eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.933

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 571-577
Nummer: 933


<-Forrige . Indhold . Næste->

933.

14 Jan. 1663.

Privilegier for Jonas Trellund og tildels for de andre Handlende.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at wj til commerciernis fremtarff och flor her udj woris residentz stad Kiøbenhaffn, saa och til at benificere i særdelished den handel, skibsbiugning och manufactur, som os elskelig Jonas Trellund, woris raad och assessor udj admiralitets collegio, her sammesteds acter at driffue, oprette och introducere, hannem effterskreffne privilegier och friheder beuilget och samtyckt, saasom wj och hermed beuilger och samtycker.

1. Skal bemelte Jonas Trellund en beleylig och beqvemme pladtz til at bygge skibe paa, desligeste til en saug-mølle och reber-

III s.571

baane uden nogen betaling udwises och assigneris, huilchen pladtz udaff saadan een capacitet skal were, at der paa beqvemmeligen fire skibe paa en tid och tillige kand bygges.

2. Desligeste haffue wj naadigst bevilget, at bemelte Jonas Trellund maa, naar hannem det tilpas kommer, antage tvende mester tømmermand med tilbehørige mestersvenne och andre Hollandske tømmerfolck, saa mange som hand sig der til at haffue fornøden eracter, huilche her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn eller Christianshaffn maa boe och sig opholde, och der foruden for ald borgerlig tynge och besvering udj tj aar were frj och forskaanet, dog saaledis at bemelte Trellund forskreffne handwercksfolck til sin egne och sine medconsorters arbeyd och tieneste bruger och ey andre handwerckslaug der wed nogen præjuditz tilføyer.

3. Det skal staa en huer aff hans handwercks folck frijt for foruden nogen forloff, detraction, pengis erliggelse eller affkortning deris godtz och formue sig her fra at begiffue, saa vel som och uden nogen tilladelse eller angiffuelse at igien komme och sig her nedersette, effter saa som det i Holland er brugeligt.

4. Ingen aff bemelte tømmerhandwercksfolck skal fra bemelte Jonas Trellundtz arbeyde begieres eller frapresses, ey heller nogen aff hans folck eller betiente, aff huad condition de och were kand, paa woris skibe eller udj woris tieneste, under nogen prætext, huad det och were eller optenckes kand, i nogen maader bruges, dog dersom nogen v-omgengelig nødwendighed i feyde tid det vdkreffuer, skal saadant skee med bemelte Trellunds beuilling och samtycke och det imod rictig betaling, och skal alle borgere och indwaanere her i staden och Christians-haffn samme frihed nyde.

5. Alt huad til skibe fornøden giøres, nemlig tømmer, plancker, master, segle, anckere, kabel, metal och jernstycker, saa och alt det huor aff forskreffne bliffuer giort, saa vel som och alle slags ammunition och ellers alt, huad til skibs biugning och vdrystning behøffues, wed huad naffn det er eller neffnis kand, maa bemelte Jonas Trellund uden nogen forhindring fra fremmede steder her hid indføre, saa velsom och huis aff deslige waare i woris lande och riger falder och iche allerede vdførselen der aff er forbøden, igien vdføre lade, dog at hand der aff tolden effter toldrullens formelding erlegger och betaler.

6. Tømmer och andet, som til skibe fornøden giøres, maa hand fra Norge eller andre wore lande, huor hand saadan for betaling kand fal giøre, frj och uden tolds erlegelse lade affhente, uden nogen

III s.572

forhindring eller forbud, huilcket och alle borgere och jndwaanere udj Kiøbenhaffn och Christians-haffn skal tillat were.

7. Ingen aff bemelte Jonas Trellunds skibe, monterit eller vmonterit, som her eller andre steder ere bygte, skal under nogen forwending som optenckis kand i freds eller krigs tider imod hans wilie eller sambtycke worde anholdne och enten i woris tieneste eller paa andre maneer brugis. Samme frihed skal alle borgere och jndwaanere her i Kiøbenhaffn och Christianshaffn nyde.

