eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.949

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 590-591
Nummer: 949


<-Forrige . Indhold . Næste->

949.

5 Sept. 1663.

Tilrejsende skulle meldes hos Øvrigheden inden 24 Timer og det forbydes at skyde paa Gaderne om Natten.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wj komme udj forfaring, at de som udj Kiøbenhaffn och Christians-haffn fremmede och reysende folck i deris huse indtager och herbergerer, woris forrige naadigste forordning iche aldelis effterkommer, och effter detz indhold bemelte fremmedis och reysendis naffne, saa och aff huad nation och landskab de ere och her komme, ey skrifftlig och til rette tide effter bemelte woris naadigste forordnings indhold paa anbefalede steder leffuerer, saa at det woris commendant her i woris residents stad kunde communiceris, thi biude wj och her med alworligen befale alle bemelte Kiøbenhaffn och Christianshaffn jndwaanere, at de inden 24 timers forløb, effter denne woris naadigste forordning forkyndet worder, bemelte fremmede, som nu hos dennem logerer, rictigen och paa forrige anbefalede steder angiffuer, mens dennem, som her effter i logement hos nogen inddrager, haffuer de wed naffn, land, condition och klar effterretning aff deris gewerb her, en huer effter mere bemelte woris forrige naadigste forordning schrifftlig at offuerleffuere; dersom nogen her udj findis nachlessig, da straffis den effter mehrbemelte woris forrige mandats indhold, nemlig første gang paa 10, anden gang paa 20 rixdaler och siden dobbelt. Efftersom och en stor deel reformerte och tienistløese officerer, som udj ingen wirckelig bestalling ere, sig her at opholde befindis skal, da wille wj och hermed strengeligen befalet haffue, at alle bemelte Kiøbenhaffns och Christianshaffns jndvaanere inden 24 timer effter dette woris patents forkyndelse en lista paa deris naffne, charge och condition, saa och huor lenge de sig her haffuer opholdet, vfeilbarligen en hver paa behørige steder, som før er meldet, at offuerleffuere. Efftersom wj och iligemaade komme i forfaring, at (woris strenge forbud v-acted) med skyden om natter tide och effter besat wact, saa wel inden som vden woldene her sammesteds, fortfaris, patrollen och, endoch den med flijd dennem, som saadan enormitet begaar, at attrapere sig hidindtil forgeffs skal haffue beflittet, wille wj hermed strengeligen och alworligen forbiude, at ingen sig tilfordrister her effter vnder wilckorlig straff om natte tijde, som forskreffuit staar, noget gewehr at løsne eller affskyde, och dersom nogen om saadan skyden widenskab befindis at haffue hafft, skal de were tiltenckt det for woris commendant her i staden at angiffue, vnder woris kongelig naade och v-naade, om de siden befindis derom at haffue hafft widenskab.

III s.590

Huor effter alle och en huer, som wedkommer etc. Hafniæ 5 septembris 1663.

Sæl. Registre XXV. 448.

III s.591

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 08:55:40 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top