eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.943

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 585-587
Nummer: 943


<-Forrige . Indhold . Næste->

943.

29 Maj 1663.

Ny Bestemmelser om Renovationen.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom woris general renoverings directeur vnderdanigst sig haffuer beklaget, at hand de middeler, som til samme nødvendige werckes fortsettelse deputerede ere, paa mange hundrede nær aarligen icke kand erlange, endeel formedelst fattigdom, endeel och at saa mange skal findis v-villige til at betale, som med stoer besværing och pantesvennenis bekostning skal indkreffuis, och om end skiønt alle fagenis penge rictig kunde indkomme, som iche skeer, saa kunde de iche paa nogle hundrede rixdaler nær til den aarlig vdgiffts storhed til strecke, huor udoffuer directeuren nu paa tu aars tijd de øffrige middeler, huor til ingen forraad haffuer weret, der til haffuer maatt forskiude, men sig nu besverger det icke lenger at kunde vdstaa, med mindre andre middel der til optenckis

III s.585

kunde, huorwed de paabudne penge vfeilbarligen kunde til weye bringis och wercket tilbørligen der aff wed lige holdis, tj anbefalis hermed byfogden her i staden, den som nu er eller her effter kommendis worder, at hand skal tiltenct were en dygtig person som vnderfoget vdj huer qvartier her i staden at forordne, som paa rettens wegne foruden nogen restantze skal indkreffue de paabudne fages och qvegpenge effter de derom tilforn vdgangne forordninger, saa at ingen widere klage der offuer foraarsages, och skal ingen her i woris residentz stad Kiøbenhaffn boendis, were sig aff huad stand hand were kand eller vnder huilchen ret hand i andre tilfelde kand were, sig maa vndslaa fra forskreffne woris byfogdes ret och execution vdj dette tilfelde, om hand udj des vdgifft och betaling findis forsømmelig och mutwillig. Huer vnderfoget, som forskreffuit staar, skal præciss huer løffuerdag leffuere fra sig till renoveringsdirecteuren eller hans fuldmectig de annammede penge, indtil for huer quartier er klar giort med restantzen aff forrige twende aaringer, som och tillige med det andet flitteligen skal indfordris. Och for saadan vnderfogdens vmage och flijd til dette werck hannem aff directeuren at betalis tre aff huer hundrede, som en huer jndbringer, mens huis tvistighed eller misforstand, som i saa maader med nogen om pengenis vdgifft eller andet dette renoveringswerck angaaende indfalle kand, der udj skal renoverings directeuren aff byens øffrighed wed rettens middel vden ophold och forsvarligen til rette forhielpis. Directeuren skal ochsaa som andre woris tienere svare under woris hoffret, om nogen kand haffue hannem noget til at tale. Efftersom och berettis, at mange skal holde heste och qveg, huor aff de møgget ey selff lader vdføre, ey heller derfor effter forrige anordning betaler, men qveget fordølger och forberger naar det bliffuer registrerit, da skal alt saadant qveg eller heste, som i saa maader forsviges eller fordølgis och iche ricteligen angiffues, strax vden widere process til pris tages och were forbrut, den halffue deel der aff til de fattige, den fierde part til den som det angiffuer och den sidste fierde part til werckets fortsettelse. Mens paa det ingen vndersleff dermed skal skee, at enhuer jo sit qveg rictig angiffuer, da skal en huer, som haffuer heste och qveg och møget der aff sielff wil lade henføre paa de steder, huor directeuren det wil haffue føert, ickun giffue aff huer stycke heste eller qveg en halff rixort, som forrige forordninger ellers meldede alle och enhuer at skulle giffue en halff rixdaler for. Men de, som iche selff haffue heste och wogne och dermed deris mødding lader vdføre, forbliffuer det wed den forrige paabudne halffue rixdaler. De folck,

III s.586

som boe udj kieldere och skuur och meget v-renlighed paa gaderne foraarsager, skal ocsaa her effter aarligen til renoverings wercket vdgiffue aff huer kielder eller skuur en halff rixdaler. Och paa det gaderne altid kand holdes rene, da maa ingen møg eller sammenfegsel legges paa gaderne, mens en huer skal ved sin dør eller port lade giøre en kiste det derudj at indlegge eller och udj deris gaarde och huse det indbeholde indtil karrerne kommer, at det da uden ophold kand paa lessis. Huo her imod giør, straffis paa en halff rixdaler, som strax skal vdgiffues eller hos de mutvillige vdpantes, saasom de der wercket acter at hindre. De som ved bygning vdkaster gruus och kielderjord paa gaderne, skal lade det bortføre effter tre dags forløb, saa at det iche skal giøre naboernis fortoug v-reent, men effter bemelte tre dages forløb skal det, effter som forskreffuit staar, strax bortføris, vnder en rixdalers straff eller pant derfor hos de, som mutwillige findis. En huer som sielff haffuer heste och wogne, skal om winteren, naar stor jis och snee falder, for sin fortoug och pladtz tilhielpe udj en hast aff bemelte jis och snee at bortføre, och iche gadernis ijs udj v-loulig tider ophugge lade, med mindre de det sielff strax wille bortføre, huor effter alle och en huer sig etc. Hafniæ 29 maij 1663.

Sæl. Registre XXV. 408-10.

III s.587

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 21:56:02 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top