eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.918

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 559
Nummer: 918


<-Forrige . Indhold . Næste->

918.

2 Juni 1662.

Fæstebrev paa Store Ravnsborg.

Præsident sambt borgemestere och raadmend vdj den kongelige frii riigs- och residentz stad Kiøbenhaffn, sambt Peder Juell, stadtz kiemner sammestedtz, giøre witterligt, at wj paa Kiøbenhaffns stadtz weigne haffue wndt och bewilged, saa och med dette wort aabne breff vnde, bewilge och offuerdrage fra oss och wore effterkommere paa bemelte Kiøbenhaffns stads wegne och til erlig och welbyrdig mand Erich Kragh til Bramming, Kongl. May.'s cancelli raad och ober secreterer, och hans kiere husfrue samt dieris børn itt støcke jordsmon, huor hos ere twende grauffue, fiskedamme, som præsident, borgemester Hans Nansen och borgemester Christopher Hansenn war till hørrig, som di paa dieris egenn omkostning haffuer ladet graffue och forfærdige, huilche di igien til her ober secreterer haffuer offuer draget, liggende vdenn Nørre port twert offuer fra denn pladtz och grund, affgangne Søffren Christensen, førrige byeskriffuer, tilforne tilhørt haffuer, streckende sig fra Sortedam op till Revelinen och wejermøllens platz, och vdi bredden fra steenbroen ind till denn norder woldtz graffuis yderst bredde, efftersom denn nu indgrøffted er och forre findis, huilcken jord och eyendomb welb. her secreterer osv. Heraf skulde ydes 2 Mk. danske i Jordskyld. 2 Juni 1662.

Orig. i Raadstuearkivet. Ifølge Paaskriften overdrog Erik Krag »denne Bevilling« til »velfornemme Mand Peter Holmer, Raadmand her i Staden« 10 Maj 1665. Under 16 Feb. 1669 tilskrev Erik Krag Magistraten, at da han havde fornummet, at Peter Holmer vilde afhænde samme Plads, saa »er jeg venligen begærendes, at Præsident, Borgmestere og Raad her i Kjøbenhavn ikke vilde hannem derudi forhindre, mens lade sig befalde, at han samme Plads maa gjøre sig saa nyttig, som han bedst ved og kan. Jeg tjener dennem samtlige og enhver i Særdeleshed gærne igen udi hvis Maader dennem kan være til Behag.« Doktor Kasper Bartholin gjorde 20 Feb. samme Aar paa sin Myndling Margrete Mikkelsdatters Vegne, ifølge en Bytingsdom af 2 Nov, Udlæg i Peter Holmers Ejendomme, først i hans »Hovedgaard« paa Amagertorv, som han selv bebode, »hvorefter de dennem efter Parternes egen Anledning uden Nørreport til Raufnsborg har begivet og der iligemaade efter Ansøgning indførte velbemeldte Dr. Kasper Bartholinus udi des Huse, Bygning og Ejendom, liggende paa den østre Side ved Landevejen, som nu Hans Schwede Gartner for Leje bevaaner, og det med en Jærnkakkelovn paa 3 Skruer og en dito mindre i Kammerset, saavelsom hvis Borde, Bænke, Sengesteder og andet befindes, Peter Holmer tilhørig; desligeste og udi des tilliggende Have og Ejendom med Fiskeparker, Træer og Urter, intet undtaget, saavidt rodfæstet er og bemeldte Peter Holmer med rette tilkommer.« Ravnsborg udlagdes for 1240 Rdl.

III s.599

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 27 20:44:47 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top