmand Broleggerstredet och Endeløs stredet paa begge sider.

Jens Jensen Pile stredet och Silchegaden paa alle sider.

Anders Skaaning Antoni och Christen Bernichoustrede och Grønne gade paa begge sider.

Bartholomeus N. Løustredet och Graabrødre paa begge sider.

Anders Jacobsen Store Channiche stredet fra Kiøbmager gade och till Detløuf Hansens hiørne paa begge sider till Vor Frue kierche rist.

Peder Jensen oc Anders Jensen, disse tuende ere døde, der fore samtlige laugsbrøderne ere paalagt och anbefalet deris tillagte gader, som ere Klareboder och Møntergaden paa begge sider och Hellig Geiststrede fra Kiøbmagergade och till Steenboderne paa begge sider, de lige ved deris egne gader skulde reenholde, indtill nogen flere udi deris laug indkommer, som till disse gader skrifuis kand.

Nye torff och Amager torff omkring posten haffuer det lille vognmands laug tilbørligen at reenholde her efter som tillforn, at ey paa klagis.

Ock efter som at denne anordning giort var, er oldermanden for sandagerne oc det lille laug alvorlig paalagt och ernstlig befalet, sig nu her efter med sine laugsbrødre att rette och forholde och denne taxering i deris laugshuus i menige laugsbrødres tillstedeverelse for dennem samtlige at lade lese oc paa skrifue, saa oc gadefogeden anbefalet, at di her efter och her ofuer tilbørlig holdes skulde, at det i alle maader vden forsømmelse eller vndskyldning blifuer holdet och effterkommet, som det sig bør oc nu anordnet er, vden paafølgende straff, hos huilchen forsømmelse findis, huor efter de sig at rette hafuer. Hafnie ut supra. Claus Iffuersen Rafn. Peter Holmer. Wellem Danielsen. Peder Jørgensen.

Lest for retten paa Kiøbenhafns raadstue den 2 maij 1664 och gadefogederne lefueret med alvorlig forleggelse dem der efter flittig at rette och forholde, som de vill antsuare for Gud oc were bekient, oc vnder straf som wedbør. Effter befalning Arent Berentsen.

III s.602

Sandageris laugs schraa. 1)

Wi borgemestere och raadmend udi Kiøbenhafn giøre alle vitterligt, at eftersom Kongl. May., voris allernaadigste herre, med Danmarchis rigis høyvise raad naadigst for got anseet at embederne her i byen maa føris paa fode, huorfore Hans May. naadigste mandater ere vdgangne, huert embede at skulle forfatte nogle visse wilchor med borgemester och raads betenchende, huor efter de kunde hafue dennem at forholde, da effterdi menige sandagere dennem nu beklager, at de ingen god ordning imellem dennem indbyrdis holde kunde, da haffue wi af slig aarsage efter høystbemelte Kongl. May. naadigste tilladelse och behag for os taget forskrefne sandageris artichle, dennem efter denne tids leylighed forandret oc deris menige laugs selskab till effterretning denne skriftlige instrux meddelt, huilchen de oc vedtaget hafue vbrødeligen at ville holle.

1. Som er at de først skulle hafue en oldermand, huor till de maa selff udnefne tuende af deris laug, oc huilchen borgemester oc raad af samme tho samtøcher, dend skall vere oldermand it aar, oc skall hand hafue to hossiddere af samme laug, huis nafn i bysens bog aarligen skulle indskrifuis, oc de skulle saa ofte fornøden giøris forsamlis enten i deris laugs huus eller paa en anden bequem sted, der till forordnis kand, at forhøre huis klagemaall oc besuering, som indfalder mellem sandagerne indbiurdis om deris drenge oc tienere, echeagen oc andre laugsens fornødenhed, oc skall saadan sammenkomst uden all drich och giestebud forrettis, vnder 40 Mk.'s fortabelse af huer dennem, som sig her imod forbryde oc i lauget findis.

2. Naar aaret er forløben och oldermanden forlofuis, skal en af hossidderne, huilchen raadet agter der till duelig, beskichis udi hans sted oc en anden laugs broder skall vere hossiddere igien, dog ingen lengere end i to aar.

3. De skulle oc haffue en laugsskrifuere, som alle deris sager till efterretning kand antegne, saa och holde dennem ret och richtig mandtall paa alle brøderskabet, som nu allerrede ere i lauget oc her efter indkommer, oc huor mange heste oc vogne huer af dennem kand formaa at holde.

4. Item skall eller maa ingen tilstedis her i byen eller i forstederne uden fore sig at nedersette, heste och vogn at bruge, ey heller indtagis i dette laug, huerchen med reisendis eller gade vogne,

__________

1) Maa være fra Tiden før Belejringen.

