eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.938

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 578-579
Nummer: 938


<-Forrige . Indhold . Næste->

938.

18 Marts 1663.

Om de ny Gadeanlæg.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wj naadigst for got haffuer anseet en vis affstick paa byens gader at lade giøre och til den ende wed os elskelig Henrick Ruse til Sowart, woris bestalter oberst til foedtz, general qvarteermester och inspector offuer festningerne i wort rige Danmarck, stager haffuer ladet opsette til effterretning, huorledis de skal gaa, saa er hermed woris naadigste wilie och befaling, at en huer som wedkommer udj Kongens gade, som tilforn kaldtis Gotters gade, saa och i Borgergaden och i den nu anlagde Dronningensgade, skal strax affbryde huis som der for gaderne hinderlig findis, mens de udj Norges gade skal affbryde indtil husene paa den gammel gade, huor effter de deris planckewercker strax uden ophold haffuer at rette och anordne, saa at en huer, som huser och

III s.578

pladtzer i forskreffne gader haffuer, skal denne gang och indtil paa widere naadigste anordning sin pladtz, som hannem tilkommer, med fornøden planckewerck indhegne effter den affstick paa gaderne, som nu giort er, inden tj dage i det allerlengste, effter at denne woris forordning der om publicerit worder, med mindre de samme planckewercker wil haffue forbrut, dog at planckerne paa tilbørlige steder i forskreffne gader igien opsettis och paa eyermendenis bekostning, mens de som huse for forskreffne gader skal nedbryde skal were tiltenckt dennem at haffue nedbrut inden den 1 junij førstkommendis i det allerlengste och paa deris tilbørlige linie hensat, saa frembt de iche wille haffue samme deris huse forbrut och til pris giort. Skal och en huer inden forskreffne tid omkring deris grund gaderne lade forhøye och brolegge den halffue part, huilchen dennem aff een landemeter for betaling kand bliffue affmaalt, om de det begierendis worder, med mindre de wille sligt paa deris bekostning aff andre at skulle skee. Och skal ingen paa deris grund maa lade indrette større haffuer, end breden kand were aff deris huser til gaden, med mindre det skeer med deris naboers bewilling, at haffuerummene kand bliffue støre, dog at ingen pladtz ud til gaden ledig bliffuer bestaaendis, men med huse bebygt. Befindis och nogle pladtzer til gaden at bliffue beliggendis øde och v-bebygget, formedelst eyermendene ingen middel monne haffue dennem at opbygge, da skal bemelte eyermend were forplict samme pladtzer for en billig betaling strax til andre at affstaa, som dennem wille lade bebygge, och skal de til os igien were forfalden, som wille drage omsorg for, at de med huse bliffue bebygt, som det sig bør. Och wille vj dette alleniste denne gang, som forskreffuit staar, haffue forholdet. Iche desto mindre skal en huer, som pladtz haffuer udj den ny giorde affstick, med tiden haffue tiltenckt huuse, pladtzer och waaninger effter handen at rette effter den ny derom giorte affstick, efftersom wj alleniste denne gang de forskreffne fire gader wille lade forandre, paa det at de wedkommende icke for stor skade skal lide. Huor effter alle och enhuer, som vedkommer, sig etc. Hafniæ 18 martij 1663.

Sæl. Registre XXV. 390.

III s.579

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 19:43:04 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top