8. Mens dersom nogen i krigs-tider det vdkreffuer och wj naadigst begierendis worder, at hans skibe, som hand her haffuer, i woris tieneste skulle bruges, skal hand samme underdanigst lade følgactig were, dog skal tilforne en rictig accord sluttes, huor meget hannem med rette maanetlig bør at giffuis, saa lenge som bemelte skibe udj woris tieneste ere och derudj continuerer, jligemaade skal och bemelte skibe billigen taxeris och wurderis, huor meget een huers werd sig kand bedrage, och dersom een eller flere skibe i nogen søeslactning bleff skut i grund eller i brand stucken eller aff fienden erobert, skal hand derfore aff os effter den prijs, de tilforn waare sat och taxerit for, tillige med for accorderede maanetz penge til den tid at beregne, at samme skibe ere bleffne forlorne. Mens huis skade bemelte hans skibe enten aff fienden, v-weyr eller paa grunden lidendis worder, derfor skal hand selff undgielde och dennem paa sin egen bekostning lade reparere. Dersom och hans skibe wed v-veyer eller anden tilfelde støder paa grunde och gandske forgaar eller aff vforsictighed, naar de icke ware i nogen søeslactning, komme i brand, skal saadan skade iche os, men hannem alleniste tilregnis. Wj wille och naadigst den anordning giøre lade, at de accorderede maanetz penge for hans skibe, saa lenge de udj wores tieneste ere, hannem paa saadan en ort worder assignerit, at hand præcise huer tridie maanet rictigen kand worde betalt, huilchet och alle borgerne her i staden och Christians-haffn skal nyde.

9. Alle de skibe, som bemelte Trellund eller nogen jndwaaner her i staden eller Christianshaffn lader bygge, skal i tre aars tid effter at de første gang ere vdløbben i søen were fri for toldpenge vdj alle wores lande och rige, dog skibene i sig selff allene hermed at forstaa och iche deris indhaffuende vaare meent.

10. Naar nogen aff bemelte Jonas Trellundtz commendeurs, skippere commissen, styrmend, tømmermend, baadtzfolck, saavelsom andre hans betiente, som til søefahrten hører, nogen faut eller forseelse begaar, da skal offuer dennem dømmis effter den Wisbyeske

III s.573

søeret och det aff saadanne personer, som ved erfarenhed haffuer vidskab om søefahrten och commercien. Dog maa ingen, som aff profession er skipper eller styrmand, til dommers bestilling settes; mens huis nogen aff forskreffne hans betiente i andre maader, som søefarhten iche vedkommer, sig forseendes worder, eller nogen dennem kand haffue at tiltale derfore, skal de under den ordinarie magistrat staa til rette. Dette skal och alle borgere och jndwaanere her i staden och paa Christianshaffn angaaende deris søebetiente wederfaris.

11. Alle de skibe, som bemelte Jonas Trellund til hualfiskfang her eqviperendis worder, skal fri och uden told eller besvering ind och udgaa, huilchet wi och borgerne her i staden och Christianshaffn naadigst wille haffue bevilget.

12. Alt huis som til hvalfiskfangen hører saauelsom den materie, huoraff den samme forferdiges, skal i sin ind- och udgang uden nogen told eller besuering passere och repassere. Desligeste skal alle de skibe commandeurs, harponierer, bottelierer, linieskydere, spechsnidere, styremend och andre, som paa hualfiskfang nogen bestilling haffuer, om de end skiønt her holder dug och disk, udj ti aar lige som andre fremmede were frj for ald borgerlig tynge och paaleg. Iligemaade skal hualfiskspech, tran och hualfisk barder och ellers huad til den Grønlandske farht och negotiation hører och behøffuis, udj tj aar frj for told och anden besuering ind- och vdføres.

13. Wj haffue och naadigst beuilget bemelte Jonas Trellund tj aars frihed at giøre spanske ledder, desligeste er woris naadigste wilie, at aff huer buckeskind, som aff wort rige Norge eller andre woris lande til fremmede steder vdføris, skal giffues en halff rixdaler mere til told, end tilforn effter woris toldrulle pleyer at giffuis, mens aff buckeskind, som her hidføres, skal alleniste giffuis den sedwaanlig told. Desligeste skal giffuis aff huer cardewaans skind, som fra fremmede steder nogensteds i wore riger och lande indføres, en halff rixdaler mere til told end tilforn pleyer at giffues, dog skal de, som nu cardewan bereder och der paa nogen frihed haffuer, her med ey formeent were wed deris næring och handtwerck at forbliffue. Dersom och nogen sig angiffuer sær invention at haffue cardewan at berede, skal det hannem tilstedis, dog skal det ey maa were tillige offuer een i tal.

14. Alle materialier, som hand til det spanske leders forarbeydelse behøffuer, maa hand frj och uden told indføre lade, mens dog sedvanligen told, som effter toldrullen bør at betales, aff de cardewan skind, som vdføres, skal hand forplict were rictigen at erligge och betale.

III s.574

15. Den offuer och under mester, som hand til forskreffne spansk ledder at giøre behøffuer, saa velsom och deris folck och svenne, som de med sig tagendis worder, skal udj tj aar for ald borgerlig paaleg och besvering were frj och forskaanet, dog skal de forplict were consumptions och accise penge lige ved andre at erligge ock betale.

16. Wj haffue och naadigst beuilget, at bemelte Jonas Trellund udj tj aars tijd paa Ostindien med een eller flere skibe, som her udrystis och igien indkomme, maa selge och handle och iche alleniste aff huis ware, som derfra her indføres, to pro cento, och aff huis som vdføres en pro cento til told vdgiffue.