III s.603

sand- eller møg-vogne, vden hand tillforen hafuer angifuet sig for borgemestere oc raad och giort dennem beskeed paa huad herskab hand er frafløtt, vndertagendis de Kongl. May. naadigst paa Hans May. biugning behøfuer eller arbeide at lade bruge her udi iche at vere meent; befindis da hans leylighed saa at hand kand antagis till borgere oc bliffue en wogenmand eller sandagere, skall hand giffue oldermanden, som haffuer vmag for lauget, en slett dlr. och skriffueren, som hans nafn i laugsbogen indtegner, en halff slet dlr., siden skall hand enten(?) paa trei tider aflegge 4 sdlr., af huilche de to dlr. skall forvaris till laugsens huus och biugning vedlige at holde oc de andre to dlr. at henleggis til gamle forarmede vogenmend oc deris hustruer till hielp oc trøst udi deris suaghed och bestede dennem til jorde med, naar de ved døden afgaaer, oc aldeelis ingen bekostning med indgangs drich ydermere besuergis i nogen maader; befindes nogen enten gilde eller giestebud at anrette eller anden paaleg at udgifue oc annamme, bøde en huer 40 Mk., som forberørt er.

5. Dend sandagere, som sidst i lauget indtagis, hand skall efter sedwane tillsige de andre laugsbrødre till laugs mode oc huad paa Kongl. May. och byens wegne forfalder, och skall udrettis indtill en anden kommer i hans sted; findis hand v-villig eller forsømmelig, bøde huer gang hans brøst findis 2 Mk. til tuende skiffte, huuset oc de fattige af lauget, men blifuer hand siug eller er udi anden loulig forfald, da tiene den som nest for hannem i lauget indkom till saa lenge den anden sielff kand forrette sin gierning, som det sig bør.

6. Ingen maa tillstedes at komme udi lauget, vden hand kand formaa at holde to par heste paa foder, at bruge langs gaderne oc till anden hans nærings ophold.

7. Item samme frihed skall och vere huer erlige encher, som mendene fra falder, effterlatt, om deris wilchor vorder saa ringe, at de iche formaa to gode par heste oc vogen ued lige at holde, huis leylighed oldermanden oc besidderne skulle eftersee och till det beste befordre, at de iche vndertrychis,

8. Naar nogen sandagere eller hans hustrue ved døden afgaar, skall alt lauget følge liget till iorde, huo det forsømmer vden forfald bøede 1 Mk.

9. Fester nogen sin laugsbroders suend eller dreng, som med v-minde for vden rette stefne dag er skilt fra sin hosbonde, bøede 6 Mk. oc drage till den igien, hand før tiente.

10. Kommer nogen suend eller dreng fra sin hosbunde med v-minde oc begiffuer sig till nogen anden mand her udi lauget vdi

III s.604

tieniste, da maa oldermanden oc hossidderne efter hosbondens skellig klagemaall med breff oc bud fordre hannem tilbage igien; kommer hand iche efter deris erindring, da lide der fore tilltale och stande till rette och betale huis brefue penge bekostning, saa och stande till rette huis skade hans hosbunde for hans vndvigelse lidt hafuer, och stedis siden aldrig borgerskabet her i byen, førend hand sagen till kongen och byen afsonet hafuer, som det sig bør.

11. Bliffuer nogen sandageris tienere, suen eller dreng befunden eller skelligen ofuer bevist at hafue sig underslagen och fordult huis hand med sin hosbondis heste oc vogen fortient hafuer, den strafuis der for som for anden vtroskab.

12. Befindis nogen sandagers tienere eller dreng at sette sig till drich eller dobell eller oc forstiche sig af veyen, naar hand skall age langs gaderne oc fortiene penge, eller oc iche vill age for gott folch, naar hans hosbondis heste oc vogen staar ledig, den maa vden all middell paa tagis och settis udi bysens hegte en natt ofuer; giør hand det anden gang, sidde to dage och netter i fengsell til wand oc brød, tredie gang gaa i den spanske kappe med zeddell paaslagen, alle oc huer kand vide hans gierning.

13. Dersom nogen sandager eller sandagers tienere falder for nogen brøde, sidder der med ofuerhørig, bøde dobbelt.

14. Kaldes de och for gield, da legge oldermanden dennem laugdag fore at betale, betaler de iche, da stede borgemester oc raad eller fogeden rett ofuer dennem som ere skyldige, efter privilegierne for uden videre delemaall.

15. Huo som worder tillsagt at møde for oldermanden och hossidderne och iche møder till det kloche slett, som till sigis, bøde 4 Sk., blifuer hand en halff time borte, 1 Mk., men blifuer hand en time eller slet borte, bøde tre dobbelt, wden hand beviser at hafue veret i loulig forfald.

