eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.914

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 556-557
Nummer: 914


<-Forrige . Indhold . Næste->

914.

2 April 1662.

Forordning om Renovationen.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at effterdi der endnu paaklagis, at endeel bryggere, bagere och slactere sampt andre, som holde heste och qveg, sig aldelis icke wil beqvemme deris mødinger med renoverings karerne at lade udføre, ey heller selff der til loulige wogne holde och bruge, mens at endeel med forset huis de udager paa gaderne spilder och iche henfører det, huor renoveringskarerne det losser, mens huor dennem selffuer lyster, jligemaade at nogle, som holde kiør, med forsæt, effter at gaderne nyligen er reen giort, sniger sig til om natten dennem med møding och andet strax igien ilde at tilfly, huor udoffuer gaderne och byen v-muligen aff qvarteermesterne kand holdis rene, som det sig bør; efftersom och general renoverings directeuren sig hart besverger, at hand ey kand bekomme huis som til materialier och renoverings officianterne er deputeret, med mindre det skal skee ved execution, v-anset hand det halffue aar (som alle och en huer effter woris forrige befaling til renoverings-platz, huse och stalde burde aff fagenis størelse at haffue erlagt) selffuer paa sig taget och avancerit haffuer, saavelsom och hidindtil giort fornøden bekostning paa de materialier och officerer(!), som aff de 4 skilling aff læssit burde at betalis, da paa det saadan misbrug her effter icke mere skee skal, ey heller de 4 skillings vdgifft aff huer læs, som til samme werckes officianters och materialiers fornødenhed er destinerit, icke formedelst dennem, som holder sielff heste och wogn, cessere och ophøre, mens langt mere woris forrige befaling herom alworligen effterkommis, de som sielffuer holde [heste] och wogne med loulige wogne deris møding vdføre, och de som holde kiør och andet qweg udj alle maader gadernis reenlighed i act at haffue. Da wille vj hermed alworligen haffve budet och befalet, at alle och en huer, som holder selff heste och wogne, skal erlegge och betale aarligen til renoverings werckets fortsettelse i steden for de 4 skilling aff læsset for j par heste j rixdaler, for en oxe eller koe j rixdaler. Och der imod for widere qveegs mødings betaling were forskaanet, dog saa at de ingen

III s.556

gruus och kielder jord (under det skin) vdfører. Ilige maade skulle och de, som holder selff heste och wogne, deris bemelte møding med loulige wogne vdføre paa de steder, huor renoverings karerne det legger, saa at samme vdkørsel til woris beste, byens och andre, som det behøffuer, kand geraade udj alle billige maader. Dersom och aff kiøresvendens forseelse eller forsæt noget aff huis som saaledis vdagis paa gaderne spildis, da skal den, forseelsen begaar, straffis straxen paa j rixdaler och heste och wogen saa lenge udj arrest bliffue indtil betalingen er skeed. De som ingen heste holder och dog qweg-mødinger sancker i deris gaarde, maa ingenlunde ligge deris qveg-mødinger paa gaderne, mens naar de dennem wil haffue bortføert, skal de qvarteermesterne huer i sit qvarteer det lade forstendige, som karerne straxen skal lade komme, oc da lade paalæsse och dermed forholde effter woris forrige udgangne forordninger. Endeligen skal och en huer tuende gange om ugen deris gader feige och hielpe at paalæsse, paa det at naar karrerne kommer de iche da skal opholdes. Huo her imod findis v-villig pantis strax for 3 Mk. danske, effter den femte articel udi forrige forordning. Alt huis, som er melt, til pant tages och iche indløses inden fire eller sex ugers tid i det lengste, maa selgis, saa at ey widere dertil skal swaris, effterdi renoverings wercket vdkreffuer daglig rede penge. Huoreffter etc. Hafniæ den 2 aprilis 1662.

Sæl. Registre XXV. 268-70.

III s.557

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 27 19:51:21 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top