eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.95

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 79-83
Nummer: 95


<-Forrige . Indhold . Næste->

95.

15 Juni 1629.

Rotgieternes Lavsskraa.

Wi borgemester och raadmend i Kiøbenhafn giøre vitterligt, at eftersom udi rotgietter handverch her sammesteds begifuer sig stor v-ordning, synderlig med ankommende fremmede suenne, som iche

III s.79

alleniste paa Kongl. May. Giethuus, men och hos andre mestere her i byen sig begifuer udi tieniste, at de dennem vnderstaar, naar de paa en kort tid hos en mestere hafuer arbeidet, strax igien fra hannem oprippe, enten fordrer afskeen at forreise eller dennem sielf at nedersette for mester, v-anseet de iche hafuer den fuldkommen forfarenhed udi dennd kunst, som dennem burde at hafue, huor vdoffuer Kongl. May. arbeide undertiden vorder forhindret, saa vell som ochsaa mesterne her i byen paa dyctige suenne komme forkort, det gandske embede till forkleinring, der fore till saadant at forekomme hafuer den velforfaren Felixs Fuchs, mester paa samme handtverch, med sex andre af embedet, nemlig Jochim Eillers, Henrich Røese, Hans Pop, Stefen Schreiber, Aske Schopper och Jeronomus Dochler, samtlige rottgietter her sammesteds, os wenligen anlanget, at eftersom bøybemelte Kongl. May. nogle faa aar forleden med Danmarchis rigis høyvise raad for gott och raadsamt haffuer anseet, at handvercherne hersammesteds maa føris paa fode, och der for os naadigst ladet befale med dennem at skulle hafue indseende, huorfore wi os hafue beflittet meste parten med ordning och artichler udi huert laug at forsiune, huor efter de dennem saa vell inden som uden deris forsamling oc saa vit huer deris embede vedkommer dem hafuer der efter at forholde, oc efterdi os berettis, at paa rottgietter handtwerch efter denne tids leylighed her i byen iche till gafn kunde opholdis och signere mere end siuf mestere, som nu i lauget ere, da haffuer wi dennem samt deris suenne oc drenge till efter rettning disse effter skrefne artichler meddeelt.

1. Først skulle de hafue en oldermand, huilchen aff deris egen middell skall udvelgis, men hannem skall en af de elste och beskedeligste i lauget, som hafuer soret sin borger eæd, opkomme paa raadhuuset for borgemester och raad, huilchen da af dennem med laugsbrødre blifuer samtycht oc vdvelget, hand skall vere oldermand it aar till ende eller lengere, om fornøden giøris.

2. Samme oldermand skall hafue to andre af lauget, som skulde vere hans hossiddere, huilche trei skulde forrette laugsens ærinde, och naar oldermanden forlofuis, skall en af hossiderne skichis til oldermand i hans sted.

3. Och till sligt disbedre at efterkomme maa de aarligen holde tuende adels stefninger, den første fiorten dage efter St. Michels dag oc den anden fiorten dage efter paaske, paa samme tuende tider maa hos dennem en af raadet at tilhielpe alle thuistige sager at foræne, paa det intet skall giøris eller sluttis imod privilegierne eller

III s.80

andre lovlige statuter, som her udi riget eller udi byen bør at hafuis i agt.

4. Døer nogen rottgietter, och efter hans hustrue, da blifuer hun ved embedet saa lenge hun sidder vgifft och skicher sig vell, och hinder skall ved laugsbrøderne forskafis en velforfaren rottgietter suend at tiene, indtill hun sig igien udi echteskab forandrer.

5. Will nogen rottgietter gesell, eller huemb sig med en enche eller mesters daater af lauget befrier, da skall hand først [beuise] sig embedet retteligen at hafue lert och der paa at hafue tient her udi byen udi tho aar, at hand dis bedre kand godkiendis for mester, begierer hand siden at komme udi lauget, skall hand gifue till indgang j gylden efter recessens 70 capitell, oc till de fattige suenne oc drenge, saa och forarmede aff lauget at lade begrafue, naar di ved døden afgaar, thi enchende daler eller des vert udi dansk mønt, huilche penge skulle indleggis udi laugsens skrin i god forvaring, till de behoff giøris at vdgifuis, som nu er melt.

6. Kommer fremmede rottgietter geseller hid till byen at ville tiene, da skulle de angifue dennem hos oldermanden, oc hand att fordere dennem till Kongl. May. rotgietter, der først at præsentere deris tieniste, hafuer hand dennem paa Kongl. May. wegne iche behof, da att arbeide hos den mester, hannem først indloseret; fanger hand iche arbed hos hannem, da sig fra den elste och till den yngste at forføye, indtill hand kommer i stadighed oc fuldkommeligen till arbeid.

7. Men vill eller kand ingen af mesterne gifue hannem arbeid, da skall lauget forsiune hannem med fiorten dagis arbeide, siden forsiune sig self som hand best kand; kommer nogen svend wandrendis hid till byen och fanger først arbeid udi Kongl. May. Giethuus, hand maa iche fra sin mester afskillis eller tiene hos nogen anden, førend hand haffuer tient udi fiorten dage hos den første mester, kunde de iche lenger ofuer ens komme, da maa suenden tiene hos huilchen anden mester hannem lyster.

8. Ingen mester maa sin laugsbroders suend eller tienere under leye eller for større løn, end hand tillforen hafde, till sig feste, huo dett giør, strafis efter oldermandens eller hossiddernis sigelse.