16. Truer eller vndsiger nogen laugsbroder eller suen hin anden och det kand giøris bevisligt, bøde 4 Mk., oc der till stille borgen at vere hin anden v-bevaren, uden hug skee kand med loug oc rett.

17. Ingen verger, det vere sig suerd, øxer, knifuer eller træ, sten eller andet sligt maa nogen bere effter hin anden, huerchen inden eller vden lauget, vnder 6 Mk.'s bøder, skeer der med nogen skade, bøde foruden efter byens rett.

18. Forbryder sig nogen imod oldermanden eller hossidderne, bøde efter brødernis sigelse.

III s.605

19. Huo som taler vquems ord eller løgter anden, bøde 4 Mk. Opsiger nogen sandager lauget oc siden igien er det begierendis, da winde det paa ny.

20. Tager nogen sandager sig it arbeid fore och kand iche med sine egne to heste oc ene vogn fuldrifue, hand skal lade sine laugsbrødre vere delactig med sig vdi samme arbeide, vnder 2 Mk.'s brøder.

21. Item ingen sandagere eller hans tienere maa grafue leer, sand eller jord paa byens fang, vden paa de steder raadet eller kiemneren lader forvise, synderlig huor det kand vere adell veyen oc genemfart till skade, under fire marchs straf och samme hull att igien fylde, som saaledis vlouligen grafuis.

22. Eftersom och beklagis wogentømmer stundum iche fangeligt at vere och der for ofte lidis brøst paa hiull, da skulle alle fremmede och vden byes folch vere forbudet at kiøbe hiuler paa torfuit eller vden porten at selge till forprang, som till des skeed er, iche heller nogen borgere at kiøbe flere hiull end hand sielff behøfuer at bruge, vnder samme hiulls fortabelse.

24. Och skall det vere bønder oc andre frit fore at age her fra Kiøbenhafn och udi landet for kiøbmend, kremmere och huem de ville, femb dage for och femb dage effter de dage, som rette marcheds dage ere, efter Kongl. May. vdgangne mandater bør at holde(?), paa det ingen i deris næring och handtering for nogen skyld skall skee forhindring vdi marchedtztider.

25. Men dersom nogen paa andre tider blef forlofuit at age, da skall den eller de forplict vere at giøre vdi kongens och byens tynge med vden byes ferdt och andet arbeide, ligesom andre laugsbrødre; huo det iche giør, bøde 4 Mk. och der till betale dennd, som aag och giorde eche i hans stedt.

26. Oldermanden for sandagerne skall holde en skichelig omgangs skichelse foruden vild offuer alt lauget, och laugs brøderne skulle vere plictig till rede den ene som den anden at bestille och giøre alt huis de paa Kongl. May. och byens vegne plictig ere, och i synderlighed for altingst efter Hans May. strenge oc alvorlige mandater vdage møg och vrensell aff byen, efftersom deris forrige laugs skraaer tillholder att skulle giøre, anseendes de for omgaaende dag och natte vagt, bysens arbeid, aarlig skatt och andre store och smaa skatter forskaanis, item befries fra kiemnerie, forstanderie, tingsmend och all den bestillning, och haffuer enda deris fulde vogenleye aff adell och v-adell, saa vell som aff all byens menighed, der fore ere de plictig

III s.606

och skyldige Kongl. May. och Kiøbenhafns bye vfortoigret med all tro och flittighed at tiene.

27. Och effterdi byen er deelt udi otte rodemaall och sandagerne nu ere flere end tillforne och daglig formeris, da skulle de efter mantall fordelis udi forskrefne otte rodemaall ligemed de andre wogenmend, saa at der blifuer efter gadernis och stredernis storlighed oc v-renselse sammenfeyelse forordnet lige mange sandagere udi strederne och samme otte rodemaall gademøg, rendestene och stuge feielse, som paa gaderne udbæris, at age, saa it qvarteer med sine streder iche hafuer mere vrensell at vdage endt it andet, saa och at der fore kand falde lige løn och betalning af byens aarlige visse penge, som menigheden efter deris huusis och døris videlse och lengde des taxerimus vdgifue, efter som med dennem forordnet och forænet vorder,

28. Men for heste-, øxen-, komøg eller anden slig vrensell, som udi herberger gaarde eller andre huuse tillhaabe samlis, saa vell som och gruus och jord, som falder och vdkastis. huor ny biugning er och kielder kastis eller och huus vrenlighed vdi gaarde efter slagterie sanchis skulle, och maa sandagerne tage oc annamme deris betalning af dennem, som saadant bør at bekoste och lade vdage, nemlig 4 Sk. for huer les och iche mere.

