eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.924

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 561-567
Nummer: 924


<-Forrige . Indhold . Næste->

924.

31 Juli 1662.

Privilegier for det ny Islandske Kompagni.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vj naadigst haffuer for got anseet handelen och trafiquen paa wort land Island best och beqvemmeligst, effter at forrige derpaa handlende compagnie er opheffuet, at kunde driffuis och fortsættis, naar landet i fire [lige] gode deele

III s.561

bliffuer skifftet och visse houet-participanter, som andre interessenter een huer til sig, som de selff best eracter, maa tage, anbetroet, da ville vj dermed naadigst haffue forholdet som følger, och til en bemelte hoffuet-participanter aff oss hermed til 1/4 part nomineret: 1. os elskelig Hans Nansøn, woris raad, assessor i collegio status, præsident och borgemester i woris residentz stad Kiøbenhaffn, och hannem med sine interessenter os elskelig borgemester Find Nielsøn och andre bemelte Hans Nansøn vil til sig tage. 2. Henrick Møller, woris cammerraad, rentemester och assessor i cammercollegio, och hannem med sine interessenter os elskelig Hans Petersøn Bladt och andre, som bemelte Henrick Møller vil til sig tage. 3. Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, borgemestere i vores residentz stad Kiøbenhaffn; och 4. Jonas Trællund effterskreffne privilegier och friheder naadigst haffue forunt och bevilget, saasom vj och hermed forunder och bevilger.

1. Skal en huer hoffuet participant med sine interessenter, som hand til sig vil tage, allene maa handle, kiøbe och selge paa woris land Island och Westmannøe, en huer paa sin fierde part aff bemelte lands haffner, nemblig forskreffne Hans Nansøn paa Westmannøe, Ørebacke, Hanefiord, Haps-huus och Vapnefiord med hues andre smaa haffner och fiorder, der vnder kand ligge, saa hand det maa giøre sig saa nøttig som hand kand. Forskreffne Henrick Møller Holmer, Stapper, Budderstad, Patrixfiord, Bildal Ørefiord och Huuswig med huis andre smaa haffner och fiorder, der under ere beliggende, saa hand maa giøre sig det saa nøttig, som hand kand. Forskreffne Christopher Hansøn och Peder Pedersøn paa Boesand, Kibelvijg, Isefiord, Dyrefiord, Bergefiord och Rødefiord med huis andre smaa haffner och beyer der vnder er beliggende, saa de det maa giøre sig saa nøttig, som de kand. Forskreffne Jonas Trellund paa Reffuet, Cammerweg, Stickelholmb, Grindefiord med huis haffner, fiorder och øer, som i Bredefiord ligger, Skagestrand, Rechefiord, Ruttefiord med huis andre smaa haffner och fiorder der vnder er beliggendis, saa hand sig dennem maa giøre saa nøttig, som hand kand. Huorimod det ingen anden, enten jndlendisk eller vdlendisk, huo det och vere kand, vden forbemelte Hans Nansøn, Henrick Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund allene paa obenbemelte district och haffner skal maa handle, enten paa landet eller i søer, eller nogen fiskerj der under landet bruge nermere end fire mjle, saasom i forrige tider haffuer veret brugeligt, vnder straff aff skib och godtzes forbrydelse, om de dermed antreffis.

III s.562

2. Forskreffne Hans Nansøn, Henrich Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund skal bemelte steder med god v-forfalsket kiøbmands-vahre forsørge, saa at almuen kand bekomme huad en huer haffuer fornøden, effter den taxt och anordning, som vj naadigst haffver ladet forferdige och anrette, eller her effter naadigst forferdigendis eller anrettendis worder, dog skal ser(?) kiøb huercken ved selgeren eller kiøberen effter denne dag maa bruges. Desligeste haffuer hand sig (de dennem) effter den gamle och paa wort land Island sedwaanlige wegt, alne och maal at rette och sig venlig och med god omgiengelse imod landsens jndbyggere, gieslig och werdslig, forholde, saa at ingen med billighed sig offuer hannem (dennem) kand haffue at beklage. Huorimod Islenderne skulle forplict vere gode, dyctige kiøbmends vahre. nemlig en v-kassen och v-malt fiske, reen och klar tran, gode mands hoser och wandter, hoserne en siellands alne lang och deris vide der effter, och alle andre vahre i deris rette dyctighed at leffuere.

3. Islenderne skal ey med nogen anden, huem det och vere kand, enten paa landet, vden landet, i søer eller nogen andensteds, maa handle, kiøbe och selge vden allene med bemelte Hans Nansøn, Henrich Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund, fuldmectig vdj forskreffne sin (deris) district, vnder alworlig straff effter woris derom tilforn vdgangne naadigste forordninger, huormed woris befalingsmend, fogder och sysselmend skulle haffue tilbørlig tilsiun, saasom de ville forsvare, om der paa klaget worder.