9. Huer suend skall gaa paa sin mesters arbede om morgenen klochen slaar femb och fra arbeide igien om aftenen klochen er 7, disimidlertid arbeide med tro och fliid oc sin mesters gierning i ingen maade forsømme, saa fremt hand hannem sin skade iche vill oprette.

10. Ingen suend skall giøre sig frie mandag uden det skeer med hans mesters villie och vidskab, dog maa alle suenne vere for

III s.81

loffuit at holde en fri mnadag huer fierding aar, och iche mere, under peen och brøder, som der paa af alle mesterne sat vorder.

11. Naar nogen suend vill skillis fra mesteren, da skall hand om søndag efter middag begiere sin vanlig afskeed och iche andre dage udi vgen, da maa hand af mestere och suend udskenchis efter samme embeders brug oc sedvanne, oc naar udskenchen skeet er, skall huer suend om aftenen naar klochen er thi forføye sig i sin mesters huus, oc mesteren iche were plictig sine døre iche lengere efter hannem at obenholde, och naar skenchen saaledis skeer, da tuende mestere der hoss att were, paa det altingest skellig och ret maa tilgaa, mens dersom nogen sig med ord eller gierning mod disse foreskrefuen eller nogen anden artichle, som af mestere och suenne til rotgietter embeds forbedring for denne tid giort er eller her efter louligen giøris och vedtagis, forsetteligen forseer eller bryder, hand skall iche alleniste strafes efter mesterne och suennenis wilchor oc vedtegt, mens ydermere efter borgemester oc raads sigellse plictis som dennem siunis at were.

12. Ingen mester maa omløbe till gott folch, arbeide at betinge, som kand vere hans medbrødre i lauget till skade, mens huer skall vere benøyet met huis arbeide ret och loulig hos hannem tingis och bestillis, efter erlig hantverchs brug och sedwane, iche heller maa nogen mester udsende sine wahre udi byen at selge, paa det got folch med ondt i staden iche skulle blifue bedragen, som louligen skee kand.

13. Schall det och vere huer mester fri at tage erlige folchis børn, af huad nation det vere kand, vdi lere, rigens indfødde for alt, och naar en dreng hafuer lert i fire aars tid, skall hand efter gammell brug lade sig af mestere giøre till suend och mesteren da at tage en anden dreng udi hans stedt at lere, om hand vill och dend fornøden hafuer.

14. Det maa och vere huer mester frit sin egen søn hantwerchet at lere och hannem aff sin lehre forloffue, naar hand hannem for en suend kand kiende dyctig at were.

15. Hafuer nogen mester eller suend sig for nogen at beklage, da skall hand det først gifue oldermanden till kiende och begiere at hand lauget søndagen efter middag vil lade forsamle, och iche paa andre dage, paa det ingen sit arbede skall forsømme, dog skall ingen slig laugs forsamling skee uden richtig aarsage, oc den som anklager da at vdlegge till lauget efter gammell brug en half dlr., och der fore skulle laugs brøderne uden lang ophold skafe anklageren sin ret, som det bør.

III s.82

16. Paa kommer oc nogen tuistighed stoer och vigtig, att lauget iche kunde den til minde eller rette faldende, eller och parterne iche kunde dennem med laugsbrødernis afskeed benøye, da sagen at indstefnis for borgemester och raad oc der at paa kiende, huor med parterne da skulle lade sig benøye.

17. Findis eller paatagis nogen, enten fremmede eller indlendiske, som sig udi handtverchet med bønhaser, fuskerie eller med nogen anden pratich wille indtrenge, som i nogen maade kunde eragtis at were embedet till nogen afbrech eller skade, den eller di skall med rettens bud eller tienere fratagis deris gierning eller arbeide oc det med brøde, som der paa kand medfølge, halfparten at tilkomme Kongl. May. och byen och anden halfue part embedet, vden de som godtzet eyer ville eller kunde det for skellig werd igien kiøbe.

18. Maa ingen af lauget sig understaa at kiøbe eller till forhandle sig nogen anden mesters formstøche her i byen, vden tho rdlr. i bøde vdi lauget til dis behof, som forskrefuit staar.

19. Naar Gud kalder nogen broder eller laugs søster af denne werden, da skall oldermanden ved den yngste broder af lauget lade tilsige brøderne at følge hannem eller hinde till sitt leyerstedt, huo det forsømmer och iche kommer liget at følge til den time tillsagt worder, bøde thill laugett tho Mk. danske; huilchen af laugsbrøderne eller deris suenne, som tillsigis liget at bere och det forsømmer, hand bøde iligemaade till lauget 1 Mk.

0ch efter at disse forskrefne artichle saaledis som foreskrefuit staar ere vndt och samtøcht, rottgietterne her i byen till en god ordningh och laugs rett, da skall de och vide dennem samt deris suenne och drenge der efter at rette och forholde, som det sig i alle maader bør, dog os och vore efterkommere forbeholden dennem efter tidsens leylighed at forandre och forbedre, efter som det høystbemelte Kongl. May. naadigste behag och som lauget oc menigheden her i byen gafnligt were kand; till vidnisbiurd hafue vi ladet trøche voris stads secret hengendis her neden fore. Gifuit udi Kiøbenhafn den 15 junij aar efter Guds biurdt 1629.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 770-79.

III s.83

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 13 20:04:19 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top