eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.902

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 545
Nummer: 902


<-Forrige . Indhold . Næste->

902.

25 Nov. 1661.

Udlændinge, der opholde sig i Staden, skulle til enhver Tid meldes hos Øvrigheden.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom her adskillige ubekiente ind- och vdreyser, da haffuer vj naadigst for got anseet, at alle jndvaanere her i staden ricteligen och tilbørligen angiffuer alle de fremmede, som hos dennem nu allerede logerer eller her effter logerendis worder, nemlig adelen saa velsom hoff- och andre woris betiente haffuer hos os elskelig Johan Christoph von Kørbitz til Hellerup, wor mand, raad, rigens marschalck, assessor udj woris krigs collegio och befalingsmand offuer Kiøbenhaffns lehn, paa den maade, som forskreffuit staar, at angiffue huad for fremmede hos dennem logerer. Academietz betienter her ved universitetet skulle deris tienere for rectore magnefico anmelde, mens presterne och giesligheden her i staden hos os elskelig doctor Hans Svane, woris raad, assessor udj collegio status, præsident udj consistorio och erckebisp, och borgerskabet hos præsidenten os elskelig Hans Nansøn, woris raad och assessor udj collegio status. Huilcke forskreffne det siden dagligen haffuer at forstendige den, som her i staden commanderer, paa det wides kand, huad for fremmede folck her i byen findes. Dog skal ved fremmede, som her i staden allerede ere, heller her effter kommendis worder, de alleniste forstaaes, som aff fremmede kongeriger, republiquer och lande her hidkommer, och icke høre, bygge eller boe udj nogen aff woris egne riger, lande, provincier eller gebieth. Dersom sig nogen her imod skulle fordriste at giøre, och icke sin giest och fremmet paa den maade, som forskreffuit staar, angiffuer och paa tilbørlige steder strax anmelder, da skal hand, aff huad stand och condition hand vere maa, for den første nat, hand saadanne fremmede v-anmeldet hos sig herbergerer, giffue tij rixdaler, och siden, om hand den flere natter v-anmeldet, som forskreffuit staar, herberger eller fordult hos sig beholder, for huer nat, som forskreffuit staar, at giffue dobbelt saa megit. Forbydendis etc. Haffniæ 25 novembris 1661.

Sæl. Registre XXV. 229

III s.545

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 26 20:32:59 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top