eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.963

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 596-597
Nummer: 963


<-Forrige . Indhold . Næste->

963.

5 April 1664.

Magistraten maa selv overtage Renovationen.

Frederik 3 gjøre alle witterligt, at efftersom os elskelige præsident, borgemestere och raad med de 32 mend her i woris residentz stad Kiøbenhaffn for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, huorledis stor misbrug och w-rictighed skal forløbe hos renoveringswercket her i staden, saa at med gadernis reenholdelse iche skal forholdis effter de der om woris naadigste och welmeente vdgangne forordninger, huorfore de vnderdanigst aff oss haffuer werit begierendis stadens magistrat selff at maatte giøre saadan anordning, huorwed de formeener byen bedre at kunde holdis reen med samptlige jndbyggernis och borgerskabetz mindre besvering eller omkostning end hidindtil skeed er, thj haffue wj naadigt bevilget och tillat, saa och hermed bevilger bemelte stadens øffrighed effter deris vnderdanigste forslag, at maa nu paaske førstkommendis sielff giøre saadan anordning, saa at byens gader kand bliffue offuer alt forsvarligen reenholden. Och paa det de publique pladtzer, nemlig Gamle, Nye sampt Amager torffue, saa och Wester och Christianshaffns porter med deris raveliner inden och uden kand deste(!) bedre udj tilbørlig reenlighed holdes, haffue wj bemelte magistrat der til naadigst bevilget at maa lade, opberge j skilling i Wester och Christianshaffns port aff huer wogn,

III s.596

som i samme porter indkommer, effter woris forrige vdgangne forordninger. Mens aff Nør och Østerport skal Johan Smid iligemaade alleene lade opberge aff huer wogn der indkommer en skilling, huorimod hand skal forplict were de andre publique pladtzer, som er Øster- och Nørreport med deris raveliner inden och vden, saa vel som ocsaa woris slodtzplatdz inden och vden, jligemaade gaden fra Børspladtzen for Holmens kircke indtil kammen wed Nye torff at lade udj tilbørlig reenlighed forsvarligen reenholde effter derom giorde forordning. Derhoes haffuer bemelte magistrat her i byen den tilbørlig anordning forsvarligen at giøre, at ingen paa bemelte publique pladtzer eller anden deris fortog skarn aff deris fortog lader, fører eller kaster, vnder den straff, som der paa aff mehrbemelte magistrat worder sat, men til huis vreenlighed, som her aff gaderne och byen i saa maader vdføris, skal effter haanden beqvemme pladtzer vdwises, huor saadant kand henleggis. Herforuden haffuer magistraten her i byen at were bemelte Johan Smit behielpelig, at hand sin restantz for sin forskud och huis hannem i andre maader for renoverings wercket med rette tilkomme kand, hos dennem, som dermed resterer, indbekommer. Hafniæ 5 aprilis 1664.

Sæl. Registre XXV. 496.

III s.597

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 11:02:23 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top