eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.927

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 568-569
Nummer: 927


<-Forrige . Indhold . Næste->

927.

25 Sept. 1662.

Kasper Heerbach maa oprette en Valkemølle.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wj naadigst haffuer for got anseet her sammesteds spindewerck och andre manufacturer til det gemeene beste och de fattigis fremtarff igien at lade oprette, saa efftersom en walchmølle til det arbeydes fremgang høyst nødig eractes at anrettes och os elskelig Caspar Heerbach sig underdanigst haffuer erbødet och paataget en walchmølle at lade opbiugge och forferdige, da paa det hand formedelst sin store bekostning til nogen erstattung igien kunde komme, haffue wj effter hans underdanigste ansøgning och begiering naadigst beuilget och tillat, saa och hermed beuilger och tillader, at ingen andre walchmøller end den, som aff

III s.568

bemelte Casper Heerbach anrettet worder, paa fire mile her fra staden at regne maa opbiugges eller anrettes. Dog skal hand derimod tilforplict were iche allene huis til bemelte manufacturer arbeids fornødenhed, paa samme mølle udkreffuis och giøris, sig der med lade bruge, medens end och andre, som det begierendis er, for billig betaling effter gammel sedwaane betiene. Desligeste skal hand effter egen erbydelse ved bemelte mølle et lidet werck lade anrette och forferdige, som stene kand skieris och dreyes paa sampt andre slags arbeyder forrettis. Saa och dersom paa bemelte walchmølle ey alt forskreffne manufactur arbeid i fremtiden forrettis kand, da skal bemelte Casper Heerbach iligemaade effter egen erbiudelse were obligerit endnu en anden walchmølle paa sin egen bekostning at opbygge lade och i brug føre. Thi forbyde wj etc. Hafniæ 25 septembris 1662.

Sæl Registre XXV. 341-42.

III s.569

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 10:26:48 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top