eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.903

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 546-551
Nummer: 903


<-Forrige . Indhold . Næste->

903.

30 Nov. 1661.

De 32 Mænds Artikler.

Præsident sambt borgemestere och raadmend vdi dend kongelige residentz och fri rigs stad Kiøbenhauffn giøre witterligt, at efftersom de tow oc trediuffue fornemme borgere her sammesteds os thienstwenligen forredraged och tillkiende giffuett haffuer, huorledis denn aff dennem anno 1659 dennd 4 septembris oprettid schrifftlig vedtegt, løffte och forplichtt, huoreffter de dennem udj deris officio, till stadenns privilegiers befodrinng, byens och meenighedenns beste, forholde schulde, huilcken samme tid aff os tillige med dennem, samptt tredsindsthyffge anndre borgere, item embedernis oldermennd och hossiddere, paa meenighedens wegne endrechteligenn ratificeritt, fuldbiurdt och underskreffuit er, imod formodning af en deell de 32 mend sielf iche med slig iffuer och flid, som samme deris plichtt, stadens och meenighedenns gauffnn och nødtørfft, saauelsom it vellbestildt, ordentlig collegij frembdragelse billig vdfodrer och gemehs er, vdj observantz tagis, daa paa dett stadens welærwerbede privilegiers och dett gemene bestis befordrinng ey formedelst nogen confusion och v-ordning forsømmed schulle vorde eller schade och afbrech lide, och stadens vnderscheedlige errinder och forretninger iche aff nogle faa mennd allene tilbørligen och effter nødtørfft opwartis och betiennis kannd, menn att vnderschedlige øffrigheds och borgerskabs middell enndeligen dertill udfodris och fornødenn were will, blanndtt huilcke saadanne adttskillige directioner, inspectioner och gescheffter ordentlig vddelis, flitteligen dirigeris och betiennis kunde, haffue de derfore nødwendigtt och gauffnligt befunden, effterfølgende ordninng och poster derom att forfatte.

Først schall forombrørdte denn 14 september 1659 vell funderede och ratificerede vedtegtt udj alle des ord och clausuler fuldkommeligen were renoveritt, och i alle poster fast och vforannderlig, saa som den nu nyligenn giortt och slutted wahr, holdis och effterkommis.

Dernest schall bemelte 32 mennd, naar de aff præsidenten, borgemestere och raad eller deris formennd tillsagde bliffue, paa raadstuffuen eller kiemneried att møde paa bestembtte tid, præcis till stede att Komme forplichtt were, huo derimod modtwillig eller forsømmelig befindis och vden loulig forfalld bordte bliffuer, eller sig ey till rette tid loulig lader vnndskylde, da effter wedtegtens annden capittel udenn forschaanelse at straffis; finndis och nogen, som trennde gannge effter hinannden vdebliffuer och sig ey wed saadane forfald,

III s.546

som loulig erachted worder, befrj kannd, schall hannd ey allene sine bøder effter bemelte capittels formeldning vdgiffue, men ennd videre enndten med sin bestillnings quiterinng straffuis, eller effter øffrigheds kienndelse till rette stannde, effter forsømmelsens beskaffennhed.

Frembdelis naar de 32 borgere om privilegiernis, stadenns och menighedenns bestis befordrinng att deliberere forsamblede ere, da skall eenhuer sig angelegen lade were med god fundament och betennkennde, naar det hannem ordentlig tillkommer, schrifftlig eller mundtlig, effter propositionens wichtigheed, att sware och sitt wotum till eller fra med goede rationibus derpaa giffue, och huer anndre ey udj deris ord med bulder inndfalde eller forhinndre, eller med nogen egensinndighed (huorwed det gemeene beste swechis kunde) innden eller vden forsamblinngenn beiegne, saa och paa deris sted, naar de forsamblede ere, besiddendis att bliffue, och ey vden forlouff fra bordett opstaa eller bortgaa, vnnder straff strax att vdgiffue, och huis udj saa maade effter præsidentens, borgemestere och raads samptt de 32 mends flerste stemmers betenchende slutted worder, schall derwed fuldkommelig forbliffue.

