eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.931

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 570-571
Nummer: 931


<-Forrige . Indhold . Næste->

931.

12 Dec. 1662.

Bevilling til at oprette et Theater.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom Andreas Joachimi Wulff for os underdanigst haffuer ladet andrage, at hand til sinds er paa sin egen bekostning en comedie pladtz (ellers skauborg kaldet) her i wor residentz stad Kiøbenhaffn at anrette, huor adskillige tragedier, comedier och andre saadanne actioner och leeg wed der til beqvemme personer och tilhørige instrumenter kand præsenteris och for dennem, som der til lyst haffuer, ageris, med saa skeel, at hannem en beqvem pladtz her i staden til fornøden huuse och wohninger der til at bygge maa udwises och nogen privilegie eller frihed der paa naadigst forundes, efftersom der til wil udkreffuis stor bekostning och forlag, da haffue wj effter saadan hans underdanigste anmoding och begiering naadigst beuilget och tillat, saa och hermed bewilger och tillader, at bemelte Andreas Joachimi Wulff maa saadan comedie pladtz (ellers skauborg kaldet) her i woris residentz stad Kiøbenhaffn anrette, huor til fornøden pladtz skal udwises, som hand uden betaling arffueligen maa niude, huor effter hand, hans hustru och arffuinger paa tiuffue nestfølgende aars tid fra dette wort breffs

III s.570

dato allene maa haffue direction och der offuer som dennem siunis disponere, sampt huis penge, som der wed procureris, for sig och sine at niude, saa at hannem ingen indpas aff andre comedianter eller andre hannem forhindre[n]de actorer eller ageringer der paa aff nogen skal giøres her i wort land Sielland i warende tiuffue aar. Och skal hand och hans folch, indtil tiuffue personer, som hand der der til brugendis worder, svare under woris hoffret och niude de exemptioner, som andre woris hofftienere niude. Dog skal hand derimod tiltenckt were saadanne comedier och andet i werck at stille, som iche gemeent er eller aff nogen ordinari comedianter er bleffuen seet, saa frembt hand denne woris benaading acter at niude, och derforuden skal hand udgiffue huer uge en guldkrone eller 19 Mk. danske til en tydsk kirches opbiugelse udj Christianshaffn aff huis som wed bemelte skauborg procureris. Forbyudendes etc. Hafniæ 12 decembris 1662.

Sæl. Registre XXV. 361-62.

III s.571

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 17:13:08 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top