eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.942

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 583-585
Nummer: 942


<-Forrige . Indhold . Næste->

942.

20 Maj 1663.

Privilegier for et Stivelseværk.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Henrick Eggertz, jndwaaner her i woris residentz stad Kiøbenhaffn, for os underdanigst haffuer ladet andrage, at hand til commerciens fortsettelse haffuer ladet sig were angelegen at anrette et amdams eller stiffuelse werck her i wort land Sielland, vnderdanigst derfor begierendis, wj hannem derpaa effterskreffne friheder naadigst wille bevilge, da haffue wj effter bemelte Henrick Eggertz vnderdanigste anmoding och begiering naadigst bevilget och forundt, saasom wj och her med beuilger och forunder bemelte Henrich Eggertz, hans arffvinger och medparticipanter, som hand til sig tagendis worder, effterskreffne friheder och conditioner, nemlig:

1. At Henrick Eggertz och hans arffvinger paa 20 aars tijd nestfølgende maa allene udj wore riger och lande Danmarck och Norge saadan amdam eller stiffuelse werck nyde, bruge och beholde, och ingen anden udj warende 20 aar uden huis interessenter, som hand wil sig tage, mact haffue udj bemelte woris riger och lande nogen amdam eller stiffuelse werck vdj stort eller smaaet at oprette, och huo som fordrister sig imod denne woris naadigste privilegie udj woris

III s.583

lande stiffuelse at giøre och des wercker at oprette, skal straffis paa 100 rixdaler och wercket med detz behøring at confisqveris.

2. At ingen vndersleb eller forfalskning der med kand begaaes, och dette wercketz stiffuelse kand kiendes fra fremmet godtz, skal Henrick Eggertz brende hans merke paa tønderne, och huilche tønder, som med stiffuelse er brendt, skal passere frj for told och anden deslige besveringer och imposter och exempt allewegne udj forbemelte woris riger och lande, mens maa frj fald bydes, føris, forhandlis och selges.

3. Paa det dette nyttige begynte amdams werckes manufacturs jndrettelse och fortsettelse des bedre kand komme udj flor och fremgang, da wille wj naadigst lade beordre, at aff hundrede skaalpund stiffuelse, som her effter denne woris privilegiers dato vdj woris riger, lande och førstendommer indført bliffuer, skal giffues udj told tre rixdaler oc saa effter advenant.

4. Tillades ocsaa, at aff den amdam, som paa bemelte werck her bliffuer giort, til fremmede steder maa vdskiffues och føres imod den sedwaanlig tolds erleggelse, nemlig en pro cento.

5. Dersom det kand befindes, at nogen skiberom, were sig fra huad pladtz hand er kommen fra paa wore strømme och haffner, eller och nogensteds udj bemelte woris lande er bleffuen stiffuelse losset, førend skipperen sig haffuer angiffuet med inde haffuende goedtz vdj sit skiff specificerit eller ochsaa udj land føris, førend beuises kand med told-zeddel, at tolden er betalt, da skal skipperen sampt eyermanden straffes for saadan wores placatz offuertredelse en huer udj særdelished 100 rixdaler och godtzet confisqveris vden nogen pardon och deris skiberom i arrest at beholdes indtil pengene bliffuer betalt, och at ald saadan falskhed kand forebøgges, da skal wores toldere forplict were den stiffuelse, som indkommer vdj store eller smaa træer, effter at den er fortolden och førend den fra stedet bortføris, at trøcke zignet med lack paa tønden eller fadet, som stiffvelsen er udj, imellom den første bundbaand, och huo som kand attraperis med stiffuelse v-forseglet med tolderens zignet paa tønden, da godtzet strax at confisqveris och straffes med it hundrede rixdaler for huer 100 pund stiffuelse.

6. Efftersom woris toldrulle tillader, at fremmede sampt jndwaanere maa oplegge deris wahre och siden dem igien vdskibe til fremmede steder, da paa det saadanne benaadinger icke skulle falde i misbrug eller falskhed dermed driffuis til dette werckis ruin, da befale wj wores toldere udj bemelte wore lande och riger, at de udaff

III s.584

en huer, som saadant giør och oplegger nogen stiffuelse til den ende igien at vdskibe, tager eyermandens sampt skipperens strenge revers och derudj formelde, huor de da acter det at henskibe, paa det de iche siden vnder it skin indsniger det i wore lande och besneller os wed saadan practiqve woris told-rettighed; dersom nogen i saa maader kand betrædes och offuerbeuises, skal straffes tu dobbelt aff huer 100 pund 200 rixdaler och godtzet confisqveris.

7. Paa denne woris naadigste privilegie til amdams werches forfremmelse och commerciens fortsettelse udj wore lande vnder-sleffs forhindring desto bedre at forekomme, da haffue wj aff denne paalagde confiscation ordinerit for os selff en 3deel och for inspectoren eller angiffueren, huo det er, den anden 3deel, de qveste paa Holmen den 3deel.

8. Herimod skal bemelte Henrich Eggers och hans medparticipanter tiltenckt were saadan forraad altid paa amdam at haffue, saa at rigerne dermed tilbørligen kand bliffue forsiunet och det for saa billig prijs lade selge, saa ingen sig der offuer med rette skal kunde haffue at klage. Och om saa kunde imod forhaabning befindes och effterforskes, at wores toldere eller inspector lader sig corrompere til nogen vndersleff eller bedrag, som for er meldet, at consentere, huorudj det och were kand, imod denne woris naadigste privilegie och patent, och dennem det kand offuerbewises, da de som woris w-tro tienere och menædere at straffes och tiltalles, huor effter alle och en huer sig etc. Hafniæ 20 maij 1663.

Sæl. Registre XXV. 404-06.

III s.585

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 21:40:27 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top