4. Skal woris fogder och hermed vere forbøden med jnd-vohnerne der i landet at handle eller videre vahre derfra vdføre, end woris egen indkomst kand bedrage och os vedkommer, vnder samme vahres forbrydelse och straff offuer dennem som woris kongelige mandats offuertrædere, som ved bør.

5. Forbemelte Hans Nansøn, Henrick Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund maa ey heller giøre de andre participanter nogen jndpas paa de dennem naadigst bewilgede haffner, de och ey heller hannem (dennem) udj sin (deris) district nogen hinder maa tilføye, med huad naffn det och neffnis kand, enten med Islenderne der at handle eller fiskerj vden for landet sammesteds at bruge eller paa nogen huer andres haffner forsetlig wijs under høytrengende nød at indløbe, under 1000 rixdalers straff til dennem, som der giøres och handles imod.

6. Saa frembt nogen anden end Hans Nansøn, Henrick Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund de andre

III s.563

priviligerede hoffuet participanter eller deris fuldmectiger sig understaar nogen handel paa eller ved Island eller Westmannøe at driffue, da maa bemelte priviligerede magt haffue saadanne forbudne handlere at lade antaste, saa vel de personer med deris vahre, som sig paa landet opholdet (det vere sig huad nation det vere kand, ingen undtagen), som skibe under landet, och sig dennem om muligt bemectige och til Bessested opbringe, Och skal fogden eller sysselmanden, under huis gebiet eller udj huis syssel saadanne af os ey priviligerede handlere findis, vnder deris faldsmaal were forplict til Hans Nansøn, Henrich Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund eller hans (deris) fuldmectige samme personer eller skibe at hielpe at tage och til forskreffne Bessested henføre, och huis iche der aff sysselmand, laugmand, woris ombudsmand eller foget paadømmis kand, da dennem hid at føre och aff woris admiralitets ret paa dennem lade kiende. Hues at paa nogen aff stederne worder til pris dømbt, da ville vj naadigst, naar ald omkostning tilforn er fratagen, at os den 2/3 parter och 1/3 part den, som saadant erober, skal tilfalde.

7. Forskreffne Hans Nansøn, Henrich Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund skal tilforplict were udj woris festning Glüchstad alle fra Island kommende och paa Elffuen gaaende skibe med fisk, kiød och fede vahre at losse och samme vahre sammesteds selge til byens och landetz jndvohnere eller huo med dennem der handle vil, alle andre skibe maa lade losse paa de andre steder, som de andre hoffuet-participanter best kand foreenis om.

8. Huis munterede skibe, som til denne seglatz i fremtiden kand bruges, maa haffue och niude alle de friheder paa alle farwand, told och andet, som saadanne skibe effter deris størrelse til forn nødt haffuer eller wj her effter naadigst widere bevilgendes worder.

9. Dersom offtbemelte Hans Nansøn, Henrich Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund vil her effter offuerlade nogen aff de hannem (dennem) bevilgede haffner til andre woris vndersaatte och indvaanere her i wor residentz stad Kiøbenhaffn och Christians-haffn at lade beseigle, da maa det staa hannem (dennem) frijt for, dog skal hoffuetmanden, om nogen forseelse begaaes, os dertil svare och derfor stande til rette.

10. Wi wille och naadigst handheffue och forsvare bemelte Hans Nansøn, Henrich Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund udj denne sin (deris) handel, saa at hannem (dennem)

III s.564

huercken aff andre woris undersaatter eller fremmede nogen jndpas der udj skee skulle.

11. Och som vj os selff haffue reserverit och forbeholden huis suoffl, salpeter, mineralier eller anden ertz, som der i landet kand bekommes och wj wed woris betiente lader til weye bringe, skal bemelte hoffuet-participanter effter deris egen vnderdanigste erbiudelse sligt udj deris skibe, som der nest ere beliggendis och hid wille, jndskibe och for billig fragt her hidføre.

12. Dersom paa forskreffne wort land Island och Westmannøe nogen kunde vere, som der fra hid til os ville drage, deris sager at beklage, da skal forskreffne hoffuet-participanter forplict were for en billig fragt dennem paa deris skibe, som hid vilde, vdaff landet at hidføre.

13. Naar forskreffne Hans Nansøn, Henrich Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund eller nogen aff hans (deris) adhærenter nogen paa bemelte land kand haffue at tiltale, enten for gieldtz sag eller andet, da skal saadant skee for woris befalingsmand, om hand ellers er tilstede, eller och for laugmendene eller sysselmendene, effter lands lov och ret och iche anderledis.

