eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.916

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 557-558
Nummer: 916


<-Forrige . Indhold . Næste->

916.

29 April 1662.

Privilegier for det Karaibiske Handelskompagni.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at wj wore undersaatter participanterne, som de Caribiske øer, liggendes udj Vestinden, tilforn

III s.557

haffuer beseglet och endnu her effter med huis widere med-participanter, de til sig tager, agter at beseigle, paa vnderdanigst ansøgning och begiering naadigst haffuer bevilget och tillat, saa och hermed bevilger och tillader, at de sig udj nerverende aar, saa frembt de til bemelte øer ellers skibe henskichendis worder, maa niude effter-skreffne privilegier: Først at aff huis skibe och alle vahre, huad det vere kand, som her til aff disse riger och lande hehøffuis at vd-passere och hensendis, den tilbørlig told her saa vel som udj Øresund giffues och erlegges skal, vndtagen aff huis til bemelte skibes fornødenhed och behoff nødig er, och ellers udj sig selff fri for told kand vere och tilforne indfortoldet er. For det andet huis folck och disimidlertid til forbemelte handel fornøden giøres, maa frj och vbehindret vdj fredtz saa velsom feyde tid bruges och medfølge. For det tredie effter forrettet reyse och beholden hiemkomst maa de her udj woris kiøbsted Kiøbenhaffn holde deris nederlag och uden nogen visitering med skib och goedtz igiennem Sundet saa velsom her til byen fri indpassere, och huis vahre deraff paa fremmede steder och lande igien vdskibes och frj vdlades. Derimod skal de effter egen erbiudelse tiltenckt were vdj een summa strax saa meget for reysens hiembkomst at erlegge, som de for vdgaaende baade i Sundet och her giort haffuer, effterdj saa meste parten aff forskreffne vahre, som de herfra bekommer, dog paa fremmede steder igien vdskibes. Forbydendes etc. Hafniæ 29 aprilis 1662.

Sæl. Registre XXV. 286-87.

III s.558

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 27 20:32:54 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top