Och paa dett stadens vnnderscheedlige werff och æhrinder aff sær wisse personer med dis bedre flid och opsichtt i werck stilled, obseveritt och forretted worde kannd (som før er meldtt) och raadeligtt och gauffnnligtt befunnden, os med de 32 borgere udj commission och fuldmynndig direction om saadane forretninger att vddeele och begiffue, saaledis att wj med dennem udj wisse classes ordineris och schifftes, saa huer classe aff nogle borgemestere och raads middell och nogle bemelte borgere bestaa skulle och wisse opsichtt och bestillning tillordnis, och huis en huer tillfortroed worder med ald troskab, ifuer, flid och winndskibeligheed, dett allermeste till stadens, menighedens och dett allmindelige beste schee kannd, well forsiuffne och vdføre, till huilckett strax paa fode att brinnge nu aff os attschillige, med forbemelte 32 borgere, till wisse directeurer och fuldmynndige commissarier udj huer classe endrechteligen sambtøchtt, vddeeltt och annordned er, som følger:

1. Først efftersom Hans Kongll. Maytt. denne stad naadigst privilegeritt haffuer, een stabell stad att skall were, da er till stabelenns och handelens inspectores hereffter at were och bliffue vdwelgett: først her præsident Hans Nansen (naar hans leyligheed er) och nest hannem ældstwerennde borgemester Christoffer Hannsen, dernest de twennde eldste raadmennd, om de om hanndelen haffue widskab, eller twende anndre, som dennd forstaar, samptt de 32 borgeris twennde

III s.547

formennd, och fire kiøbmennd, som med groffue wahre och schibs rederie handle, vdj ligemaade thwennde, som deris hanndell med klede haffue, disligeste twende kremmere, som deris handterinng med silche, saien, linnen och vlldenn wahre driffue, frembdelis en gewürz kremmer, en isen kremmer och en winhandler, som er tillsammenn vdj talled syttenn, huilcke sampttlige eller de fleste, om nogen haffde forfald, huer maaned en gang och ellers, naar dennem gott siuffnis, kannd forsamblis, om commerciens befordrinng att deliberere, och om de gott befinnde nogle flere aff de 32 mennd eller anndre, som i hanndell och kiøbmandskab kyndige ere, vdj huad specie dett och were kannd, da dennem fritt fore dennem bud att sennde och med dennem om huis hanndelen till frembtarff were kunde consulere, dog jnndted vden alle borgemestere och raads, saa och de 32 mennds sampttlige approbation absolutt att slutte.

2. Forbemeldte thwende øffuerste borgemestere Hans Nansen, præsident, och Christoffer Hansen, borgemester, med de twennde bemelte 32 borgeres formend, Frederich Thuresen, stads oberste, och Hanns Pedersen Kleinn, saa och deris successorer om effterkommere, præsident och nest øffuerste borgemestere, sambtt de 32's twennde formænnd, stadens och meenighedens wærff, nødtørfft och annliggennde hos Kongl. Ma. och till hoffue vnderdanigst haffue att andrage och till dett beste befordre och vdwirche, saa stadens welærwerbede nye och gamle privilegier saaledis jdelige vdj goed observantz haffuis, att de vdj alle maader fruchtbahrlig och v-præjudicerlig nydis.

3. Dernest Find Nielsen, borgemester, med fijre borgere, nemblig Frederich Thurisen, Hanns Pedersen Klein, Christen Jensen Beck och Peder Jacobsen, deris successorer och effterkommere, direction, opsichtt och tillsiuffnn med alle stadens jnndtegter och vdgiffter att haffue, att dermed i alle maader till stadenns ock meenighedens gauffn och beste dispenseritt worder, saa att inndkombsterne forbedris, nøttelig och nødwendig anndwenndis, och inngen extra wdgifft uden deris widskab och sambtøche scheer, ey heller nogen expenser eller vdgiffter gaattgiøris, som de ey befinde effter magistratens och bemelte commissariers ordre, saa och de 32 mennds willie, scheed att were och ellers wbillig bekienndis.

