eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.945

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 587-588
Nummer: 945


<-Forrige . Indhold . Næste->

945.

25 Juni 1663.

Fremmede Smedesvende skulle først henvende sig til Hofklejnsmeden.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at wj naadigst haffuer got anseet, at alle fremmede smiddesvenne, som hid til woris residentz

III s.587

stad Kiøbenhaffn ankommer och her at arbeide begierer, skal sig hos woris hoff kleinsmid Henrich Svidtzer først anmelde eller aff oldermanden for smidie lauget frem for alle andre tilbiudes, om hand dennem til woris arbeids fornødenhed kunde behøffue at bruge, førend de hos andre mestere udj smidie lauget til at arbeyde angiffuet worder, och huis svenne hand i saa maade til arbeyde bekommer, skal hos hannem vnder lige saadan disciplin forbliffue, som andre svenne hos mesterne udj lauget ere, saa at huilchen svend, som sig imod bemelte Henrich Svidtzer motwilligen eller vtilbørligen anstiller, skal iche tilstedis hos nogen i lauget her i staden at arbeyde, førind hand sig med hannem forligt haffuer och aff lauget udj forskreffne Henrich Svitzers eller hans fuldmectiges nerverelse straffet worder. Desligeste huis drenge, som forskreffne Henrich Svitzer udj lære antager, maa och aff smiddie lauget sammesteds ind och udskriffues och effter laugetz rettighed och sedwaane i alle maader der med at forholdis. Huoreffter oldermanden for smidie lauget her i woris residentz stad Kiøbenhaffn saa velsom smidielauget sammesteds, som nu er eller her effter kommendis worder, sig vnderdanigst haffuer at rette och forholde. Och forbiude vj etc. Hafniæ 25 junij 1663.

Sæl. Registre XXV. 422.

III s.588

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 22:14:11 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top