eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.923

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 561
Nummer: 923


<-Forrige . Indhold . Næste->

923.

24 Juli 1662.

Præstepenge til de danske Sognepræster skulle ogsaa ydes af dem, der søge den tydske Kirke

Frederik 3 giøre alle vitterligt, at efftersom sognepresterne och deris medtienere udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, huorledes deris sogner dagligen forringes och merckeligen aftager, formedelst mange och fast de beste huse i sognerne beboes enten aff Tydske folck eller aff Danske, som sig med Tydske i ecteskab begiffuer, huilche fast alle den tydske kircke skal søge, och vnder den prætext vnddrager sig for huis de presterne i det sogn de boer effter ordinantzen plictig ere, thi biude och befale vj alle och en huer, som med ordens hørelse och sacramenternis brug i den tydske kircke sig ville lade betiene, skal derforuden tiltenckt vere til de sogneprester 1) i det sogn, huor de boesiddendis ere, tilbørlig offer, prestepenge och anden sognerettighed effter ordinantzen at vdgiffue. Huor effter etc. Friderichsborg 24 julij 1662.

Sæl. Registre XXV. 322. I Raadstuearkivet findes en samtidig Afskrift, dateret 22 Juli 1662, men med noget forandret Ordstilling og den i Noten nævnte Meningsforskel.

__________

1) B: Præster oc deris medtienere.

III s.561

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 27 21:22:08 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top