eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.925

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 567-568
Nummer: 925


<-Forrige . Indhold . Næste->

925.

19 Avg. 1662.

Privilegier for Sukkerraffinaderiet.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom forrige participanter udj det aff os priviligerede sucher raffinering sig fra samme compagnie haffuer adskilt och ey deris forvndte bewilling til sucker at raffinere i werck sat, da paa det saadant nøttig werck icke med alle fructløes skal bliffue liggendis, da haffue wj naadigst bewilget och forunt, saasom vj hermed bevilger och forunder, os elskelig Henrich Møller etc. och hans medparticipanter, som hand til sig tagendis worder, samme sucher raffinade, som hand igien acter at anrette och i werck stille, effterskreffne privilegier:

1. At de och deris arffvinger paa nestfølgende 70 aars tijd maa allene her i wort rige Danmarck saadan sucker raffinered werch niude och bruge och ingen anden udj warende 70 aar magt haffue her i riget saadan sucker raffinerwerck udj store eller smaa bestaaende maa anrette.

2. Och alt huis sucker, som her i riget med bemelte compagnie raffinerit worder, skal frj maa vdføris, saavel til wort rige Norge som til andre wore lande och steder imod den sedwaanlig provincial tolds erleggelse der aff.

3. Derimod skal aff participanterne til os erleggis udj told 8 Sk. aff huer 100 pund aff det raa och v-raffinerede sucker, som her i riget indføris.

4. Och paa det dette nyttig werck desto bedre kand komme i flor och fremgang, da wille wj naadigst lade forordne, at aff huer

III s.567

skaalpund raffinerit sucker, som udj wore riger och lande indføris, skal giffuis til told 6 Sk. danske.

5. Bemelte participanter skal were tillat effter deris egen wilie at selge och udføre udj store eller smaa partier saadan deris raffinerit sucher, dog icke under 100 pund, saa det kand skee den daglig commercie uden skade.

6. Skal alle de folck och betiente, som til bemelte sucher raffiner werck brugis eller til des arbeid betiener, were frj for ald borgelig bestilling och paaleeg, med mindre nøden det endelig udfordrer. Dersom och noget widere i fremtiden til samme werckes fortsettelse kunde behøffuis, wille wj os naadigst derpaa resolvere, naar der om vnderdanigst anfording giøres. Forbydendes etc. Nykjøbing i Falster den 19 augusti 1662.

Sæl. Registre XXV. 332-33.

III s.568

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 10:21:56 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top