14. Paa det at kiøbmendene eller nogen aff bemelte Hans Nansøns, Henrick Møllers, Christopher Hansøns och Peder Pedersøns, Jonas Trellunds betiente paa forskreffne lande icke med lang och v-billig process och rettergang udj deris sager skulle bliffue opholdet, da skal woris befalingsmand sielff, saavelsom wores foged, laugmend och sysselmend almuen der paa landet alworligen tilholde til kiøbmendene huis de skyldig bliffue udj betimelig tid at betale, som er for synden inden Petri Pauli, for westen inden St. Canutj och for norden och østen inden St. Laurentij dag, eller i det allerseniste otte dage effter forskreffne terminer, paa det kiøbmendene offuer deris tid sig til stor skade och forsømmelse ey skal bliffue beliggendis. Dersom sig tildrog, at nogen aff deris tiener paa nogen aff forskreffne lande winteren offuer bleff beliggendis (huilche dog icke skal were flere end behoff giøres), da skal de icke deris vahre maa forhøye, selge eller affhende anderledis, end taxten omformelder, och det vnder tilbørlig straff.

15. At forskreffne vdredning skal skee for woris residentz stad Kiøbenhaffn och Christianshaffn och ingen andensteds, dog huis goedtz och vahre, som paa forskreffne lande och steder henskibes, skal enten her udj byen eller ochsaa her udj riget indkiøbes, det meste

III s.565

muligt er, och huis iche her er at bekomme, det maa kiøbes paa de steder, det best och beqvemmeligst bekommes kand.

16. Alt huis goedtz och waare, som til (denne Islands) (NB udj Jonas Trellunds breff bleff sat saaledis imellom disse tvende tu tegn: Islands och Ferøes) handels fortsettelse brugis, der hen eller tilbage skibbes, saa och huis waare andensteds fra hidføres, som til samme handel paa bemelte lande behøffues, det skal were imod affgifften aff landet aldelis frj for ald told och accise (byens haffns accise vndtagen), och huis aff de Islandske waare, som her opskibes och igien til fremmede steder worder vdskibet, der aff skal giffues en pro cento och ey med widere told besverges.

17. Forskreffne Hans Nansøn, Henrich Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund skall for slig benaading aff tbrskreffne haffners beseigling och behandling aarlig til os giffue 800 rixdaler och dennem til huer nytaars dag imod tilbørlig qvitering til den erligge, som vj dennem naadigst haffue assignerit eller her effter assignerendis worder, her foruden skal hand (de) aarligen til huer nytaarsdag erlegge til præsidenten Hans Nansøn och dennem, som Westmannøe lader besegle, til hielp til dens affgiffts betaling 200 rixdaler, huorimod hand (de) for ald tilforne sedvaanlig haffne och skibs told skulle vere frj och forskaanet.

18. Forskreffne Hans Nansøn, vnder huis fierde part Westmannøe kommer, skal tillige med de 800 rixdaler aff forskreffne fierde part vdgiffues, til os derforuden til forskreffne huer nytaars dag aff bemelte Westmannøe den sedwaanlig aarlig affgifft, nemlig 800 rixdaler, til os erlegge och betale, huilche bemelte 800 rixdalers affgifft de andre parters vdredere skal vere plictig pro qvota, nemblig huer part 200 rixdaler, til hannem igien aarligen erstatte och til hielp komme, derforuden skal hand aarligen til os erlegge och betale den visse jndkomst aff samme øe effter jordebogen for huer lest fisk 35 enckende rixdaler, saa och for huer tiende, told, sagefald och ald anden v-visse jndkomst effter rigtig regnskab (som aarligen i woris rentecammer skal indleggis och forklares), jligemaade for huer lest aff samme oppebørsel 35 enchende rixdaler, huilchen forskreffne jndkomst och saa skal erlegges huer nytaars dag til den vj samme naadigst assignerit haffuer eller her effter assignerendis worder. Desligeste haffue vj vnder samme jndkomsters affgifft naadigst forundt hannem woris fiskebaade, som ere paa bemelte Westmannøe, frj at bruge til sin fiskerj, dog at hand dennem selff skal ved magt holde, bygge och forbedre, som det sig bør, och dersom nogle aff bemelte

III s.566

woris baader skulle enten forderffues eller bliffue afflags, da skal hand andre lige saa store och gode i steden igien forskaffe os uden skade i alle maader.

19. For det sidste haffue wj naadigst bevilget, forunt och accorderit forskreffne Hans Nansøn, Henrich Møller, Christopher Hansøn och Peder Pedersøn, Jonas Trellund med forskreffne conditioner och wilkor den handel at bruge udj 20 samfelde aar fra dette wort breffs dato at beregne, saa och hans [deris] hustruer och arffvinger (saa frembt hand (de) før bemelte tijds forløb ved døden affgaar) och ingen anden uden hans (deris) bevilling och samtycke den at tilstede, och ville vj hannem (dennem) eller hans (deris) arffvinger effter forskreffne aars forløb der til fremdelis for nogen anden admittere. Thi forbiude vj etc. Hafniæ 31 julij 1662.

Sæl. Registre XXV. 324-31.

III s.567

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 28 09:07:36 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top