eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.919

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 560
Nummer: 919


<-Forrige . Indhold . Næste->

919.

18 Juni 1662.

Borgemester Find Nielsen maa selv gjøre Testamente.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Find Nielsøn, borgemester i woris residentz stad Kiøbenhaffn, hos os underdanigst haffuer ladet anholde och begiere, at hannem naadigst maatte bevilges sit testament at giøre, och at samme testament effter hans død aff dennem, som det vedkommer och paarører, v-ryggeligen maatte holdes och effterkommes, da haffue vj aff kongelig authoritet, magt och souuerain myndighed effter saadan hans vnderdanigste anmodning och begiering naadigst bevilget och tillat, saa och hermed bevilger och tillader, at bemelte Find Nielsøn maa offuer sit goedtz och formue i hans leffuendes liffue disponere och deraff testamentere, testere och legere, som hannem sielff lyster, och skal samme hans testament, som hand i saa maade i hans leffuendis liffue giørendis worder, effter hans død aff hans arffvinger och alle dennem, det wedkommer og paarører, v-ryggeligen holdes och effter detz jndhold i alle maade effterkommis. Thi førbiude vj etc. Hafniæ 18 junij 1662.

Sæl. Registre XXV. 306.

III s.560

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 27 20:52:49 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top