29. Desligeste efter som de vogenmend och sandagere, som sig vden porten i forstederne hafuer her nedersatt, dagligen sig och formerer och haffuer deris heste och mere om sommeren paa bysens fang, huor med de age sand och leer, torff och steen och huis ellers forefalder till deris nærings ophold, och alligevell sidde fri for all tynge och besuering, er udi sig selff ret och billigt, at saa mange, som efter denne dag slig næring her uden porten och i byen hafuer nu vild(?), skulle incorporeris enten med det gemeene store vognmand laug eller med dette laug och lade sig fordeele i qvarteer, med dennem gader och streder at reenholde, huer efter sin efne och formue, som forberørte er, huor till de alle och en huer skulle holde tette och sterche vogne med gaufle lucte for och bag, saa at huis som paalessis skall ey tabis paa gaderne eller spildes, førend det hedenkommer som det skall aflessis; findis nogen falske och vloulige vogne, da skall de i sønder huggis och eyermandens bøder skall vere første gang 2 Mk., anden gang 3 Mk., findis deris forseelse mere, gifue dobbelt bøde.

30. Och ligesom oldermanden och hossidderne for det gandske laug huert aar omskifftis efter høystbemelte Kongl. May. mandat, saa skall och aarligen bestillis en formand for de vogenmend, som huer ottende quarteer her i byen reenholde, och hand skall hafue opsiun

III s.607

med de andre hans quarteers brødre, at de huer for sig lige medt hannom vdage møg och vrensell, som paa gaderne och rendesteenene opkastis, eller aff stuffuer och kammerser vdbæris, for den visse tillsagde løn; findis enten formand eller hans quarteer brødre forsømmelig udi nogen quarteer, bøede første gang [1 Mk.], anden gang 2 Mk., tredie gang 4 Mk., men findis nogen vognmand fierde gang forsømme sitt quarteer och iche vdage huis sammenfeyes paa gaderne och af rendestenene opkastis eller af stuer och kammerser opbæris, da vere lauget quit indtill hand det paa nye kand vinde, efterdi de for uden hafuer deris seerlige løn for huis anden vrensell de vdføre, eftersom forskrefuet staar, paa det høystbemelte Kongl. May. naadigste mandater, som ofte der om er vdgangen, en gang for alle af wogenmendene och sandagerne, som derfore sønderlig frihed och løn hafue, maa holdes och efterkommis, som det sig bør i alle maader.

31. Skulle och sandagerne ingen hemmelig bebindelse hafue under dem sielff jmod byens rett och disse foreskrefne artichler, vnder straff effter privilegierne, och der som de iche holde och effterkomme huis forskrefuit staar och som dennem eller med skellig och billighed paaleggis, skulle de deris frihed forbrudt hafue.

32. Och efterdi sandagerne sielff skulle opbære deris løn af menigheden for heste-, øxen-, koemøg och anden vrensell, som tillforne antegnet er, da skulle de altid hafue deris vogne till rede, huor och naar sligt aff gaarder paa gaderne vdbæris, och det strax bort føre, at der af iche stanch eller ond lucht skall foraarsagis, wnder straf effter privilegierne.

33. Iche heller skall det møg, som udtagis af byen, maa afleggis eller aflessis andre stedtz end som øfrigheden lader forvise; huo her emod giør bøde toe Mk. saa ofte det skeer.

34. Om disse foreskrefne och alle andre vognmend och sandagernis aliggende erinder, deris suenne och drenge, eche och agend anlangende, maa dennem vere forundt fire tider om aaret at komme till sammen eller saa ofte fornøden giøris, den første sidst i Juledag, den anden om Pindtzedags tid, den tredie St. Hansdag midtsommers tid och den fierde den søndag nest efter Michelsdag, alle paa fastende stefne, for uden all drich och giestebiudelse, vnder huer deris fyrgetiufue Mk.'s fortabelse, och i fire tider skall alle deris laugsordning offentlig forelesis, paa det ingen af dennem skulle sigh vndskiulde, at de iche wiste huad den i alle puncter indeholt.

Huilche wi wille hafue os och wore effterkommere med høystbemelte Kongl. May. naadigste tilladelse forbeholden forskrefne artichle at forandre, eftersom tiden och leyligheden kand foraarsage.

III s.608

Item alle bøder, som forbrydes och udi dette laug vdgiffuis och beskichis till alle parter, eftersom høystbemelte Kongl. May. naadigste forordning i det andet capitell indeholder och som foreskrefuit staar, som er en deell der af oldermanden och hans hossiddere, som sagen forhører, resten till fattige encher, faderløse børn och huusarme, som embedet wedkommer, vdgifuis och vere forfalden, dog Kongl. May. och byens sager foruden desse forskrefne artichle vforkrenchet.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 780-93 og 1504-12.

III s.609

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 11:30:44 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top