eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.913

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 555-556
Nummer: 913


<-Forrige . Indhold . Næste->

913.

18 Marts 1662.

Kongens Gæld til de Fattige betales med Præstegaardenes Indløsningssummer og Kongen giver dem sin Gaard paa Kristianshavn.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vj effter woris elskelig kiere her faders konning Christian 4tj, høylofflig ihukommelse, saa ochsaa wore egne obligationer ere skyldige bleffuen til denne woris kongelige residentz stad Kiøbenhaffns fattige en anselig summa penge, som skal beløbe sig med capital och effterstaaeude rente hen wed halfftridiesindstiffue tusinde rizdaler, da paa det i bemelte woris residentz stad ald tryglerie for dørene kand paa ny bliffue affskaffet, fattige skolebørn her sammesteds med den nødtørfftige underholding, de tilforn nydt haffuer, desto bedre forsiunet, spindewerchet igien optaget och andre tienlige manufacturer til det gemene beste och de fattigis frembtarff oprettet, haffuer wj naadigst til forbemelte capitals och rentes afleggelse och betaling, saa wel som ocsaa til bemelte christlige werckes ynskelig och gaffnlig fortsettelse forscrefne fattigis directorer, som nu ere eller her effter kommendis worder, offuerdraget, saasom vj och hermed offuerdrager huis penge, som kand indsamlis och til weye bringis offuer alt wort rige Danmarck for de prestegaarders biugning, huilche presterne selff hidindtil haffuer holdet ved lige, dog saaledis, at forskreffne de fattiges directorer skulle udj denne offuerdragelse rette sig effter den fierde artickel vdj de aff os giestligheden naadigst giffne privilegier, saa wel som och huis andre anordninger wij herom naadigst giørendis worder. Herforuden haffue wj til at lade see woris kongelig naade och mildhed mod de fattige dennem naadigst forunt, giffuet, saa och hermed forunder och giffuer woris gaard paa Christians-haffn med ald tilliggende pladtz, huorpaa de fattigis directorer widere woris naadigste skiøde ved rigtig alle och maal skal worde leffuerit och tilstillet. Och skulle imod forbemelte offuerdragelse och benaading de fattigis directorer forplict were strax udj woris skatkammer rictigen at indleffuere alle de obligationer, de aff woris elskelig her fader, høylofflig jhukommelse, och

III s.555

os selffuer, som før er meldet, paa de fattiges wegne bekommet haffue, och de sampt deris effterkommere med bemelte fattiges middelers administration sig saaledis effter den fundatz, wij der om giørendis worder, forholde, som de for den høyeste Gud, os och wore effterkommere acter at forsvare. Forbydendes etc. Hafniæ 18 martij 1662.

Sæl. Registre XXV. 264-65.

III s.556

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 27 19:43:23 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top