4. Peder Pedersen, borgemester, oah Niells Hannsen, raadmannd, samptt 4 borgere, nemblig Hans Terchildsenn, Jørgen Rauffnn, Peder Juell och Dettmer Bøffke, deris successorer och effterkommere, flittig inspection med stadens och haffnenns bygninng att haffue, saa huis materialier, tømmer, kalck, steen och andett dertill behøffuis

III s.548

aff dennem sielff betinngis och inndkiøbis, och stadens bygmester eller haffnenns forstander ey mechtig were nogen bygninng eller reparation att annfannge, forretage eller forferdige, førennd dett aff dennom befallett och offuerslaug paa giordt worder, huad och huormegitt aff alle slags nødtørfftigenn dertill forbrugis skall; samme tillforordnede inspectores schulle ey heller sielff alleene nogenn capital bygninng, vdenn dett aff samptlige præsidenten, borgemestere och raad samptt de 32 borgere bowillgett worder, consentere.

5. Peder Pedersen, raadmand, oc fijre borgere, nemblig Niels Aagesenn, Casper Grott, Johann Lehnn, Kortt Henndrick Mercker och Johann Stickmannd, deris successorer och effterkommere, med bryggerne goed indseennde att haffue, saa øllett tillbørligenn bryggis och med omgaaes, att huer slags, helst huis øll for den gemeene fattige allmuffue loulig och vstraffelig effter tidenns willkor haffuis maa, desligeste att haffue flittig inndseennde med winhanndlerne och dem, som fremmitt drick vdtapper, att de det som gott och wforfalschet er for billig betalinng fall holde och wdtappe, huorpaa och een tillbørlig taxt paa raadstuffuen settis schall.

6. Jacob Andersen, raadmand, och fijre borgere, nemblig Steffenn von Essen, Lehonardtt Cloumannd, Søffrenn Pedersenn och Mads Rasmusenn, deris successorer och effterkommere, flittig inndseennde at haffue med altt huis som kiøbis och selgis, i sær med kornn och fæde wahre samptt proviants poster, att dett for een billig wærd, besønnderlig naar derpaa defect er, affhenndis, disligeste ochsaa deris flid att giøre ald forprang att affskaffe, desligeste sig erkynndige lade huad provision och forraad aff proviant och viuers her i staden tid effter anndenn i forraad findis, och ey mehre ennd well mistis kannd wdschibis, huorfore accise schriffueren huer maanedt en fortegnelse paa huis, som till søes ind- och vdgaaer, till vnderrettninng fra sig giffue schall.

7. Bartholomeus Pedersen, raadmand, och fire borgere, nemblig Rasmus Munck, Peder Juell, Strannge Trøner og Claus Weber, deris successorer och effterkommere, granndgiffuelig achtt och opsichtt med stadenns demninnger for søerne, huorfra byenns sprinng- och pompe-wand des vdfalld haffuer, item med brønde, posterne, gader, weye och broer innden och vdenn staden att haffue, att dett altt saauitt staden wedkommer stedze ferdig och wedlige holldis, att ey defectt derpaa i nogen maade finndis eller scheer.

8. Claus Rauffn, raadmand, oc fijre borgere, nemblig Lauridz Hesselberg, Johann Bøffke, Mouridz Frick och Augustinus Otte, deris

III s.549

successorer och effterkommere, stedze god tillsiuffnn paa bagerne och møllerne at haffue, saa ideligen gaaett, welbagedtt och fuld-wæchtigt reendt brød aff alle slags, besønnderlig well medhandlett groff brød for fattig folck, effter dennd taxt och wægtt derpaa aff magistraten, effter tidernis foranndrinng, satt och anordnitt worder, haffuis kand; saauelsom møllerne, att de tillbørligen med folckis kornn omgaaes och ey baade w-billigenn deraff tholde och derforudenn pennge till mallerlønn annamme.

9. Hendrich Jacobsenn, raadmand, och fijre borgere, nemblig Albertt Itzenn, Allbertt Dyselldorff, Johann Michellsenn och Pouffuell Førster, deris successorer och effterkommere, god inspection och opsigtt med slagterne att haffue, att de med deris hanndterinng louligen handler och omgaaes, saa slagterboderne stedze med alle slags gaatt fersk kiød well wed lige holdis och forsiuffnis och for saadann betalinng sellgis, som inndkiøbett effter tidernis foranndrinng dett vdfordrendis och taxten derpaa tid effter anndenn satt worder.

