eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.947

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 588-589
Nummer: 947


<-Forrige . Indhold . Næste->

947.

19 Avg. 1663.

Skøde paa en Stol i Nikolaj Kirke.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom hos os underdanigst ansøgis och begieris woris naadigste confirmation paa effterfølgende feste breff, som kirckewergerne til Stj. Nicolaj kircke her i

III s.588

woris residentz stad Kiøbenhaffn til os elskelig fru Else Parsberg, affgangne Lauridtz Ulfeltz, paa it staalestade der sammesteds vd-giffuet haffuer, liudendis ord effter andet som følger: Kirckewergerne til St. Nicolaj kirche her i Kiøbenhaffn Henrich Jacobsøn och Niels Augesøn kiendis med dette wort obne breff, at erlig, edle, welbyrdig fru Else Parsberg, salig Lauridtz Vlfeldtz til Wrup, haffuer fest aff os paa kirckens wegne en qvinde stoel, som er den 17 numero, som hendes salig mormoder aff kircken tilforn vdj feste haffde, huilchen stoel welbyrdig frue her effter fremdelis skal haffue, niude och bruge hendes liffs tid. Och haffuer hun derfor til feste giffuet och til mig Henrich Jacobsøn strax erlagt och betalt 28 rixdaler, och naar welbemelte welbyrdige fru Else Parsberg ved døden affgaar, skal hendis børn och neste arffvinger were nest samme stoelstaade igien at feste, imidlertid skal giffuis huer fierde (fierding?) aar aff huer stade en rixdaler til jordskyld och stolen at were beregnet til siuff stader, och huis jordeskylden iche udj rette tide erlagt worder, da stolen igien at were forfalden til kircken. Til widnesbiurd haffue vj dette med St. Nicolaj kirckes jndsegel och med wores egen hender bekrefftiget. Datum Kiøbenhaffn den 1 augusti 1663. Henrich Jacobsøn. Niels Augesøn. Da haffue wj forskreffne feste breff udj alle disse ord, clausuler och puncter, efftersom det her offuen indført findis, naadigt confirmerit och stadfest, saa och hermed confirmerer och stadfester. Forbydendis etc. Hafniæ 19 augusti 1663.

Sæl. Registre XXV. 443.

III s.589

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 29 08:45:48 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top