eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.959

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 594-595
Nummer: 959


<-Forrige . Indhold . Næste->

959.

26 Jan. 1664.

Fremmede Snedkersvende skulle først henvende sig hos Hofsnedkeren og dernæst hos Snedkeren paa Bremerholm.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at wj naadigst haffuer for got anseet, at alle fremmede snidker-svenne, som hid til woris residents

III s.594

stad Kiøbenhaffn ankommer och her at arbeyde begiere, skal (effter at de sig først for woris hoffsnidicker Hans Balcke haffver anmeldet) sig hos woris snidker paa Bremmerholmb Adolph Erich angiffue eller och aff oldermanden for snidker-lauget frem for alle andre tilbiudes, om hand dennem til woris arbeids fornødenhed kunde behøffue at brugge, førend de hos andre mestere udj snidker lauget til at arbeyde anmeldet worder. Och huis svenne, hand i saa maade til att arbeyde bekommer, skal hos hannem udj lige saadan disciplin forbliffue, som andre svenne hos mesterne udj lauget ere, saa at huilchen svend, som sig imod bemelte Adolph Erick mutwillig eller vtilbørlig anstiller, skal icke tilstedes hos nogen udj lauget her i staden at arbeyde, førend hand sig med hannem forligt haffuer och aff lauget udj forskreffne Adolph Erickes eller hans fuld-mectiges nerwerelse straffet worder. Desligeste huis drenge, som hand udj lære antager, maa aff suidkerlauget sammesteds ind och vdskriffuis och effter laugetz rettighed och sedwaane i alle maader dermed at forholdis. Her effter oldermanden for snidkerlauget her i woris residents stad Kiøbenhaffn saauelsom snidker lauget sammesteds, som nu er eller her effter kommendis worder, sig vnderdanigst haffuer at rette och forholde. Forbydendis etc. Hafniæ 26 janvarij 1664.

Sæl. Registre XXV. 475-76.

III s.595

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 09:52:13 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top