17. Iligemaade maa hand paa Westindien och de Caribiske lande negotiere och det med lige frihed och conditioner, som udj nest foregaaende punct, huilchet och alle denne stadtz saavelsom och Christianshaffns borgere och indwaanere skal were tillat.

18. Mens efftersom til forskreffne negotiation nødwendig behøffues en qvantitet warig win, som under saadan een hed climate sig kand holde, at det iche skal forderffues, huor til ingen bedre skal findes end den, som paa det Teneriske eyland woxer, haffuer vj naadigst beuilget, at et hans skib, lad med samme win, fri for told och anden besvering aarlig maa ind och vdpassere.

19. Wi wille hannem och wores recommendations skriffuelse til printzen aff Sale eller St. Crus naadigst meddeele, paa det hand sin handel desto sickerer paa de steder kand driffue, och at hand vndertiden och naar ingen andre dyctige wahre derfra kand bekommes, kand faa tilladelse heste och huede der fra at vdføre.

20. Aff alle de wahre, som bemelte Jonas Trellund och andre denne stadtz och Christianshaffns jndbyggere her ind i landet fra fremmede steder lader føre och derfra vd igien, skal giffuis told effter toldrullens formelding.

21. Dersom och nogen til bemelte Jonas Trellund nogen tiltale haffuer, da skal de hannem for hoffretten indsteffne, huor hand skal forplict were at sware och iche for nogen anden vnder-ret, huorfra den som paa skader for woris høyeste-ret skal appellere.

22. Iligemaade skal det staa Jonas Trellund frit for, naar hand imod nogen borger eller jndwaaner action eller tiltale haffuer, som en fremmet imod borgeren at procedere och fortfare, och saa snart som muligt til rettens fortsettelse, justitzens administration och derpaa behørige execution forhielpes, dog at det skeer for forskreffne hans foro competentj.

III s.575

23. Dersom och enten hand eller hans hustru tilsinds worder hin anden sin formue, den ene effter den andens dødelig affgang, wed testament at offuerdrage, da skal det stande dennem frit fore, huor imod ingen wores naadigste forordninger, som allerede ere udgangne eller her effter vdgiffne och promulgerit worder, dennem i nogen maader skal hindre eller præjudicere.

24. Dersom och nogen aff hans børn sig i fremmede lande skulle nedersette at bygge och boe, och hand eller hans hustru wed døden affgick, maa bemelte hans børn den dennem tilfaldene arffueloed uden nogen detraction och affgifft affordre och til sig tage.

25. Hand skal och frie och vbehindret maa negotiere och ald borgerlig næring, saasom det andre borgere er tillat, bruge och med sin gandske her verende familia alle de friheder och privilegier, som nogen borger eller indvaaner her haffuer, nyde, och derforuden for inqvartering och ald anden borgerlig besuering, ved huad naffn de och neffnis kand, were frj och exempt. Dog skal hand her imod, naar nogen almindelig skat paabiudes och aff byen skal udgiffues, der til contribuere och giffue, saa uit hannem effter billig proportion kand pro qvota tilkomme, for huilchen qvota hand icke aff byens øffrighed skal taxeris, mens aff de, som i lige tilfald woris hoffbetiente taxere och ligne, och skal mehrbemelte Jonas Trellund och der foruden tiltenckt were accis och corisumption lige wed andre at erligge och betale.

26. Paa de grunder och pladtzer, som wj hannem naadigst giffuendes worder, eller hand sig tilforhandlendes worder, skal det stande hannem frit for, saaledis som hannem lyster, sine huser at bygge och der at planke, desligeste naar hand och alle de, som for hans skyld her hid ankommer, sig i klededract, riden och kiøren paa den hollandske maneer eller saasom det dennem selff lyster och anstaar at holde.

27. Det skal och stande Jonas Trellund saa velsom alle andre hannem anrørende fremmede, som effter denne dag sig her hid begiffue at boe, frit for udj alle de tilfelde, de det behøffue kunde, were sig enten med troloffuelse, wielse, børn at døbe, i siugdom at besøge eller andet at bruge huad for en ordentlig kaldet och indset prest eller capellan her udj woris residentz stad Kiøbenhaffn eller Christians-haffn dennem selff lyster.

28. Alle udj woris naadigste privilegier forfattede puncter och articler skal bemelte Jonas Trellund, hans børn och arffvinger v-ryggeligen holdes, och skulle de paa dennem udj tj aars tid fra

III s.576

denne tid at regne continuere. Forbydendes etc. Haffniæ 14 janvarij 1663.

Sæl. Registre XXV. 355-71.

III s.577

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 17:59:51 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top