10. Willhellm Fiuhren, raadmand, oc fijre borgere, nemblig Johannn Adolph Ernst, Carll Rosemeyer, Mouridz von der Tide och Peder Ribe, deris successorer och effterkommere, flittig inndseennde [med] schomagerne och alle anndre handtwercks folck att haffue, att de deris arbeide ey offuer billig wærd opsette och forhøye, meenigheden och de fattige dermed att gravere, men att alle slags arbeid, serdelis huis de fattige (som forberørdtt er) behøffuer, for enn lidelig och tillbørligh priis sellgis, effter den taxt derpaa settis.

11. Och paa dett allting effter forschreffne anordning sin tillbørlig effectt erlannge kannd, schall forbeneffnte øffrigheedz och borgerschabs middell, enn huer dett hannem effter hanns tillordnede classis inndhold wedkommer, tid effter annden flitteligen observere, huortill de dog iche wisse tider haffue att beramme, som de anngaaennde till wisse effterretninng kunde haffue, menn huer classis inspecteurer sambttlige eller huer i sær visitationen vnnderskeedlige tider, saa titt dennem gott siuffnis och dett dennem beleyligtt were kannd, annstille, och huis brøst de befinnde, som de ey sielff midle och till rette schaffe kunde, dett øffrigheden sambtt och de 32 mennd sambttlig att andrage, med deris betennckennde derhos, huorledis de eragtte sligtt best att skulle kunde remederis; dersom dennem och nogett forekomb, som deris classe ey wedkomb, och byenn sambtt meenigheeden dog nyttelig were kunde, da en huer i sær forplichtt were saadant udj de 32 borgeris forsamblinng att tillkiennde giffue, som dett till stadens och gemehnntens nytte befordre kannd.

III s.550

12. Schall och forbemelte 32 borgere effter weedtegtenns 1 capittels inndhold en ganng huer maaned forsamblis och huer classe da iblanndtt anndett, huis de tillforordnede ere opsiuffnn med att haffue, de anndre sambttlige om huis udj forgangen maaned passered er, vdførlig relation och vnnderrettning giøre, att mannd om alld stadenns tillstannd, schatter, wachtter, inqvartering och altt anndett, huis nødtørfften ellers fordrer, udj allemaader att observere, fornødenn kundskab erlannge kannd och alltinng dereffter till stadenns och meenighedenns beste offuerweye och annordne kannd, som dett sig bør.

Och efftersom wii os forbemelte poster och artichler udj offtbemelte 32 borgens offuerwerelse haffuer ladett fore læse, dennem sambttlig och i sær med flid offuerweyed och dennem till stadens, borgerskabedz och meenighedens beste och frembtarff gauffnlig och fornødenn befundenn, da haffue wi alle samme artichler sambtøchtt och bewillged, saa och dennem nu hermed fuldkommeligenn for os, woris successores och effterkommere præsident, borgemestere och raadmennd sambtt 32 borgere endræchteligenn approberer, fuldbiurde och indgaa, dog effter tidernis omschifftelse herudj att foranndre, huis kannd erachtis meenighedens gauffnn och nødttørfft att vdfordre, saa och till des stadsfestelse, att dett fast och vbrødelig holldis och effterkommis skall, woris stadz secrett herneden fore ladett trøcke, och sambtlige woris egne hennder hos wnderskreffuedtt. Vdj Kiøbennhaffnn dennd 30 novembris anno 1661. Hans Nansen. Christoffer Hansen. Find Nielsen. Peder Pedersen. Niels Hansen Fulschench. Peder Pedersen. Jacop Andersen. Bartholomeus Pedersen. Claus Rauffn. Henrich Jacobs, Wilhelm Fuirenn. Fredrich Thursen. Hans Pedersen Klein. Hans Therchelssen. Albrecht Itzen. Christen Jensen Beck. Lauridtz Pedersen Hesselberich. Neelss Auchsen, Casper Grote. Rasmus Hansen Munch. Johan Bøuffke. Peder Jacobsøn Flensborg. Cordt Hinrich Mercher. Jan Michellsen. Detmer Bøfke. Peder Juell Rasmussen. Leonhardt Klavman. Mauritz v. der Lyh. Moritz Frek. Paul Førster. Johan Stichman. Madtz Rasmusen. Augustinus Otte. Peder Riber. Steffen von Essen. Claus Vebo. Seueren Pedersen. Johan Adolff Ernst. Strange Trøner. Albrecht Duisseldorff. Peder Jacobsøn Flensborg. Jørgen Hansen Ræff.

Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

III s.551

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 26 20:40:01 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top